Esileht

ISA 510

Sissejuhatus

Käesoleva ISA ulatus

1. Käesolevas rahvusvahelises auditeerimise standardis (International Standard on Auditing, ISA) käsitletakse audiitori kohustusi seoses algsaldodega esmakordse audititöövõtu puhul. Lisaks finantsaruande summadele sisaldavad algsaldod perioodi alguses eksisteerinud avalikustamist nõudvaid asjaolusid, nagu näiteks tingimuslikud asjaolud ja siduvad kohustused. Kui finantsaruanded sisaldavad võrreldavat finantsinformatsiooni, kohaldatakse ka ISAs 710 esitatud nõudeid ja juhiseid. ISA 300 sisaldab täiendavaid nõudeid ja juhiseid esmakordse auditi alustamisele eelnevate tegevuste kohta.

Kehtima hakkamise kuupäev

2. Käesolev ISA kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta.

Eesmärk

3. Esmakordse auditi töövõtu läbiviimisel on audiitori eesmärgiks seoses algsaldodega koguda piisav asjakohane auditi tõendusmaterjal selle kohta, kas:

(a) algsaldod sisaldavad väärkajastamisi, mis mõjutavad oluliselt käesoleva perioodi finantsaruandeid; ja

(b) algsaldode puhul kasutatud asjakohaseid arvestuspoliitikaid on rakendatud järjepidevalt käesoleva perioodi finantsaruannetes või nendes tehtud muudatusi on asjakohaselt arvestatud ning adekvaatselt esitatud ja avalikustatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga.

Definitsioonid

4. ISAdes kasutamise otstarbel on järgnevatel terminitel allomistatud tähendused:

(a) esmakordne auditi töövõtt – töövõtt, mille puhul:

(i) eelmise perioodi finantsaruandeid ei auditeeritud; või

(ii) eelmise perioodi finantsaruandeid auditeeris eelmine audiitor;

(b) algsaldod – need kontosaldod, mis eksisteerivad perioodi alguses; algsaldod põhinevad eelneva perioodi lõppsaldodel ja need kajastavad eelnevate perioodide tehingute ja sündmuste mõjusid ning eelnevas perioodis rakendatud arvestuspoliitikaid. algsaldod sisaldavad samuti perioodi alguses eksisteerinud avalikustamist nõudvaid asjaolusid, nagu näiteks tingimuslikud asjaolud ja siduvad kohustused;

(c) eelmine audiitor – teise audiitorettevõtte audiitor, kes auditeeris majandusüksuse finantsaruandeid eelneval perioodil ja kes on asendatud praeguse audiitoriga.

Nõuded

Auditiprotseduurid

Algsaldod

5. Audiitor peab läbi lugema kõige viimased finantsaruanded, kui need on olemas ja eelmise audiitori aruande nende kohta, kui see on olemas, et saada relevantset informatsiooni algsaldode kohta, sealhulgas avalikustatava informatsiooni kohta.

6. Audiitor peab koguma piisava asjakohase auditi tõendusmaterjali selle kohta, kas algsaldod sisaldavad väärkajastamisi, mis mõjutavad oluliselt käesoleva perioodi finantsaruandeid: (vt lõik A1–A2)

(a) määrates kindlaks, kas eelneva perioodi lõppsaldod on korrektselt üle kantud käesolevasse perioodi või kui asjakohane, korrigeeritud;

(b) määrates kindlaks, kas algsaldod peegeldavad asjakohaste arvestuspoliitikate rakendamist; ja

(c) viies läbi ühe või mitu alljärgnevat tegevust: (vt lõik A3–A7)

(i) eelmise audiitori tööpaberite ülevaatus juhul, kui eelneva aasta finantsaruandeid auditeeriti, et koguda tõendusmaterjali algsaldode kohta;

(ii) hindamine, kas käesoleval perioodil läbiviidud auditiprotseduurid annavad tõendusmaterjali, mis on relevantne algsaldode osas; või

(iii) spetsiifiliste auditiprotseduuride läbiviimine, et koguda tõendusmaterjali algsaldode kohta.

