Esileht

ISA 800

Sissejuhatus

Käesoleva ISA ulatus

1. Seeriate 100–700 rahvusvahelised auditeerimise standardid (International Standards on Auditing, ISA) kehtivad finantsaruannete auditi puhul. Käesolevas rahvusvahelises auditeerimise standardis (International Standard on Auditing, ISA) käsitletakse audiitori kohustusi nende ISAde rakendamisel spetsiaalselt arvessevõetavaid asjaolusid eriotstarbelise raamistikuga kooskõlas koostatud finantsaruannete auditite puhul.

2. Käesolev ISA on kirjutatud finantsaruannete tervikkomplekti kontekstis, mis on koostatud kooskõlas eriotstarbelise raamistikuga. ISAs 805 käsitletakse spetsiaalselt arvessevõetavaid asjaolusid, mis on relevantsed üksiku finantsaruande või finantsaruande spetsiifilise elemendi, konto või näitaja auditi seisukohast.

3. Käesoleva ISA nõuded ei ole ülimuslikud teiste ISAde nõuete suhtes, samuti ei ole selle sihiks käsitleda kõiki spetsiaalselt arvessevõetavaid asjaolusid, mis võivad olla töövõtu tingimuste seisukohast relevantsed.

Kehtima hakkamise kuupäev

4. Käesolev ISA kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta.

Eesmärk

5. Audiitori eesmärgiks ISAde rakendamisel eriotstarbelise raamistikuga kooskõlas koostatud finantsaruannete auditi puhul on asjakohaselt käsitleda spetsiaalselt arvessevõetavaid asjaolusid, mis on relevantsed alljärgneva seisukohast:

(a) töövõtu aktsepteerimine;

(b) töövõtu planeerimine ja selle töövõtu läbiviimine ning

(c) arvamuse kujundamine ja aruandlus finantsaruannete kohta.

Definitsioonid

6. ISAdes kasutamise otstarbel on järgmistel terminitel järgmised tähendused:

(a) eriotstarbelised finantsaruanded – finantsaruanded, mis on koostatud kooskõlas eriotstarbelise raamistikuga; (vt lõik A4)

(b) eriotstarbeline raamistik – finantsaruandluse raamistik, mis on kavandatud vastama spetsiifiliste kasutajate finantsinformatsiooni vajadustele. Finantsaruandluse raamistik võib olla õiglase esitusviisi raamistik või vastavuse raamistik. (vt lõik A1–A4)

7. Käesolevas ISAs tähendab viide „finantsaruannetele” „eriotstarbeliste finantsaruannete tervikkomplekti, kaasa arvatud seotud lisad”. Seotud lisad sisaldavad tavaliselt märkimisväärsete arvestuspoliitikate kokkuvõtet ja muud selgitavat informatsiooni. Rakendatava finantsaruandluse raamistiku nõuetega määratakse kindlaks finantsaruannete vorm ja sisu ning see, mis moodustab finantsaruannete tervikkomplekti.

Nõuded

Töövõtu aktsepteerimisel arvesse võetavad asjaolud

Finantsaruandluse raamistiku aktsepteeritavus

8. ISAs 210 nõutakse audiitorilt finantsaruannete koostamisel rakendatud finantsaruandluse raamistiku aktsepteeritavuse kindlaksmääramist. Eriotstarbeliste finantsaruannete auditi puhul peab audiitor omandama arusaamise: (vt lõigud A5–A8)

(a) otstarbest, millisel finantsaruanded on koostatud;

(b) ettenähtud kasutajatest ja

(c) sammudest, mida juhtkond on astunud määramaks kindlaks, et rakendatav finantsaruandluse raamistik on antud tingimustes aktsepteeritav.

Auditi planeerimisel ja läbiviimisel arvesse võetavad asjaolud

9. ISAs 200 nõutakse audiitorilt vastavuses olemist kõikide auditi seisukohast relevantsete ISAdega. Eriotstarbeliste finantsaruannete auditi planeerimisel ja läbiviimisel peab audiitor kindlaks määrama, kas ISAde rakendamine nõuab töövõtu tingimustes spetsiaalset arvessevõtmist. (vt lõigud A9–A12)

10. ISAs 315 nõutakse audiitorilt arusaamise omandamist arvestuspoliitikate valikust ja rakendamisest majandusüksuse poolt. Finantsaruannete puhul, mis on koostatud kooskõlas lepingu sätetega, peab audiitor omandama arusaamise lepingu mis tahes märkimisväärsetest tõlgendustest, mida juhtkond nende finantsaruannete koostamisel tegi. Tõlgendus on märkimisväärne siis, kui muu põhjendatud tõlgenduse kasutuselevõtt oleks kaasa toonud olulise erinevuse finantsaruannetes esitatud informatsioonis.

