Esileht

ISA 706

Sissejuhatus

Käesoleva ISA ulatus

1. Käesolevas rahvusvahelise auditeerimise standardis (International Standard on Auditing, ISA) käsitletakse täiendavat infovahetust audiitori aruandes, kui audiitor peab vajalikuks:
(a) juhtida kasutajate tähelepanu finantsaruannetes esitatud või avalikustatud asjaolule või asjaoludele, mis on sellise tähtsusega, et need on fundamentaalsed kasutajate arusaamisele finantsaruannetest; või
(b) juhtida kasutajate tähelepanu mis tahes asjaolule või asjaoludele, mis on muud kui need, mis on finantsaruannetes esitatud või avalikustatud, mis on relevantsed kasutajate arusaamisele auditist, audiitori kohustustest või audiitori aruandest.

2. Lisades 1 ja 2 määratletakse ISAd, mis sisaldavad spetsiifilisi nõudeid audiitorile lisada asjaolu rõhutavad lõigud või muu asjaolu lõigud audiitori aruandesse. Sellistes tingimustes rakendatakse käesolevas ISAs toodud nõudeid nimetatud lõikude vormi ja paiknemise kohta.

Kehtima hakkamise kukupäev

3. Käesolev ISA kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta.

Eesmärk

4. Audiitori eesmärk, olles kujundanud arvamuse finantsaruannete kohta, on juhtida audiitori aruandes selge täiendava infovahetusega, kui see on audiitori arvates vajalik, kasutajate tähelepanu:
(a) asjaolule, mis, kuigi asjakohaselt esitatud või avalikustatud finantsaruannetes, on sellise tähtsusega, et on fundamentaalne kasutajate arusaamisele finantsaruannetest; või
(b) asjakohasuse korral mis tahes muule asjaolule, mis on relevantne kasutajate arusaamisele auditist, audiitori kohustustest või audiitori aruandest.

Definitsioonid

5. ISAdes kasutamise otstarbel on järgnevatel terminitel järgmised tähendused:
(a) asjaolu rõhutav lõik – audiitori aruandes sisalduv lõik, mis viitab finantsaruannetes asjakohaselt esitatud või avalikustatud asjaolule, mis audiitori arvates on sellise tähtsusega, et see on fundamentaalne kasutajate arusaamisele finantsaruannetest;
(b) muu asjaolu lõik – audiitori aruandes sisalduv lõik, mis viitab muule asjaolule kui nendele, mis on finantsaruannetes esitatud või avalikustatud, mis audiitori arvates on relevantne kasutajate arusaamisele auditist, audiitori kohustustest või audiitori aruandest.

Nõuded

Asjaolu rõhutavad lõigud audiitori aruandes

6. Kui audiitor leiab, et on vajalik juhtida kasutajate tähelepanu finantsaruannetes esitatud või avalikustatud asjaolule, mis audiitori arvates on sellise tähtsusega, et see on fundamentaalne kasutajate arusaamisele finantsaruannetest, peab audiitor lisama asjaolu rõhutava lõigu audiitori aruandesse tingimusel, et audiitor on hankinud piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali selle kohta, et see asjaolu ei ole finantsaruannetes olulisel määral väärkajastatud. Selline lõik peab viitama ainult finantsaruannetes esitatud või avalikustatud informatsioonile. (vt lõigud A1–A2)

7. Kui audiitor lisab asjaolu rõhutava lõigu audiitori aruandesse, peab audiitor:
(a) lisama selle vahetult pärast arvamust väljendavat lõiku audiitori aruandes;
(b) kasutama pealkirja „Asjaolu rõhutav lõik” või muud asjakohast pealkirja;
(c) lisama lõiku selge viite asjaolule, mida on rõhutatud, ja sellele, kust võib finantsaruannetes leida relevantset avalikustatud informatsiooni, mis kirjeldab täielikult seda asjaolu; ja
(d) viitama, et audiitori arvamust ei ole modifitseeritud rõhutatava asjaolu osas. (vt lõigud A3–A4)

Muu asjaolu lõigud audiitori aruandes

8. Kui audiitor peab vajalikuks edastada informatsiooni asjaolust, mis on muu kui need, mis on finantsaruannetes esitatud või avalikustatud ja mis audiitori arvates on relevantne kasutajate arusaamiseks auditist, audiitori kohustustest või audiitori aruandest ning see ei ole keelatud seaduse või regulatsiooniga, peab audiitor tegema seda audiitori aruande lõigus pealkirjaga „Muu asjaolu” või muu asjakohase pealkirjaga lõigus. Audiitor peab lisama selle lõigu vahetult arvamust väljendava lõigu ja asjaolu rõhutava lõigu järele või mujale audiitori aruandesse, kui muu asjaolu lõik on relevantne muude aruandluskohustuste osa suhtes. (vt lõigud A5–A11)