7. Kui audiitor kogub auditi tõendusmaterjali selle kohta, et algsaldod sisaldavad väärkajastamisi, mis võiksid oluliselt mõjutada käesoleva perioodi finantsaruandeid, peab audiitor viima läbi sellised täiendavad auditiprotseduurid, mis on antud tingimustes asjakohased, et määrata kindlaks mõju käesoleva perioodi finantsaruannetele. Kui audiitor teeb järelduse, et sellised väärkajastamised eksisteerivad käesoleva perioodi finantsaruannetes, peab audiitor kooskõlas ISAga 450 edastama infot väärkajastamiste kohta juhtkonna asjakohasel tasandil olevale liikmele ja isikutele, kelle ülesandeks on valitsemine.

Arvestuspoliitikate järjepidevus

8. Audiitor peab koguma piisava asjakohase auditi tõendusmaterjali selle kohta, kas algsaldodes peegelduvaid arvestuspoliitikaid on rakendatud järjepidevalt käesoleva perioodi finantsaruannetes ja kas muudatusi arvestuspoliitikates on asjakohaselt arvestatud ning adekvaatselt esitatud ja avalikustatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga.

Relevantne informatsioon eelmise audiitori aruandes

9. Kui eelneva perioodi finantsaruandeid auditeeris eelmine audiitor ja arvamust modifitseeriti, peab audiitor hindama modifikatsiooni põhjustanud asjaolu mõju olulise väärkajastamise riskide hindamisel käesoleva perioodi finantsaruannetes kooskõlas ISAga 315.

Auditi järeldused ja aruandlus

Algsaldod

10. Kui audiitor ei ole võimeline koguma piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali algsaldode kohta, peab audiitor finantsaruannete osas avaldama märkus(t)ega arvamuse või loobuma arvamuse avaldamisest, nii nagu on asjakohane kooskõlas ISAga 705. (vt lõik A8).

11. Kui audiitor teeb järelduse, et algsaldod sisaldavad väärkajastamist, mis oluliselt mõjutab käesoleva perioodi finantsaruandeid ja väärkajastamise mõju ei ole asjakohaselt arvestatud või adekvaatselt esitatud või avalikustatud, peab audiitor avaldama märkus(t)ega arvamuse või vastupidise arvamuse, nii nagu on asjakohane kooskõlas ISAga 705.

Arvestuspoliitikate järjepidevus

12. Kui audiitor teeb järelduse, et:

(a) käesoleva perioodi arvestuspoliitikaid ei ole järjepidevalt rakendatud algsaldode suhtes kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga; või

(b) muudatust arvestuspoliitikates ei ole asjakohaselt arvesse võetud või adekvaatselt esitatud või avalikustatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga, peab audiitor avaldama märkus(t)ega arvamuse või vastupidise arvamuse, nii nagu on asjakohane kooskõlas ISAga 705. Modifikatsioon eelmise audiitori aruande arvamusse

13. Kui eelmise audiitori arvamus eelneva perioodi finantsaruannete kohta sisaldas audiitori arvamuse modifikatsiooni, mis on jätkuvalt relevantne ja oluline käesoleva perioodi finantsaruannete suhtes, peab audiitor modifitseerima audiitori arvamust käesoleva perioodi finantsaruannete kohta kooskõlas ISAga 705 ja ISAga 710. (vt lõik A9)

Rakendus- ja muu selgitav materjal

Auditiprotseduurid

Avaliku sektori majandusüksuse puhul spetsiifiliselt arvesse võetavad asjaolud (vt lõik 6)

A1. Avalikus sektoris võivad informatsiooni suhtes, mida praegune audiitor saab eelmiselt audiitorilt hankida, kehtida seadusest või regulatsioonidest tulenevad piirangud. Näiteks, kui avaliku sektori majandusüksus, mida varem on auditeerinud seadusega määratud audiitor (näiteks riigikontrolör või mõni teine sobiva kvalifikatsiooniga riigikontrolöri asemel määratud isik), erastatakse, võivad juurdepääsu ulatust tööpaberitele või muule informatsioonile, mille seadusega määratud audiitor võib erasektoris töötavale uuena määratud audiitorile anda, piirata privaatsust või saladust käsitlevad seadused või regulatsioon. Sellistes olukordades, kus selline infovahetus on piiratud, võib auditi tõendusmaterjali koguda teiste vahendite abil ja kui piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali ei ole võimalik koguda, tuleb arvesse võtta selle mõju audiitori arvamusele.

