Esileht

ISA 710

Sissejuhatus

Käesoleva ISA ulatus

1. Käesolevas rahvusvahelises auditeerimise standardis (International Standard on Auditing, ISA) käsitletakse audiitori kohustusi seoses võrdlusinformatsiooniga finantsaruannete auditeerimisel. Kui eelnenud perioodi finantsaruanded on eelmise audiitori poolt auditeeritud või neid ei ole auditeeritud, rakendatakse ka ISAs 510 toodud nõudeid ja juhiseid algsaldode kohta.

Võrdlusinformatsiooni olemus

2. Majandusüksuse finantsaruannetes esitatud võrdlusinformatsiooni olemus sõltub rakendatava finantsaruandluse raamistiku nõuetest. Audiitori aruandluskohustuste suhtes sellise võrdlusinformatsiooni kohta on kaks erinevat üldist lähenemisviisi: vastavad arvandmed ja võrreldavad finantsaruanded. Kasutatav lähenemisviis on sageli sätestatud seaduse või regulatsiooniga, kuid võib samuti olla sätestatud töövõtu tingimustes.

3. Auditi aruandluse sisulised erinevused lähenemisviiside vahel on järgmised:

(a) vastavate arvandmete puhul viitab audiitori arvamus finantsaruannete kohta ainult jooksvale perioodile, kusjuures

(b) võrreldavate finantsaruannete puhul viitab audiitori arvamus igale perioodile, mille kohta finantsaruanded esitatakse.

Käesolevas ISAs käsitletakse eraldi audiitori aruandlusnõudeid iga lähenemisviisi puhul.

Kehtima hakkamise kuupäev

4. Käesolev ISA kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta.

Eesmärgid

5. Audiitori eesmärkideks on:

(a) hankida piisav asjakohane auditi tõendusmaterjal selle kohta, kas finantsaruannetes sisalduv võrdlusinformatsioon on esitatud kõigis olulistes osades kooskõlas rakendatavas finantsaruandluse raamistikus esitatud nõuetega võrreldava informatsiooni kohta ja

(b) anda aru kooskõlas audiitori aruandluskohustustega.

Definitsioonid

6. ISAdes kasutamise otstarbel on järgmistel terminitel järgmised tähendused:

(a) võrdlusinformatsioon – finantsaruannetes sisalduvad summad ja avalikustatud informatsioon ühe või mitme eelnenud perioodi kohta kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga;

(b) vastavad arvandmed – võrdlusinformatsioon, milles summad ja muu avalikustatud informatsioon eelnenud perioodi kohta on esitatud jooksva perioodi finantsaruannete lahutamatu osana ning on ette nähtud lugemiseks ainult seoses jooksva perioodi summade ja muu avalikustatava informatsiooniga (edaspidi „jooksva perioodi arvandmed”). Üksikasjalikkuse tase vastavates summades ja avalikustatavas informatsioonis on dikteeritud peamiselt selle relevantsusega jooksva perioodi arvandmete kohta;

(c) võrreldavad finantsaruanded – võrdlusinformatsioon, milles summad ja muu avalikustatav informatsioon eelnenud perioodi kohta on esitatud võrdluseks jooksva perioodi finantsaruannetega, kuid auditeerimise korral viidatakse neile audiitori arvamuses. Nendes võrreldavates finantsaruannetes sisalduva informatsiooni tase on võrreldav jooksva perioodi finantsaruannete informatsiooni tasemega.

Käesolevas ISAs kasutamise otstarbel tuleb viiteid „eelnenud perioodile“ lugeda „eelnenud perioodidele“, kui võrdlusinformatsioon sisaldab summasid ja avalikustatavat informatsiooni rohkem kui ühe perioodi kohta.

Nõuded

Auditiprotseduurid

7. Audiitor peab kindlaks määrama, kas finantsaruanded sisaldavad rakendatava finantsaruandluse raamistikuga nõutud võrdlusinformatsiooni ja kas selline informatsioon on asjakohaselt liigitatud. Sel eesmärgil peab audiitor hindama, kas:

(a) võrdlusinformatsioon on kooskõlas eelnenud perioodil esitatud summadega ja muu avalikustatud informatsiooniga või kui asjakohane, on avaldatud muudetult ja

(b) võrdlusinformatsioonis peegeldatud arvestuspoliitikad on järjepidevad jooksval perioodil rakendatud arvestuspoliitikatega või kui on toimunud muudatusi arvestuspoliitikates, kas need muudatused on nõuetekohaselt arvestatud ning adekvaatselt esitatud ja avalikustatud.