Arvamuse kujundamisel ja aruandlusel arvesse võetavad asjaolud

11. Arvamuse kujundamisel ja aruandlusel eriotstarbeliste finantsaruannete kohta peab audiitor rakendama ISA 700 nõudeid. (vt lõik A13) Rakendatava finantsaruandluse raamistiku kirjeldus

12. ISAs 700 nõutakse audiitorilt selle hindamist, kas finantsaruannetes on viitamine rakendatavale finantsaruandluse raamistikule või selle kirjeldamine adekvaatne. Finantsaruannete puhul, mis on koostatud kooskõlas lepingu sätetega, peab audiitor hindama, kas finantsaruannetes kirjeldatakse adekvaatselt finantsaruannete aluseks oleva lepingu mis tahes märkimisväärseid tõlgendusi.

13. ISAs 700 käsitletakse audiitori aruande vormi ja sisu. Audiitori aruande puhul eriotstarbeliste finantsaruannete kohta:

(a) peab audiitori aruanne kirjeldama ka seda, millisel otstarbel finantsaruanded on koostatud ja juhul kui vajalik, ettenähtud kasutajaid, või viitama eriotstarbeliste finantsaruannete lisale, mis sisaldab seda informatsiooni; ja

(b) juhul, kui juhtkonnal on selliste finantsaruannete koostamisel valida finantsaruandluse raamistik, peab selgituses juhtkonna vastutuse kohta finantsaruannete eest viitama ka tema kohustusele selle kindlaksmääramise osas, et rakendatav finantsaruandluse raamistik on antud tingimustes aktsepteeritav.

Lugejate hoiatamine, et finantsaruanded on koostatud kooskõlas eriotstarbelise raamistikuga

14. Audiitori aruandes eriotstarbelise raamistikuga kooskõlas koostatud finantsaruannete kohta peab sisalduma asjaolu rõhutav lõik, milles hoiatatakse audiitori aruande kasutajaid, et finantsaruanded on koostatud kooskõlas eriotstarbelise raamistikuga ja et selle tulemusel ei pruugi finantsaruanded olla muuks otstarbeks sobivad. Audiitor peab kaasama selle lõigu asjakohase pealkirja all. (vt lõigud A14–A15)

Rakendus- ja muu selgitav materjal

Eriotstarbelise raamistiku definitsioon (vt lõik 6)

A1. Eriotstarbeliste raamistike näideteks on:

 • maksupõhine arvestus finantsaruannete komplekti puhul, mis kaasneb majandusüksuse maksudeklaratsiooniga;
 • sularaha laekumiste ja väljamaksete põhine arvestus rahavoogude informatsiooni puhul, mille koostamist kreeditoride jaoks võidakse majandusüksuselt paluda;
 • reguleerija poolt kehtestatud finantsaruandluse sätted vastamaks selle reguleerija nõuetele; või
 • finantsaruandluse sätted lepingus, nagu näiteks obligatsioonileping, laenuleping või projekti toetus.

A2. Võivad esineda tingimused, kus eriotstarbeline raamistik põhineb finantsaruandluse raamistikul, mille on kehtestanud volitatud või tunnustatud standardeid kehtestav organisatsioon või mis on kehtestatud seaduse või regulatsiooniga, aga mis ei ole vastavuses selle raamistiku kõikide nõuetega. Näitena on leping, milles nõutakse finantsaruannete koostamist kooskõlas enamiku, kuid mitte kõikide jurisdiktsiooni X finantsaruandluse standarditega. Kui see on antud töövõtu tingimustes aktsepteeritav, ei ole asjakohane rakendatava finantsaruandluse raamistiku kirjelduses eriotstarbelistes finantsaruannetes anda mõista täielikust vastavusest volitatud või tunnustatud standardeid kehtestava organisatsiooni poolt või seaduse või regulatsiooniga kehtestatud finantsaruandluse raamistikule. Ülaltoodud lepingu näites võib rakendatava finantsaruandluse raamistiku kirjelduses pigem viidata lepingu finantsaruandluse sätetele, kui teha mis tahes viide jurisdiktsiooni X finantsaruandluse standarditele.