Infovahetus isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine

9. Kui audiitor soovib lisada asjaolu rõhutava lõigu või muu asjaolu lõigu audiitori aruandesse, peab audiitor vahetama infot isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine, selle soovi ja kõnealuse lõigu kavandatava sõnastuse osas. (vt lõik A12)

Rakendus- ja muu selgitav materjal

Asjaolu rõhutavad lõigud audiitori aruandes

Tingimused, mille korral võib asjaolu rõhutav lõik olla vajalik (vt lõik 6)

A1. Allpool on toodud näited tingimustest, mille korral võib audiitor pidada vajalikuks lisada asjaolu rõhutava lõigu:

 • ebakindlus, mis on seotud erakorralise kohtumenetluse või regulatiivse tegevuse edaspidise tulemusega;
 • uue arvestusstandardi (näiteks uue rahvusvahelise finantsaruandluse standardi), millel on läbiv mõju finantsaruannetele, varane rakendamine (kus see on lubatud) enne selle jõustumiskuupäeva;
 • suurem katastroof, millel on olnud või millel on jätkuvalt märkimisväärne mõju majandusüksuse finantsseisundile.

A2. Asjaolu rõhutavate lõikude ulatuslik kasutamine vähendab audiitori poolt sellistest asjaoludest info edastamise tulemuslikkust. Peale selle, kui asjaolu rõhutavasse lõiku lisatakse rohkem informatsiooni, kui on esitatud või avalikustatud finantsaruannetes, võib see anda märku, et asjaolu ei ole asjakohaselt esitatud või avalikustatud; seega piirab lõik 6 asjaolu rõhutava lõigu kasutamist finantsaruannetes esitatud või avalikustatud asjaoludega.

Asjaolu rõhutava lõigu lisamine audiitori aruandesse (vt lõik 7)

A3. Asjaolu rõhutava lõigu lisamine audiitori aruandesse ei mõjuta audiitori arvamust. Asjaolu rõhutav lõik ei asenda:
(a) audiitori poolt märkus(t)ega arvamuse või vastupidise arvamuse avaldamist või arvamusest loobumist, kui see on nõutav spetsiifilise auditi töövõtu tingimustega (vt ISA 705); ega
(b) finantsaruannetes avalikustatavat informatsiooni, mille avalikustamist juhtkonnalt nõutakse rakendatava finantsaruandluse raamistikuga.

A4. Lisas 3 toodud illustreerivas aruandes esitatakse asjaolu rõhutav lõik audiitori aruandes, mis sisaldab märkus(t)ega arvamust.

Muu asjaolu lõigud audiitori aruandes (vt lõik 8)

Tingimused, mille korral võib muu asjaolu lõik olla vajalik

Relevantne kasutajate arusaamisele auditist

A5. Harvade tingimuste korral, kui audiitoril ei ole võimalik töövõtust taanduda, kuigi võimalik mõju, mis tuleneb suutmatusest hankida piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali juhtkonna poolt auditi ulatusele kehtestatud piirangu tõttu, on läbiv, võib audiitor pidada vajalikuks lisada muu asjaolu lõik audiitori aruandesse, et selgitada, miks ei ole audiitoril võimalik auditi töövõtust taanduda.

Relevantne kasutajate arusaamisele audiitori kohustustest või audiitori aruandest

A6. Seaduse, regulatsiooni või jurisdiktsioonis üldtunnustatud tavaga võidakse audiitorilt nõuda või lubada tal täpsustada asjaolusid, mis selgitavad täiendavalt audiitori kohustusi finantsaruannete auditeerimisel või audiitori aruannet selle kohta. Kus relevantne, võib kasutada ühte või mitut alapealkirja, mis kirjeldavad muu asjaolu lõigu sisu.

A7. Muu asjaolu lõigus ei käsitleta tingimusi, mille puhul on audiitoril teisi aruandluskohustusi, mis on lisaks ISAde kohasele audiitori kohustusele koostada aruanne finantsaruannete kohta (vt osa „Muud aruandluskohustused ISAs 700), või kui audiitorit on palutud teostada täiendavaid määratletud protseduure ja koostada aruanne nende kohta või avaldada arvamust spetsiifiliste asjaolude kohta.