8. Kui audiitor saab jooksva perioodi auditi teostamise käigus teadlikuks võimalikust väärkajastamisest võrdlusinformatsioonis, peab audiitor teostama selliseid täiendavaid auditiprotseduure, mis on vajalikud antud tingimustes piisava asjakohase auditi tõendusmaterjali hankimiseks, et kindlaks määrata, kas oluline väärkajastamine eksisteerib. Kui audiitor on auditeerinud eelnenud perioodi finantsaruanded, peab audiitor järgima ka ISA 560 relevantseid nõudeid. Kui eelnenud perioodi finantsaruandeid muudetakse, peab audiitor kindlaks tegema, et võrdlusinformatsioon on kooskõlas muudetud finantsaruannetega.

9. Nagu on nõutud ISAga 580, peab audiitor nõudma kirjalikke esitisi kõikide audiitori arvamuses viidatud perioodide kohta. Audiitor peab samuti hankima spetsiifilise kirjaliku esitise iga avaldamismuudatuse kohta, mis on tehtud olulise väärkajastamise parandamiseks eelnenud perioodi finantsaruannetes, mis mõjutavad võrdlusinformatsiooni. (vt lõik A1)

Auditi aruandlus

Vastavad arvandmed

10. Vastavate arvandmete esitamise korral ei tohi audiitori arvamus viidata vastavatele arvandmetele, välja arvatud lõikudes 11, 12 ja 14 kirjeldatud tingimuste puhul. (vt lõik A2)

11. Kui varem välja antud audiitori aruanne eelnenud perioodi kohta sisaldas märkus(t)ega arvamust, arvamuse avaldamisest loobumist või vastupidist arvamust ning modifikatsiooni tinginud asjaolu on lahendamata, peab audiitor modifitseerima audiitori arvamust jooksva perioodi finantsaruannete kohta. Audiitori aruandes sisalduvas „Modifikatsiooni aluse lõigus” peab audiitor kas:

(a) viitama nii jooksva perioodi arvandmetele kui ka vastavatele arvandmetele modifikatsiooni tingiva asjaolu kirjelduses, kui asjaolu mõjud või võimalikud mõjud jooksva perioodi arvandmetele on olulised või

(b) muudel juhtudel selgitama, et auditiarvamust on modifitseeritud lahendamata asjaolu mõjude või võimalike mõjude tõttu jooksva perioodi arvandmete ja vastavate arvandmete võrreldavusele. (vt lõigud A3–A5)

12. Kui audiitor hangib auditi tõendusmaterjali, et oluline väärkajastamine eksisteerib eelnenud perioodi finantsaruannetes, mille kohta on varem välja antud modifitseerimata arvamus ja vastavate arvandmete avaldamist ei ole nõuetekohaselt muudetud või asjakohast avalikustatavat informatsiooni ei ole esitatud, peab audiitor avaldama märkus(t)ega arvamuse või vastupidise arvamuse audiitori aruandes jooksva perioodi finantsaruannete kohta, mida on modifitseeritud nendes sisalduvate vastavate arvandmete osas. (vt lõik A6) Eelnenud perioodi finantsaruanded, mis on auditeeritud eelmise audiitori poolt

13. Kui eelnenud perioodi finantsaruandeid auditeeris eelmine audiitor ja audiitoril ei ole seaduse või regulatsiooni alusel keelatud viidata eelmise audiitori aruandele vastavate arvandmete osas ja ta otsustab seda teha, peab audiitor „Muu asjaolu lõigus” audiitori aruandes avaldama:

(a) et eelnenud perioodi finantsaruandeid auditeeris eelmine audiitor;

(b) eelmise audiitori poolt avaldatud arvamuse tüübi ja kui arvamus oli modifitseeritud, siis selle põhjused ja

(c) selle aruande kuupäeva (vt lõik A7).