A3. Lõigus A2 kirjeldatud tingimuste puhul ei pruugi eriotstarbeline raamistik olla õiglase esitusviisi raamistik isegi juhul, kui finantsaruandluse raamistik, millele see põhineb, on õiglase esitusviisi raamistik. See on nii, kuna eriotstarbeline raamistik ei pruugi olla vastavuses volitatud või tunnustatud standardeid kehtestava organisatsiooni poolt või seaduse või regulatsiooniga kehtestatud finantsaruandluse raamistiku kõikide nõuetega, mis on vajalikud saavutamaks finantsaruannete õiglast esitusviisi.

A4. Finantsaruanded, mis on koostatud kooskõlas eriotstarbelise raamistikuga, võivad olla ainsad finantsaruanded, mille majandusüksus koostab. Sellistes tingimustes võivad neid finantsaruandeid kasutada teised kasutajad kui need, kelle jaoks finantsaruandluse raamistik on kavandatud. Vaatamata finantsaruannete laialdasele levitamisele sellistes tingimustes, peetakse ISAde otstarbel neid finantsaruandeid ikkagi eriotstarbelisteks finantsaruanneteks. Lõikudes 13–14 toodud nõuded on kavandatud vältimaks arusaamatusi selles osas, millisel otstarbel finantsaruanded on koostatud.

Töövõtu aktsepteerimisel arvesse võetavad asjaolud

Finantsaruandluse raamistiku aktsepteeritavus (vt lõik 8)

A5. Eriotstarbeliste finantsaruannete puhul on finantsaruannete koostamisel rakendatud finantsaruandluse raamistiku aktsepteeritavuse kindlaksmääramisel võtmetähtsusega faktoriks ettenähtud kasutajate finantsinformatsiooni vajadusi.

A6. Rakendatav finantsaruandluse raamistik võib hõlmata finantsaruandluse standardeid, mille on kehtestanud organisatsioon, mis on volitatud või tunnustatud ametlikult kehtestama standardeid eriotstarbeliste finantsaruannete jaoks. Sellel juhul eeldatakse, et need standardid on selleks otstarbeks aktsepteeritavad juhul, kui organisatsioon järgib kehtestatud ja läbipaistvat protsessi, mis hõlmab relevantsete huvigruppide vaadete arutamist ja arvessevõtmist. Teatud jurisdiktsioonides võib seaduse või regulatsiooniga sätestada finantsaruandluse raamistiku, mida juhtkond peab kasutama teatud tüüpi majandusüksuse eriotstarbeliste finantsaruannete koostamisel. Näiteks võib reguleerija kehtestada finantsaruandluse sätted vastamaks selle reguleerija nõuetele. Kui mitte miski ei viita vastupidisele, siis loetakse selline finantsaruandluse raamistik aktsepteeritavaks sellise majandusüksuse poolt koostatud eriotstarbeliste finantsaruannete jaoks.

A7. Kui finantsaruandluse standardeid, millele on viidatud lõigus A6, täiendavad seaduste või regulatsioonide nõuded, nõutakse ISAs 210 audiitorilt selle kindlaksmääramist, kas eksisteerivad mis tahes vastuolud finantsaruandluse standardite ja nende täiendavate nõuete vahel, ja kirjutatakse ette sammud, mida audiitor peab astuma juhul, kui sellised vastuolud eksisteerivad.