A2. Kui seadusega määratud audiitor ostab välisallikast sisse avaliku sektori majandusüksuse auditi erasektori audiitorettevõttelt ja seadusega määratud audiitor määrab muu audiitorettevõtte kui selle, kes auditeeris avaliku sektori majandusüksuse finantsaruandeid eelneval perioodil, ei peeta seda tavaliselt audiitorite vahetumiseks seadusega määratud audiitori puhul. Siiski, sõltuvalt teenuse sisseostmise korraldusest võib auditi töövõttu pidada esmakordseks auditi töövõtuks erasektori audiitori seisukohast nende kohustuste täitmisel ja seega rakendub käesolev ISA.

Algsaldod (vt lõik 6 punkt c)

A3. Algsaldode kohta piisava asjakohase auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike auditiprotseduuride olemus ja ulatus sõltuvad sellistest asjaoludest, nagu näiteks:

 • majandusüksuse poolt järgitavad arvestuspoliitikad;
 • kontosaldode, tehinguklasside ja avalikustatava informatsiooni olemus ning olulise väärkajastamise riskid käesoleva perioodi finantsaruannetes;
 • algsaldode märkimisväärsus käesoleva perioodi finantsaruannete suhtes;
 • asjaolu, kas eelneva perioodi finantsaruandeid auditeeriti ja juhul kui seda tehti, kas eelmise audiitori arvamust modifitseeriti.

A4. Kui eelneva perioodi finantsaruandeid auditeeris eelmine audiitor, võib audiitor olla võimeline koguma piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali algsaldode kohta, vaadates üle eelmise audiitori tööpaberid. Seda, kas selline ülevaatus annab piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali, mõjutavad eelmise audiitori kutsealane kompetentsus ja sõltumatus.

A5. Praeguse audiitori infovahetust eelmise audiitoriga juhivad relevantsed eetika- ja kutsealased nõuded.

A6. Lühiajaliste varade ja kohustiste puhul võib mõningast auditi tõendusmaterjali algsaldode kohta koguda käesoleva perioodi auditiprotseduuride osana. Näiteks, nõuded ostjate vastu (tasumata arvete) algsaldo laekumine (tasumine) käesoleva perioodi jooksul annab osalist auditi tõendusmaterjali nende olemasolu, õiguste ja kohustuste, täielikkuse ja väärtuse hindamise kohta perioodi alguses. Siiski, varude puhul annavad käesoleva perioodi varude lõppjääki puudutavad auditiprotseduurid vähe auditi tõendusmaterjali olemasolevate varude kohta perioodi alguses. Seega võivad vajalikud olla täiendavad auditiprotseduurid ja üks või mitu alljärgnevat asjaolu võivad anda piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali:

 • praeguste füüsiliste varude loendamise vaatlus ja selle kooskõlastav võrdlemine varude algjäägi kogustega;
 • auditiprotseduuride läbiviimine varuobjektide algjäägi väärtuse hindamise kohta;
 • auditiprotseduuride läbiviimine brutokasumi ja periodiseerimise kohta.

A7. Pikaajaliste varade ja kohustiste puhul, nagu näiteks materiaalsed põhivarad, investeeringud ja pikaajalised nõuded, võib mõningast auditi tõendusmaterjali koguda arvestusandmete ja algsaldode aluseks oleva muu informatsiooni läbivaatamisel. Teatud juhtudel võib audiitor olla võimeline koguma algsaldode kohta mõningast auditi tõendusmaterjali kolmandatelt osapooltelt kinnituse saamisel, näiteks pikaajaliste nõuete ja investeeringute kohta. Muudel juhtudel võib audiitoril olla vajalik teostada täiendavaid auditiprotseduure.