Eelnenud perioodi finantsaruanded on auditeerimata

14. Kui eelnenud perioodi finantsaruandeid ei auditeeritud, peab audiitor „Muu asjaolu lõigus” audiitori aruandes avaldama, et vastavad arvandmed on auditeerimata. Selline avaldus ei vabasta audiitorit siiski nõudest hankida piisav asjakohane auditi tõendusmaterjal selle kohta, et algsaldod ei sisalda väärkajastamisi, mis mõjutavad oluliselt jooksva perioodi finantsaruandeid.

Võrreldavad finantsaruanded

15. Võrreldavate finantsaruannete esitamisel peab audiitori arvamus viitama igale perioodile, mille kohta finantsaruanded esitatakse ja auditiarvamust avaldatakse. (vt lõigud A8–A9)

16. Raporteerides eelnenud perioodi finantsaruannete kohta seoses jooksva perioodi auditiga, peab audiitor juhul, kui audiitori arvamus sellise eelnenud perioodi finantsaruannete kohta erineb audiitori poolt varem avaldatud arvamusest, avalikustama sisulised põhjused erineva arvamuse kohta „Muu asjaolu lõigus” kooskõlas ISAga 706. (vt lõik A10).

Eelnenud perioodi finantsaruanded, mis on auditeeritud eelmise audiitori poolt

17. Kui eelnenud perioodi finantsaruandeid auditeeris eelmine audiitor, peab audiitor lisaks arvamuse avaldamisele jooksva perioodi finantsaruannete kohta avaldama „Muu asjaolu lõigus”:

(a) et eelnenud perioodi finantsaruandeid auditeeris eelmine audiitor;

(d) eelmise audiitori poolt avaldatud arvamuse tüübi ja kui arvamus oli modifitseeritud, siis selle põhjused ja

(b) selle aruande kuupäeva, välja arvatud juhul, kui audiitori aruanne eelnenud perioodi finantsaruannete kohta antakse uuesti välja koos finantsaruannetega.

18. Kui audiitor järeldab, et eksisteerib oluline väärkajastamine, mis mõjutab eelnenud perioodi finantsaruandeid, mille kohta on eelmine audiitor esitanud varem aruande ilma modifikatsioonita, peab audiitor vahetama infot väärkajastamise kohta juhtkonnaga asjakohasel tasemel ja, välja arvatud juhul, kui kõik isikud, kelle ülesandeks on valitsemine, on kaasatud majandusüksuse juhtimisse, isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine ning taotlema eelmise audiitori informeerimist. Kui eelnenud perioodi finantsaruandeid muudetakse ja eelmine audiitor nõustub väljastama aruande eelnenud perioodi parandatud finantsaruannete kohta, peab audiitor esitama aruande ainult jooksva perioodi kohta. (vt lõik A11)

Eelnenud perioodi finantsaruanded on auditeerimata

19. Kui eelnenud perioodi finantsaruandeid ei auditeeritud, peab audiitor avaldama „Muu asjaolu lõigus”, et võrreldavad finantsaruanded on auditeerimata. Selline avaldus ei vabasta audiitorit siiski nõudest hankida piisav asjakohane auditi tõendusmaterjal selle kohta, et algsaldod ei sisalda väärkajastamisi, mis mõjutavad oluliselt jooksva perioodi finantsaruandeid.

Rakendus- ja muu selgitav materjal

Auditiprotseduurid

Kirjalikud esitised (vt lõik 9)

A1. Võrreldavate finantsaruannete puhul on nõutavad kirjalikud esitised kõikide perioodide kohta, millele on viidatud audiitori arvamuses, sest juhtkond peab uuesti kinnitama, et tema poolt varem tehtud kirjalikud esitised eelnenud perioodi kohta jäävad asjakohasteks. Vastavate arvandmete puhul on kirjalikud esitised nõutavad ainult jooksva perioodi finantsaruannete kohta, kuna audiitori arvamus on nende finantsaruannete kohta, mis sisaldavad vastavaid arvandmeid. Siiski nõuab audiitor spetsiifilist kirjalikku esitist iga avaldamismuudatuse kohta, mis on tehtud olulise väärkajastamise parandamiseks eelnenud perioodi finantsaruannetes, mis mõjutavad võrdlusinformatsiooni.

