Esileht

ISA 720

Sissejuhatus

Käesoleva ISA ulatus

1. Käesolevas rahvusvahelises auditeerimise standardis (International Standard on Auditing, ISA) käsitletakse audiitori kohustusi seoses muu informatsiooniga dokumentides, mis sisaldavad auditeeritud finantsaruandeid ja audiitori aruannet nende kohta. Kui konkreetse töövõtu tingimustes puudub selle kohta mis tahes eraldi nõue, ei hõlma audiitori arvamus muud informatsiooni ja audiitoril ei ole spetsiifilist kohustust selle kindlaksmääramiseks, kas muu informatsioon on nõuetekohaselt avaldatud või mitte. Siiski loeb audiitor muud informatsiooni, kuna olulised lahknevused auditeeritud finantsaruannete ja muu informatsiooni vahel võivad kahjustada auditeeritud finantsaruannete usutavust. (vt lõik A1)

2. Käesolevas ISAs viitab „auditeeritud finantsaruandeid sisaldavad dokumendid” omanikele (või sarnastele huvigruppidele) välja antud aastaaruannetele (või sarnastele dokumentidele), mis sisaldavad auditeeritud finantsaruandeid ja audiitori aruannet nende kohta. Käesolevat ISA võib, kohandatuna antud tingimustes nii nagu vaja, rakendada ka auditeeritud finantsaruandeid sisaldavate muude dokumentide suhtes, nagu näiteks dokumendid, mida kasutatakse väärtpaberite pakkumiste puhul. (vt lõik A2)

Kehtima hakkamise kuupäev

3. Käesolev ISA kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta.

Eesmärk

4. Audiitori eesmärk on reageerida asjakohaselt, kui auditeeritud finantsaruandeid ja audiitori aruannet nende kohta hõlmavad dokumendid sisaldavad muud informatsiooni, mis võib kahjustada nende finantsaruannete ja audiitori aruande usutavust.

Definitsioonid

5. ISAdes kasutamise otstarbel on järgmistel terminitel järgmised tähendused:
(a) muu informatsioon – finants- ja mittefinantsinformatsioon (muu kui finantsaruanded ja audiitori aruanne nende kohta), mis sisaldub kas seaduse, regulatsiooni või tava kohaselt dokumendis, mis sisaldab auditeeritud finantsaruandeid ja audiitori aruannet nende kohta (vt lõigud A3–A4);
(b) lahknevus – muu informatsioon, mis on vastuolus auditeeritud finantsaruannetes sisalduva informatsiooniga. Oluline lahknevus võib tekitada kahtluse eelnevalt omandatud auditi tõendusmaterjali põhjal tehtud auditi järelduste osas ja võimalik, et audiitori poolt finantsaruannete kohta avaldatud arvamuse aluse osas.
(c) fakti väärkajastamine – muu informatsioon, mis ei ole seotud auditeeritud finantsaruannetes ilmnevate asjaoludega ja mis on ebakorrektselt avaldatud või kajastatud. Oluline fakti väärkajastamine võib kahjustada auditeeritud finantsaruandeid sisaldava dokumendi usutavust.

Nõuded

Muu informatsiooni lugemine

6. Audiitor peab lugema muud informatsiooni, et tuvastada olulised lahknevused auditeeritud finantsaruannetega juhul, kui neid on.

7. Audiitor peab tegema asjakohased kokkulepped juhtkonnaga või isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine, et omandada muu informatsioon enne audiitori aruande kuupäeva. Juhul, kui ei ole võimalik omandada kogu muu informatsioon enne audiitori aruande kuupäeva, peab audiitor lugema taolist muud informatsiooni niipea, kui see on teostatav. (vt lõik A5)

Olulised lahknevused

8. Juhul, kui muu informatsiooni lugemisel tuvastab audiitor olulise lahknevuse, peab audiitor määrama kindlaks, kas auditeeritud finantsaruanded või muu informatsioon vajab parandamist.\

Enne audiitori aruande kuupäeva omandatud informatsioonis tuvastatud olulised lahknevused

9. Kui auditeeritud finantsaruandeid on vaja parandada ja juhtkond keeldub seda tegemast, peab audiitor modifitseerima arvamust audiitori aruandes kooskõlas ISAga 705.