Auditi kokkuvõtted ja aruandlus

Algsaldod (vt lõik 10)

A8. ISAs 705 kehtestatakse nõuded ja antakse juhised tingimuste kohta, mille tulemuseks võib olla modifikatsioon audiitori arvamuses finantsaruannete osas, antud tingimustes asjakohase arvamuse liigi kohta ja audiitori aruande sisu kohta juhul, kui modifitseeritakse audiitori arvamust. Audiitori võimetus koguda piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali algsaldode kohta võib põhjustada ühe alljärgnevatest arvamuse modifikatsioonidest audiitori aruandes:

(a) märkus(t)ega arvamus või arvamuse avaldamisest loobumine, nii nagu see on asjakohane antud tingimustes; või

(b) välja arvatud juhul, kui see on keelatud seaduse või regulatsiooniga, arvamus, mis on märkus(t)ega või mille avaldamisest on loobutud nii nagu asjakohane, tegevustulemuste ja rahavoogude kohta, kui see on relevantne, ning mis on modifitseerimata finantsseisundi suhtes.

Lisa sisaldab illustreerivaid audiitorite aruandeid.

Modifikatsioon eelmise audiitori aruande arvamusse (vt lõik 13)

A9. Mõnedes olukordades ei pruugi eelmise audiitori arvamuse modifikatsioon olla relevantne ja oluline arvamuse osas käesoleva perioodi finantsaruannete kohta. See võib olla nii, kui näiteks eelmisel perioodil esines ulatuse piiratus, kuid asjaolu, mis põhjustas ulatuse piiratuse, on käesoleval perioodil lahendatud.

Lisa

(vt lõik A8)

Näited modifitseeritud arvamustega audiitoriaruannete kohta

Näide 1: Lõigu A8 punktis a kirjeldatud tingimused sisaldavad järgnevat:

 • audiitor ei vaadelnud füüsiliste varude loendamist käesoleva perioodi alguses ega olnud võimeline koguma piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali varude algjäägi kohta;
 • varude algsaldosid puudutava piisava asjakohase auditi tõendusmaterjali kogumise võimetuse võimalikke mõjusid peetakse oluliseks, kuid mitte läbivaks majandusüksuse finantstulemuse ja rahavoogude suhtes
 • aasta lõpu finantsseisund on õiglaselt esitatud;
 • selles konkreetses jurisdiktsioonis keelatakse seaduste ja regulatsioonidega avaldada audiitoril arvamust, mis on märkus(t)ega finantstulemuse ja rahavoogude kohta ning modifitseerimata finantsseisundi kohta.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

(Asjakohane adressaat)

Aruanne finantsaruannete kohta

Oleme auditeerinud kaasnevaid ABC Kompanii finantsaruandeid, mis sisaldavad bilanssi seisuga 31. detsember 20X1 ning kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning kokkuvõtet märkimisväärsetest arvestuspoliitikatest ja muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus seoses finantsaruannetega

Juhtkond vastutab finantsaruannete koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta finantsaruannete koostamist.

Audiitori kohustus

Meie kohustus on avaldada oma auditi põhjal arvamust nende finantsaruannete kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas finantsaruanded on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab finantsaruannetes esitatud summade ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et finantsaruanded võivad sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab audiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse finantsaruannete koostamisel ja õiglasel kajastamisel, et kavandada antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka finantsaruannete üldise esitusviisi hindamist.

Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie märkus(t)ega auditiarvamusele.

Märkus(t)ega arvamuse alus

Meid määrati kompanii audiitoriteks 30. juunil 20X1 ja seega me ei vaadelnud füüsiliste varude loendamist aasta alguses. Me ei olnud võimelised alternatiivsete vahenditega saavutama rahuolu 31. detsembril 20X0 hoitud varude koguse osas. Kuna varude algjääki kasutatakse finantstulemuse ja rahavoogude kindlaksmääramisel, ei olnud me võimelised määrama kindlaks, kas korrigeerimised oleksid olnud vajalikud aruandeaasta kasumi osas koondkasumiaruandes ja äritegevusest saadud neto rahavoogude osas rahavoogude aruandes.