Auditi aruandlus

Vastavad arvandmed

Viite puudumine audiitori arvamuses (vt lõik 10)

A2. Audiitori arvamus ei viita vastavatele arvandmetele, sest audiitori arvamus on jooksva perioodi finantsaruannete kui terviku kohta, sh vastavate arvandmete kohta.

Lahendamata modifikatsioon audiitori aruandes eelnenud perioodi kohta (vt lõik 11)

A3. Kui varem välja antud audiitori aruanne eelnenud perioodi kohta sisaldas märkus(t)ega arvamust, arvamuse avaldamisest loobumist või vastupidist arvamust ning modifikatsiooni tinginud asjaolu on lahendatud ning nõuetekohaselt finantsaruannetes arvestatud või avalikustatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga, ei pea audiitori arvamus jooksva perioodi kohta viitama eelmisele modifikatsioonile.

A4. Kui varem avaldatud audiitori arvamust eelnenud perioodi kohta modifitseeriti, ei pruugi modifikatsiooni tinginud lahendamata asjaolu olla relevantne jooksva perioodi arvandmete suhtes. Sellele vaatamata võib olla nõutav märkus(t)ega arvamus, arvamuse avaldamisest loobumine või vastupidine arvamus (nagu rakendatav) jooksva perioodi finantsaruannete kohta tingituna lahendamata asjaolu mõjudest või võimalikest mõjudest jooksvate ja vastavate arvandmete võrreldavusele.

A5. Illustreerivad näited audiitori aruande kohta, kui audiitori aruanne eelnenud perioodi kohta sisaldas modifitseeritud arvamust ja modifikatsiooni tinginud asjaolu on lahendamata, on esitatud lisas illustratiivsete näidetena 1 ja 2.

Väärkajastamine eelnenud perioodi finantsaruannetes (vt lõik 12)

A6. Kui eelnenud perioodi finantsaruandeid, mis on väärkajastatud, ei ole muudetud ja audiitori aruanne ei ole uuesti välja antud, kuid vastavad arvandmed on nõuetekohaselt korrigeeritud või asjakohaselt avalikustatav informatsioon on esitatud jooksva perioodi finantsaruannetes, võib audiitori aruanne sisaldada „Asjaolu rõhutavat lõiku”, mis kirjeldab tingimusi ja kui relevantne, viitab avalikustatavale informatsioonile, mille võib finantsaruannetest leida, mis kirjeldab täielikult asjaolu (vt ISA 706).

Eelnenud perioodi finantsaruanded, mis on auditeeritud eelmise audiitori poolt (vt lõik 13)

A7. Illustreeriv näide audiitori aruande kohta, kui eelnenud perioodi finantsaruandeid auditeeris eelmine audiitor ja audiitoril ei ole seaduse või regulatsiooni alusel keelatud viidata eelmise audiitori aruandele vastavate arvandmete osas, on esitatud lisa illustratiivse näitena 3.

Võrreldavad finantsaruanded

Viide audiitori aruandes (vt lõik 15)

A8. Kuna audiitori aruanne võrreldavate finantsaruannete kohta kehtib finantsaruannetes esitatud kõikide perioodide kohta, võib audiitor avaldada märkus(t)ega arvamuse või vastupidise arvamuse, loobuda arvamuse avaldamisest või lisada „Asjaolu rõhutava lõigu” ühe või mitme perioodi kohta, samaaegselt avaldades erineva audiitori arvamuse muu perioodi finantsaruannete kohta.

A9. Illustreeriv näide audiitori aruande kohta, kui audiitor on kohustatud esitama aruande nii jooksva kui ka eelnenud perioodi finantsaruannete kohta seoses jooksva aasta auditiga ning eelnenud periood sisaldas modifitseeritud arvamust ja modifikatsiooni tinginud asjaolu on lahendamata, on esitatud lisa illustratiivse näitena 4.