10. Kui on vaja parandada muud informatsiooni ja juhtkond keeldub seda tegemast, peab audiitor edastama info selle kohta isikutele, kelle ülesandeks on valitsemine, välja arvatud juhul, kui kõik need, kelle ülesandeks on valitsemine, on kaasatud majandusüksuse juhtimisse; ja
(a) lisama audiitori aruandesse lõigu Muu asjaolu kohta, mis kirjeldab olulist lahknevust kooskõlas ISAga 706;
(b) audiitori aruannet mitte väljastama või
(c) töövõtust taanduma, kui taandumine on rakendatava seaduse või regulatsiooni alusel võimalik. (vt lõigud A6–A7)

Pärast audiitori aruande kuupäeva omandatud informatsioonis tuvastatud olulised lahknevused

11. Kui on vaja auditeeritud finantsaruandeid parandada, peab audiitor järgima ISA 560 relevantseid nõudeid.

12. Kui on vaja parandada muud informatsiooni ja juhtkond nõustub seda tegema, peab audiitor viima läbi antud tingimustes vajalikud protseduurid. (vt lõik A8)

13. Kui on vaja parandada muud informatsiooni, kuid juhtkond keeldub seda tegemast, peab audiitor teavitama oma murest seoses muu informatsiooniga isikuid, kelle ülesandeks on valitsemine, välja arvatud juhul, kui kõik isikud, kelle ülesandeks on valitsemine, on kaasatud majandusüksuse juhtimisse, ja võtma kasutusele mis tahes muud edasised asjakohased abinõud. (vt lõik A9)

Olulised fakti väärkajastamised

14. Juhul, kui muu informatsiooni lugemisel eesmärgiga tuvastada olulised lahknevused saab audiitor teadlikuks ilmsest olulisest fakti väärkajastamisest, peab audiitor arutama seda asjaolu juhtkonnaga. (vt lõik A10)

15. Kui peale taolisi arutelusid leiab audiitor endiselt, et eksisteerib ilmne oluline fakti väärkajastamine, peab audiitor paluma juhtkonnal konsulteerida kvalifitseeritud kolmanda osapoolega, nagu näiteks majandusüksuse juriidilise nõustajaga, ja audiitor peab kaaluma saadud nõuandeid.

16. Kui audiitor järeldab, et muus informatsioonis eksisteerib oluline fakti väärkajastamine, mida juhtkond keeldub korrigeerimast, peab audiitor teavitama oma murest seoses muu informatsiooniga isikuid, kelle ülesandeks on valitsemine, välja arvatud juhul, kui kõik isikud, kelle ülesandeks on valitsemine, on kaasatud majandusüksuse juhtimisse, ja võtma kasutusele mis tahes muud edasised asjakohased abinõud. (vt lõik A11)

Rakendus- ja muu selgitav materjal

Käesoleva ISA ulatus

Lisakohustused muu informatsiooni osas, mis tulenevad seaduste või muude regulatsioonide Nõuetest (vt lõik 1)

A1. Audiitoril võivad muu informatsiooniga seoses olla seaduste või muude regulatsioonide nõuetest tulenevad lisakohustused, mis ületavad käesoleva ISA ulatuse. Näiteks mõnedes jurisdiktsioonides võidakse audiitorilt nõuda spetsiifiliste protseduuride rakendamist teatud muu informatsiooni osas, nagu näiteks nõutud täiendavad andmed, või arvamuse avaldamist muus informatsioonis kirjeldatud tegevusnäitajate usaldusväärsuse kohta. Kui taolised kohustused eksisteerivad, on audiitori lisakohustused määratud kindlaks töövõtu olemusega ning seaduse, regulatsiooni ja kutsealaste standarditega. Juhul, kui taoline muu informatsioon on välja jäetud või sisaldab vajakajäämisi, võidakse audiitorilt seaduse või regulatsiooniga nõuda sellele asjaolule viitamist audiitori aruandes.