Aruandlus mitme finantsaruannete komplekti kohta

A8. Majandusüksus võib koostada ühe finantsaruannete komplekti kooskõlas üldotstarbelise raamistikuga (näiteks riikliku raamistikuga) ja teise finantsaruannete komplekti kooskõlas muu üldotstarbelise raamistikuga (näiteks rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega) ning palgata audiitorit mõlema finantsaruannete komplekti kohta aruande koostamiseks. Kui audiitor on teinud kindlaks, et raamistikud on aktsepteeritavad vastavate tingimuste korral, võib audiitor lisada muu asjaolu lõigu audiitori aruandesse, viidates asjaolule, et teise finantsaruannete komplekti on koostanud sama majandusüksus kooskõlas muu üldotstarbelise raamistikuga ja et audiitor on väljastanud aruande nende finantsaruannete kohta.

Audiitori aruande levitamise või kasutamise piirang

A9. Spetsiifilisel eesmärgil koostatud finantsaruandeid võib koostada kooskõlas üldotstarbelise raamistikuga, sest ettenähtud kasutajad on määranud kindlaks, et sellised üldotstarbelised finantsaruanded vastavad nende finantsinformatsiooni vajadustele. Kuna audiitori aruanne on mõeldud spetsiifilistele kasutajatele, võib audiitor pidada antud tingimuste juures vajalikuks lisada muu asjaolu lõik, märkides, et audiitori aruanne on mõeldud üksnes ettenähtud kasutajatele ja seda ei tohi levitada teistele osapooltele või kasutada teiste osapoolte poolt.

Muu asjaolu lõigu lisamine audiitori aruandesse

A10. Muu asjaolu lõigu sisust nähtub selgelt, et sellise muu asjaolu esitamine ja avalikustamine finantsaruannetes ei ole nõutav. Muu asjaolu lõik ei sisalda informatsiooni, mida audiitoril on keelatud seaduse, regulatsiooni või muude kutsealaste standarditega esitada, näiteks eetikastandarditega informatsiooni konfidentsiaalsuse kohta. Muu asjaolu lõik ei sisalda ka informatsiooni, mille esitamist nõutakse juhtkonnalt.

A11. Muu asjaolu lõigu paiknemine sõltub edastatava informatsiooni olemusest. Kui muu asjaolu lõik lisatakse selleks, et juhtida kasutajate tähelepanu asjaolule, mis on relevantne nende arusaamisele finantsaruannete auditist, lisatakse lõik vahetult arvamuse lõigu ja asjaolu rõhutava lõigu järele. Kui muu asjaolu lõik lisatakse selleks, et juhtida kasutajate tähelepanu asjaolule, mis on seotud audiitori aruandes käsitletud muude aruandluskohustustega, võib selle lõigu lisada osasse, mille alapealkirjaks on „Aruanne seaduste ja regulatsioonide muude nõuete kohta. Teise võimalusena, kui see on relevantne audiitori kõigi kohustuste suhtes või kasutajate arusaamisele audiitori aruandest, võib muu asjaolu lõigu lisada eraldi osana pärast aruannet finantsaruannete kohta ning aruannet muude juriidiliste ja regulatiivsete nõuete kohta.

Infovahetus isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine (vt lõik 9)

A12. Selline infovahetus võimaldab isikute, kelle ülesandeks on valitsemine, teadlikuks tegemist mis tahes selliste spetsiifiliste asjaolude olemusest, mida audiitor kavatseb esile tuua audiitori aruandes, ja annab neile võimaluse saada audiitorilt vajaduse korral täiendavat selgitust. Kui audiitori aruandesse mingi konkreetse asjaolu kohta muu asjaolu lõigu lisamine kordub iga järgneva töövõtu puhul, võib audiitor otsustada, et infovahetust ei ole iga töövõtu puhul vaja korrata.

Lisa 1(vt lõik 2)

Nimekiri ISAdest, mis sisaldavad nõudeid asjaolu rõhutavate lõikude kohta

Käesolevas lisas määratletakse muudes ISAdes, mis kehtivad 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite suhtes, sisalduvad lõigud, millega nõutakse audiitorilt asjaolu rõhutava lõigu lisamist audiitori aruandesse teatud tingimuste korral. Loetelu ei asenda ISAdes toodud nõuete ja nende rakendus- ning muu selgitava materjali arvessevõtmist.