A8. Rakendatav finantsaruandluse raamistik võib hõlmata finantsaruandluse sätteid lepingus või allikates, mis on muud kui need, mida on kirjeldatud lõikudes A6 ja A7. Sellisel juhul määratakse finantsaruandluse raamistiku aktsepteeritavus antud töövõtu tingimustes kindlaks, võttes arvesse, kas raamistikul on olemas omadused, mis on tavaliselt olemas aktsepteeritavatel finantsaruandluse raamistikel, nagu kirjeldatud ISA 210 lisas 2. Eriotstarbelise raamistiku puhul on iga omaduse, mis on aktsepteeritavatel finantsaruandluse raamistikel tavaliselt olemas, suhteline tähtsus konkreetse töövõtu jaoks kutsealase otsustuse küsimus. Näiteks majandusüksuse netovarade väärtuse tuvastamise otstarbel tema müügi päeva seisuga võivad müüja ja ostja olla kokku leppinud, et nende vajaduste seisukohast on asjakohased väga konservatiivsed lootusetute laekumata arvete allahindluste hinnangud, isegi kuigi selline finantsinformatsioon ei ole neutraalne võrreldes finantsinformatsiooniga, mis on koostatud kooskõlas üldotstarbelise raamistikuga.

Auditi planeerimisel ja läbiviimisel arvessevõetavad asjaolud (vt lõik 9)

A9. ISAs 200 nõutakse, et audiitor oleks vastavuses a) relevantsete eetikanõuetega, sealhulgas sõltumatusega seonduvate nõuetega, mis puudutavad finantsaruande auditi töövõtte, ja b) kõigi auditi suhtes relevantsete ISAdega. Selles nõutakse samuti, et audiitor oleks vastavuses ISA iga nõudega, välja arvatud juhul, kui auditi tingimustes ei ole kogu ISA relevantne või ei ole nõue relevantne, sest see on tingimuslik ja tingimust ei eksisteeri. Erandjuhtudel võib audiitor pidada vajalikuks kalduda kõrvale ISAs toodud relevantsest nõudest, viies läbi selle nõude eesmärgi saavutamiseks alternatiivseid auditiprotseduure.

A10. ISAde mõnede nõuete rakendamine eriotstarbeliste finantsaruannete auditis võib nõuda spetsiaalset arvessevõtmist audiitori poolt. Näiteks ISAs 320 põhinevad otsustused asjaolude osas, mis on finantsaruannete kasutajate jaoks olulised, kasutajate kui grupi ühiste finantsinformatsiooni vajaduste arvessevõtmisel. Samas eriotstarbeliste finantsaruannete auditi puhul põhinevad sellised otsustused ettenähtud kasutajate finantsinformatsiooni vajaduste arvessevõtmisel.

A11. Eriotstarbeliste finantsaruannete puhul nagu need, mis on koostatud kooskõlas lepingu nõuetega, võib juhtkond ettenähtud kasutajatega kokku leppida künnise, millest allapoole jäävaid auditi käigus tuvastatud väärkajastamisi ei parandata ega korrigeerita muul viisil. Sellise künnise olemasolu ei vabasta audiitorit nõudest määrata eriotstarbeliste finantsaruannete auditi planeerimise ja läbiviimise otstarbel kindlaks olulisus kooskõlas ISAga 320.

A12. Kooskõlas ISAdega põhineb infovahetus isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine, sellel, milline on isikute, kelle ülesandeks on valitsemine, ja auditeeritavate finantsaruannete vaheline suhe; eriti just sellel, kas isikud, kelle ülesandeks on valitsemine, on vastutavad nende finantsaruannete koostamise ülevaatamise eest. Eriotstarbeliste finantsaruannete puhul ei pruugi isikutel, kelle ülesandeks on valitsemine, sellist vastutust olla, näiteks siis, kui finantsinformatsioon on koostatud üksnes juhtkonnale kasutamiseks. Sellistel juhtudel ei pruugi ISA 260 nõuded olla eriotstarbeliste finantsaruannete auditi seisukohast relevantsed, välja arvatud juhul, kui audiitor on vastutav ka majandusüksuse üldotstarbeliste finantsaruannete auditi eest või ta on näiteks kokku leppinud isikutega, kelle ülesandeks on majandusüksuse valitsemine, neile info edastamises eriotstarbeliste finantsaruannete auditi käigus identifitseeritud relevantsete asjaolude kohta.

Arvamuse kujundamisel ja aruandlusel arvessevõetavad asjaolud (vt lõik 11)

A13. Käesoleva ISA lisa sisaldab illustratiivseid näiteid audiitori aruannetest eriotstarbeliste finantsaruannete kohta.

