Vandeaudiitorite kutseühendus

Audiitorkogu on omavalitsuslikul põhimõttel tegutsev kutseühendus arvestusala audiitortegevuse korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning oma liikmete kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Audiitorkogu on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille õiguslik seisund on sätestatud audiitortegevuse seadusega.

Audiitorkogu juhindub oma tegevuses õigusaktidest, Audiitorkogu põhikirjast, Audiitorkogu organite otsustest, Rahandusministeeriumi otsustest ja ettekirjutustest, vandeaudiitori kutsetegevuse üldtunnustatud normidest ja tavadest ning headest kommetest.

Audiitorkogu põhikirjas sätestatakse Audiitorkogu organite töökorraldus, Audiitorkogu liikmete ja Audiitorkogu organite vahelised õigussuhted ning reguleeritakse muid Audiitorkogu pädevuses olevaid küsimusi.

Audiitorkogu on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris

Täiendavat informatsioon leiate veel ka audiitorkogu kodulehelt.