 • ISA 210 „Auditi töövõtu tingimuste kokkuleppimine” – lõik 19 punkt b
 • ISA 560 „Järgnevad sündmused” – lõik 12 punkt b ja lõik 16
 • ISA 570 „Tegevuse jätkuvus” – lõik 19
 • ISA 800 „Spetsiaalselt arvessevõetavad asjaolud – eriotstarbeliste raamistikega kooskõlas koostatud finantsaruannete auditid” – lõik 14

Lisa 2 (vt lõik 2)

Nimekiri ISAdest, mis sisaldavad nõudeid muu asjaolu lõikude kohta

Käesolevas lisas määratletakse muudes ISAdes, mis kehtivad 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite suhtes, sisalduvad lõigud, millega nõutakse audiitorilt muu asjaolu lõigu lisamist audiitori aruandesse teatud tingimuste korral. Loetelu ei asenda ISAdes toodud nõuete ja nende rakendus- ning muu selgitava materjali arvessevõtmist.

 • ISA 560 „Järgnevad sündmused” – lõik 12 punkt b ja lõik 16
 • ISA 710 „Võrdlusinformatsioon – vastavad arvandmed ja võrreldavad finantsaruanded” – lõigud 13–14, 16–17 ja 19
 • ISA 720 „Audiitori kohustused seoses muu informatsiooniga dokumentides, mis sisaldavad auditeeritud finantsaruandeid” – lõik 10 punkt a

Lisa 3 (vt lõik A4)

Näide audiitori aruande kohta, mis sisaldab asjaolu rõhutavat lõiku

Tingimused hõlmavad järgmist:

 • Majandusüksuse juhtkonna poolt kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega koostatud üldotstarbeliste finantsaruannete tervikkomplekti audit.
 • Auditi töövõtu tingimused kajastavad ISAs 210 esitatud kirjeldust juhtkonna kohustusest seoses finantsaruannetega.
 • Eksisteerib poolelioleva erakorralise kohtuasjaga seotud ebakindlus.
 • Kõrvalekaldumine rakendatavast finantsaruandluse raamistikust tingis märkus(t)ega arvamuse.
 • Lisaks finantsaruannete auditile on audiitoril muid kohaliku seaduse järgseid aruandluskohustusi.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

(Asjakohane adressaat)

Aruanne finantsaruannete kohta

Oleme auditeerinud kaasnevaid kompanii ABC finantsaruandeid, mis sisaldavad bilanssi seisuga 31. detsember 20X1, ning kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning kokkuvõtet märkimisväärsetest arvestuspoliitikatest ja muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus seoses finantsaruannetega

Juhtkond vastutab finantsaruannete koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta finantsaruannete koostamist.

Audiitori kohustus

Meie kohustuse on avaldada oma auditi põhjal arvamust nende finantsaruannete kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas finantsaruanded on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab finantsaruannetes esitatud summade ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et finantsaruanded võivad sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab audiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse finantsaruannete koostamisel ja õiglasel kajastamisel, et kavandada antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka finantsaruannete üldise esitusviisi hindamist.

Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane andmaks alus meie märkus(t)ega auditiarvamusele.

Märkus(t)ega arvamuse alus

Kompanii lühiajalised kaubeldavad väärtpaberid on kajastatud bilansis summas xxx. Juhtkond ei ole hinnanud neid väärtpabereid turuväärtusesse, vaid on selle asemel kajastanud need soetusmaksumuses, mis kujutab kõrvalekaldumist rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest. Kompanii raamatupidamisandmetest nähtub, et kui juhtkond oleks hinnanud kaubeldavad väärtpaberid turuväärtusesse, oleks kompanii aruandeaasta kasumiaruandes kajastanud realiseerimata kahjumit summas xxx. Väärtpaberite maksumust bilansis oleks vähendatud sama summa võrra seisuga 31. detsember 20X1 ning tulumaksu, puhaskasumit ja omakapitali oleks vähendatud vastavalt xxx, xxx ja xxx võrra.

Märkus(t)ega arvamus

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkus(t)ega arvamuse alus” kirjeldatud asjaolu mõjud, kajastavad finantsaruanded kõigis olulistes osades õiglaselt (või annavad õige ja õiglase ülevaate) kompanii ABC finantsseisundit seisuga 31. detsember 20X1 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

Asjaolu rõhutamine

Juhime tähelepanu finantsaruannete lisale X, milles kirjeldatakse kompanii XYZ poolt ettevõtte vastu algatatud kohtuasja tulemusega seotud ebakindlust . Meie arvamus ei ole märkus(t)ega selle asjaolu suhtes.

Aruanne seaduste ja regulatsioonide muude nõuete kohta

(Audiitori aruande käesoleva peatüki vorm ja sisu varieeruvad sõltuvalt audiitori muude aruandluskohustuste olemusest.)

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

0 Manused 0 Manused
4063 Vaatamised