Dokumendid, mis sisaldavad auditeeritud finantsaruandeid (vt lõik 2)

Väiksemate majandusüksuste puhul spetsiifiliselt arvessevõetavad asjaolud

A2. Välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadus või regulatsioon, annavad väiksemad majandusüksused vähem tõenäoliselt välja auditeeritud finantsaruandeid sisaldavaid dokumente. Siiski oleks näiteks taolise dokumendi kohta see, kui eksisteerib seadusest tulenev nõue isikute, kelle ülesandeks on valitsemine, poolse kaasneva aruande järele. Näideteks muu informatsiooni kohta, mis võib sisalduda väiksema majandusüksuse auditeeritud finantsaruandeid sisaldavates dokumentides, võib olla üksikasjalik kasumiaruanne ja juhtkonna aruanne.

Muu informatsiooni definitsioon (vt lõik 5 punkt a)

A3. Muu informatsiooni hulka võib kuuluda näiteks:

  • juhtkonna või isikute, kelle ülesanne on valitsemine, aruanne tegevuse kohta;
  • finantskokkuvõtted või olulisemad finantssündmused;
  • tööhõive näitajad;
  • planeeritud kapitalikulutused; finantssuhtarvud;
  • juhtivtöötajate ja juhatuse liikmete nimed;
  • valitud kvartaalsed andmed.

A4. ISAde tähenduses ei hõlma muu informatsioon näiteks:

  • pressiteadet või märgukirja edastamise kohta, nagu näiteks kaaskiri, mis kaasneb auditeeritud finantsaruandeid sisaldava dokumendi ja audiitori aruandega nende kohta;
  • analüütiku briifingul sisalduvat informatsiooni;
  • majandusüksuse veebisaidil sisalduvat informatsiooni.

Muu informatsiooni lugemine (vt lõik 7)

A5. Muu informatsiooni omandamine enne audiitori aruande kuupäeva võimaldab audiitoril juhtkonnaga õigeaegselt lahendada võimalikud olulised lahknevused ja ilmsed olulised fakti väärkajastamised. Abiks võib olla leping juhtkonnaga selles osas, millal muu informatsioon on kättesaadav.

Olulised lahknevused

Enne audiitori aruande kuupäeva omandatud informatsioonis tuvastatud olulised lahknevused (vt lõik 10)

A6. Kui juhtkond keeldub muud informatsiooni parandamast, võib audiitor võtta mis tahes otsuse aluseks selles osas, millised abinõud kasutusele võtta, audiitori juriidilise nõustaja nõuande.

Avaliku sektori majandusüksuste puhul spetsiifiliselt arvessevõetavad asjaolud

A7. Avalikus sektoris ei pruugi töövõtust taandumine või audiitori aruande mitteväljastamine olla võimalikeks variantideks. Taolistel juhtudel võib audiitor anda asjakohasele valitsusorganile välja aruande, milles on ära toodud lahknevuse üksikasjad.

Pärast audiitori aruande kuupäeva omandatud informatsioonis tuvastatud olulised lahknevused (vt lõigud 12–13)

A8. Kui juhtkond on nõus muud informatsiooni parandama, võib audiitori protseduuride hulka kuuluda abinõude ülevaatamine, mille juhtkond on kasutusele võtnud tagamaks, et eelnevalt välja antud finantsaruannete ja nende kohta käiva audiitori aruande ning muu informatsiooni saanud isikud on parandamisest informeeritud.

A9. Kui juhtkond keeldub taolise muu informatsiooni parandamisest, mis audiitori järelduste kohaselt on vajalik, võib audiitori edasiste abinõude hulka kuuluda nõu küsimine audiitori juriidiliselt nõustajalt.

Olulised fakti väärkajastamised (vt lõigud 14–16)

A10. Ilmse olulise fakti väärkajastamise arutamisel juhtkonnaga ei pruugi audiitor olla suuteline hindama osa avalikustatud informatsiooni, mida sisaldab muu informatsioon, ja juhtkonna poolt audiitori järelepärimistele antud vastuste õigustatust ning võib järeldada, et eksisteerivad õigustatud erinevused otsustustes või arvamustes.

A11. Kui audiitor järeldab, et eksisteerib oluline fakti väärkajastamine, mida juhtkond keeldub korrigeerimast, võib audiitori edasiste asjakohaste abinõude hulka kuuluda nõu küsimine audiitori juriidiliselt nõustajalt.

0 Manused 0 Manused
3665 Vaatamised