Arvamus eelnenud perioodi finantsaruannete kohta erineb eelmisest arvamusest (vt lõik 16)

A10. Kui esitatakse aruanne eelnenud perioodi finantsaruannete kohta seoses jooksva perioodi auditiga, võib eelnenud perioodi finantsaruannete kohta avaldatud arvamus erineda varem avaldatud arvamusest, kui audiitor saab jooksva perioodi auditi käigus teadlikuks tingimustest või sündmustest, mis mõjutavad oluliselt eelnenud perioodi finantsaruandeid. Mõnes jurisdiktsioonis võib audiitoril olla täiendavaid aruandluskohustusi, mis on loodud selleks, et vältida edaspidist toetumist audiitori poolt varem välja antud aruandele eelnenud perioodi finantsaruannete kohta.

Eelnenud perioodi finantsaruanded, mis on auditeeritud eelmise audiitori poolt (vt lõik 18)

A11. Eelmine audiitor ei pruugi olla võimeline või ta ei pruugi soovida anda uuesti välja audiitori aruannet eelnenud perioodi finantsaruannete kohta. Audiitori aruandes sisalduv „Muu asjaolu lõik” võib viidata, et eelmine audiitor esitas aruande eelnenud perioodi finantsaruannete kohta enne muudatust. Lisaks, kui audiitor on tellitud auditit läbi viima ja ta hangib piisava asjakohase auditi tõendusmaterjali, et saavutada rahulolu muudatuse asjakohasuses, võib audiitori aruanne sisaldada ka järgmist lõiku:

Me auditeerisime 20X2. aasta finantsaruannete auditi osana ka lisas X kirjeldatud korrigeerimisi, mida rakendati 20X1. aasta finantsaruannete muutmiseks. Meie arvates on sellised korrigeerimised asjakohased ja neid on rakendatud nõuetekohaselt. Me ei olnud kaasatud kompanii 20X1. aasta finantsaruannete auditisse, ülevaatusesse ega mis tahes protseduuride rakendamisesse nende suhtes, välja arvatud korrigeerimised, ning sellest tulenevalt ei avalda me arvamust ega mis tahes muus vormis kindlust 20X1. aasta finantsaruannete kui terviku kohta.

Lisa

Näited audiitori aruannete kohta

Näide 1 – Vastavad arvandmed (vt lõik A5)

Aruanne, mis illustreerib lõigu 11 punktis a kirjeldatud tingimusi, on järgmine.

 • Varem väljaantud audiitori aruanne eelnenud perioodi kohta sisaldas märkus(t)ega arvamust.
 • Modifikatsiooni tingiv asjaolu on lahendamata.
 • Asjaolu mõjud või võimalikud mõjud jooksva perioodi arvandmetele on olulised ja nõuavad audiitori arvamuse modifitseerimist jooksva perioodi arvandmete suhtes.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

(Asjakohane adressaat)

Aruanne finantsaruannete kohta

Oleme auditeerinud kaasnevaid kompnii ABC finantsaruandeid, mis sisaldavad bilanssi seisuga 31. detsember 20X1, ning kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning kokkuvõtet märkimisväärsetest arvestuspoliitikatest ja muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus seoses finantsaruannetega

Juhtkond vastutab finantsaruannete koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, selleks et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta finantsaruannete koostamist.

Audiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamus nende finantsaruannete kohta. Me viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas finantsaruanded on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab finantsaruannetes esitatud summade ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et finantsaruanded võivad sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab audiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse finantsaruannete koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka finantsaruannete üldise esitusviisi hindamist. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie märkus(t)ega auditiarvamusele.

Märkus(t)ega arvamuse alus

Nagu on käsitletud finantsaruannete lisas X, ei ole finantsaruannetes arvestatud amortisatsiooni, mis on kõrvalekaldumine rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest. See tuleneb otsusest, mille juhtkond tegi eelmise aasta alguses ja mis põhjustas märkuse meie auditiarvamuses kõnealuse aasta finantsaruannete kohta. Võttes aluseks amortiseerimise lineaarse meetodi ning aastamäärad 5% hoone ja 20% seadmete puhul, peaks aasta kahjum suurenema xxx võrra 20X1. aastal ja xxx võrra 20X0. aastal, hoone ja seadmete väärtust tuleks vähendada akumuleeritud amortisatsiooni xxx võrra 20X1. aastal ja xxx võrra 20X0. aastal ning akumuleeritud kahjumit tuleks suurendada xxx võrra 20X1. aastal ja xxx võrra 20X0. aastal.