Märkus(t)ega arvamus

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkus(t)ega arvamuse alus“ kirjeldatud asjaolu võimalikud mõjud, kajastavad finantsaruanded kõigis olulistes osades õiglaselt (või annavad õige ja õiglase ülevaate) ABC Kompanii finantsseisundit seisuga 31. detsember 20X1 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

Muu asjaolu

Kompanii finantsaruandeid 31.detsembril 20X0 lõppenud aasta kohta auditeeris teine audiitor, kes avaldas nende aruannete kohta modifitseerimata arvamuse 31. märtsil 20X1.

Aruanne seaduste ja regulatsioonide muude nõuete kohta

(Audiitori aruande käesoleva peatüki vorm ja sisu varieeruvad sõltuvalt audiitori muude aruandluskohustuste olemusest.)

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

Näide 2: Lõigu A8 punktis b kirjeldatud tingimused sisaldavad järgnevat:

 • audiitor ei vaadelnud füüsiliste varude loendamist käesoleva perioodi alguses ja ei olnud võimeline koguma piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali varude algjäägi kohta;
 • varude algsaldosid puudutava piisava asjakohase auditi tõendusmaterjali kogumise võimetuse võimalikke mõjusid peetakse oluliseks, kuid mitte läbivaks majandusüksuse finantstulemuse ja rahavoogude suhtes
 • aasta lõpu finantsseisund on õiglaselt esitatud;
 • arvamust, mis on märkus(t)ega finantstulemuse ja rahavoogude ning modifitseerimata finantsseisundi puhul, peetakse antud tingimustes asjakohaseks.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

(Asjakohane adressaat)

Aruanne finantsaruannete kohta Oleme auditeerinud kaasnevaid ABC Kompanii finantsaruandeid, mis sisaldavad bilanssi seisuga 31. detsember 20X1 ning kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning kokkuvõtet märkimisväärsetest arvestuspoliitikatest ja muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus seoses finantsaruannetega Juhtkond vastutab finantsaruannete koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta finantsaruannete koostamist.

Audiitori kohustus Meie kohustus on avaldada oma auditi põhjal arvamust nende finantsaruannete kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas finantsaruanded on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab finantsaruannetes esitatud summade ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et finantsaruanded võivad sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab audiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse finantsaruannete koostamisel ja õiglasel kajastamisel, et kavandada antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka finantsaruannete üldise esitusviisi hindamist.

Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane andmaks alus meie modifitseerimata arvamusele finantsseisundi kohta ning meie märkus(t)ega auditiarvamusele finantstulemuse ja rahavoogude kohta.

Märkus(t)ega arvamuse alus finantstulemuste ja rahavoogude kohta

Meid määrati kompanii audiitoriteks 30. juunil 20X1 ja seega me ei vaadelnud füüsiliste varude loendamist aasta alguses. Me ei olnud võimelised alternatiivsete vahenditega saavutama rahuolu 31. detsembril 20X0 hoitud varude koguse osas. Kuna varude algjääki kasutatakse finantstulemuse ja rahavoogude kindlaksmääramisel, ei olnud me võimelised määrama kindlaks, kas korrigeerimised oleksid olnud vajalikud aruandeaasta kasumi osas kasumiaruandes ja äritegevusest saadud neto rahavoogude osas rahavoogude aruandes.

Märkus(t)ega arvamus finantstulemuse ja rahavoogude kohta

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkus(t)ega arvamuse alus“ kirjeldatud asjaolu võimalikud mõjud, kajastavad kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne olulises osas õiglaselt (või „annavad õige ja õiglase ülevaate“) ABC Kompanii 31. detsember 20X1 lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

Arvamus finantsseisundi kohta

Meie arvates kajastab bilanss kõigis olulistes osades õiglaselt (või annab õige ja õiglase ülevaate) ABC Kompanii finantsseisundit seisuga 31. detsember 20X1 kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

Muu asjaolu

Kompanii finantsaruandeid 31.detsembril 20X0 lõppenud aasta kohta auditeeris teine audiitor, kes avaldas nende aruannete kohta modifitseerimata arvamuse 31. märtsil 20X1.

Aruanne seaduste ja regulatsioonide muude nõuete kohta

(Audiitori aruande käesoleva peatüki vorm ja sisu varieeruvad sõltuvalt audiitori muude aruandluskohustuste olemusest.)

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

0 Manused 0 Manused
4759 Vaatamised