Märkus(t)ega arvamus

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkus(t)ega arvamuse alus” kirjeldatud asjaolu mõjud, kajastavad finantsaruanded kõigis olulistes osades õiglaselt (või annavad õige ja õiglase ülevaate)kompanii ABC finantsseisundit seisuga 31. detsember 20X1 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

Aruanne seaduste ja regulatsioonide muude nõuete kohta

(Audiitori aruande selle osa vorm ja sisu varieeruvad sõltuvalt audiitori muude aruandluskohustuste olemusest.)

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

Näide 2 – Vastavad arvandmed (vt lõik A5)

Aruanne, mis illustreerib lõigu 11 punktis b kirjeldatud tingimusi, on järgmine.

 • Varem väljaantud audiitori aruanne eelnenud perioodi kohta sisaldas märkus(t)ega arvamust.
 • Modifikatsiooni tingiv asjaolu on lahendamata.
 • Asjaolu mõjud või võimalikud mõjud jooksva perioodi arvandmetele on ebaolulised, kuid nõuavad audiitori arvamuse modifitseerimist lahendamata asjaolu mõjude või võimalike mõjude tõttu jooksva perioodi arvandmete ja vastavate arvandmete võrreldavusele.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

(Asjakohane adressaat)

Aruanne finantsaruannete kohta

Oleme auditeerinud kaasnevaid kompanii ABC finantsaruandeid, mis sisaldavad bilanssi seisuga 31. detsember 20X1, ning kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning kokkuvõtet märkimisväärsetest arvestuspoliitikatest ja muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus seoses finantsaruannetega

Juhtkond on vastutav finantsaruannete koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, selleks et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta finantsaruannete koostamist.

Audiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamus nende finantsaruannete kohta. Me viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas finantsaruanded on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab finantsaruannetes esitatud summade ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et finantsaruanded võivad sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab audiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse finantsaruannete koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka finantsaruannete üldise esitusviisi hindamist. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie märkus(t)ega auditiarvamusele.

Märkus(t)ega arvamuse alus

Kuna meid nimetati kompanii ABC audiitoriteks 20X0. aastal, ei olnud me võimelised vaatlema varude loendamist selle perioodi alguses ega saavutama rahulolu nende varude koguste suhtes alternatiivsete vahenditega. Kuna varude algsaldod mõjutavad tegevuste tulemuste kindlaksmääramist, ei olnud me võimelised kindlaks määrama, kas võiks vaja olla korrigeerida 20X0. aasta tegevuste tulemusi ja jaotamata kasumi algsaldot. Meie auditiarvamust 31. detsembril 20X0. aastal lõppenud aasta finantsaruannete kohta on vastavalt muudetud. Meie arvamus jooksva perioodi finantsaruannete kohta on samuti modifitseeritud kõnealuse asjaolu võimaliku mõju tõttu jooksva perioodi arvandmete ja vastavate arvandmete võrreldavusele.

Märkus(t)ega arvamus

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkus(t)ega arvamuse alus” kirjeldatud asjaolu võimalikud mõjud vastavatele arvandmetele, kajastavad finantsaruanded kõigis olulistes osades õiglaselt (või annavad õige ja õiglase ülevaate) kompanii ABC finantsseisundit seisuga 31. detsember 20X1 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

Aruanne seaduste ja regulatsioonide muude nõuete kohta

(Audiitori aruande selle osa vorm ja sisu varieeruvad sõltuvalt audiitori muude aruandluskohustuste olemusest.)

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

Näide 3 – Vastavad arvandmed (vt lõik A7).

Aruanne, mis illustreerib lõigus 13 kirjeldatud tingimusi, on järgmine.

 • Eelnenud perioodi finantsaruandeid auditeeris eelmine audiitor.
 • Audiitoril ei ole seaduse või regulatsiooniga keelatud viidata eelmise audiitori aruandele vastavate arvandmete kohta ja ta otsustab seda teha.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

(Asjakohane adressaat)

Aruanne finantsaruannete kohta

Oleme auditeerinud kaasnevaid kompanii ABC finantsaruandeid, mis sisaldavad bilanssi seisuga 31. detsember 20X1, ning kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning kokkuvõtet märkimisväärsetest arvestuspoliitikatest ja muud selgitavat informatsiooni. Juhtkonna kohustus seoses finantsaruannetega

Juhtkond on vastutav finantsaruannete koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, selleks et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta finantsaruannete koostamist.

Audiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamus nende finantsaruannete kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas finantsaruanded on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab finantsaruannetes esitatud summade ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et finantsaruanded võivad sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab audiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse finantsaruannete koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka finantsaruannete üldise esitusviisi hindamist. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastavad finantsaruanded kõigis olulistes osades õiglaselt (või annavad õige ja õiglase ülevaate) kompanii ABC finantsseisundit seisuga 31. detsember 20X1 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

Muu asjaolu

Kompanii ABC 31. detsembril 20X0. aastal lõppenud aasta finantsaruandeid auditeeris teine audiitor, kes avaldas modifitseerimata arvamuse nende aruannete kohta 31. märtsil 20X1.

Aruanne seaduste ja regulatsioonide muude nõuete kohta

(Audiitori aruande selle osa vorm ja sisu varieeruvad sõltuvalt audiitori muude aruandluskohustuste olemusest.)

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

Näide 4 – Võrreldavad finantsaruanded (vt lõik A9)

Aruanne, mis illustreerib lõigus 15 kirjeldatud tingimusi, on järgmine.

 • Audiitor on kohustatud andma aru nii jooksva perioodi finantsaruannete kui ka eelnenud perioodi finantsaruannete kohta seoses jooksva aasta auditiga.
 • Varem väljaantud audiitori aruanne eelnenud perioodi kohta sisaldas märkus(t)ega arvamust.
 • Modifikatsiooni tingiv asjaolu on lahendamata.
 • Asjaolu mõjud või võimalikud mõjud jooksva perioodi arvandmetele on olulised nii jooksva perioodi finantsaruannete kui ka eelnenud perioodi finantsaruannete suhtes ja nõuavad audiitori arvamuse modifitseerimist.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

(Asjakohane adressaat)

Aruanne finantsaruannete kohta

Oleme auditeerinud kaasnevaid kompanii ABC finantsaruandeid, mis sisaldavad bilanssi seisuga 31. detsember 20X1 ja 20X0, ning kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aastate kohta ning kokkuvõtet märkimisväärsetest arvestuspoliitikatest ja muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus seoses finantsaruannetega

Juhtkond on vastutav finantsaruannete koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, selleks et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta finantsaruannete koostamist.

Audiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamus nende finantsaruannete kohta. Me viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas finantsaruanded on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab finantsaruannetes esitatud summade ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et finantsaruanded võivad sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab audiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse finantsaruannete koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka finantsaruannete üldise esitusviisi hindamist. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme oma auditis hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie märkus(t)ega auditiarvamusele.

Märkus(t)ega arvamuse alus

Nagu on käsitletud finantsaruannete lisas X, ei ole finantsaruannetes arvestatud amortisatsiooni, mis on kõrvalekaldumine rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest. Võttes aluseks amortiseerimise lineaarse meetodi ning aastamäärad 5% hoone ja 20% seadmete puhul, peaks aasta kahjum suurenema xxx võrra 20X1. aastal ja xxx võrra 20X0. aastal, hoone ja seadmete väärtust tuleks vähendada akumuleeritud amortisatsiooni xxx võrra 20X1. aastal ja xxx võrra 20X0. aastal ning akumuleeritud kahjumit tuleks suurendada xxx võrra 20X1. aastal ja xxx võrra 20X0. aastal.

Märkus(t)ega arvamus

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkus(t)ega arvamuse alus” kirjeldatud asjaolu mõjud, kajastavad finantsaruanded kõigis olulistes osades õiglaselt (või annavad õige ja õiglase ülevaate) kompanii ABC finantsseisundit seisuga 31. detsember 20X1 ja 20X0 ning sellel kuupäeval lõppenud aastate finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

Aruanne seaduste ja regulatsioonide muude nõuete kohta

(Audiitori aruande selle osa vorm ja sisu varieeruvad sõltuvalt audiitori muude aruandluskohustuste olemusest.)

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

0 Manused 0 Manused
3745 Vaatamised