Lugejate hoiatamine, et finantsaruanded on koostatud kooskõlas eriotstarbelise raamistikuga (vt lõik 14)

A14. Eriotstarbelisi finantsaruandeid võidakse kasutada otstarbel, mis on muu kui see, milleks need olid ette nähtud. Näiteks võib reguleerija nõuda teatud majandusüksustelt eriotstarbeliste finantsaruannete avalikustamist. Arusaamatuste vältimiseks hoiatab audiitor audiitori aruande kasutajaid, et finantsaruanded on koostatud kooskõlas eriotstarbelise raamistikuga ega pruugi seetõttu olla sobivad muuks otstarbeks.

Levitamise või kasutamise piirang (vt lõik 14)

A15. Lisaks lõigus 14 nõutud hoiatamisele võib audiitor pidada asjakohaseks osutada sellele, et audiitori aruanne on ette nähtud üksnes spetsiifilistele kasutajatele. Sõltuvalt konkreetse jurisdiktsiooni seadusest või regulatsioonist võib seda saavutada audiitori aruande levitamise või kasutamise piiramisega. Sellistes tingimustes võib lõigus 14 viidatud lõiku laiendada, kaasates need teised asjaolud, ja vastavalt modifitseerida pealkirja.

Lisa

(vt lõik A13)

Illustratiivsed näited audiitori aruannetest eriotstarbeliste finantsaruannete kohta

 • Näide 1 Audiitori aruanne finantsaruannete tervikkomplekti kohta, mis on koostatud kooskõlas lepingu finantsaruandluse sätetega (käesoleva illustratiivse näite otstarbel, vastavuse raamistik).
 • Näide 2 Audiitori aruanne finantsaruannete tervikkomplekti kohta, mis on koostatud kooskõlas maksupõhise arvestusega jurisdiktsioonis X (käesoleva illustratiivse näite otstarbel, vastavuse raamistik).
 • Näide 3 Audiitori aruanne finantsaruannete tervikkomplekti kohta, mis on koostatud kooskõlas reguleerija poolt kehtestatud finantsaruandluse sätetega (käesoleva illustratiivse näite otstarbel, õiglase esitusviisi raamistik).

Näide 1

Tingimused hõlmavad järgmist.

 • Finantsaruanded on koostatud majandusüksuse juhtkonna poolt kooskõlas lepingu finantsaruandluse sätetega (s.o eriotstarbeline raamistik), et olla vastavuses selle lepingu sätetega. Juhtkonnal ei ole finantsaruandluse raamistike valikut.
 • Rakendatav finantsaruandluse raamistik on vastavuse raamistik.
 • Auditi töövõtu tingimused kajastavad ISAs 210 esitatud kirjeldust juhtkonna kohustusest seoses finantsaruannetega.
 • Audiitori aruande levitamine ja kasutamine on piiratud.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

(Asjakohane adressaat)

Oleme auditeerinud kaasnevaid kompanii ABC finantsaruandeid, mis sisaldavad bilanssi seisuga 31. detsember 20X1, ning kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning kokkuvõtet märkimisväärsetest arvestuspoliitikatest ja muud selgitavat informatsiooni. Finantsaruanded on koostatud kompanii ABC juhtkonna poolt kompanii ABC ja kompanii DEF vahel 1. jaanuaril 20X1. a sõlmitud lepingu osa Z finantsaruandluse sätete alusel („leping”).

Juhtkonna kohustus seoses finantsaruannetega

Juhtkond vastutab finantsaruannete koostamise eest kooskõlas lepingu osa Z finantsaruandluse sätetega ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, selleks et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta finantsaruannete koostamist.

Audiitori kohustus

Meie kohustus on avaldada oma auditi põhjal arvamust nende finantsaruannete kohta. Me viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, et finantsaruanded on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab finantsaruannetes esitatud summade ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et finantsaruanded võivad sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab audiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse finantsaruannete koostamisel, et kujundada antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Lisaks hõlmab audit juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka finantsaruannete üldise esitusviisi hindamist. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates on kompanii ABC 31.detsembril 20x1. a lõppenud aasta finantsaruanded koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas lepingu osa Z finantsaruandluse sätetega.

Arvestuse alus ja levitamise ning kasutamise piirang

Oma arvamust modifitseerimata juhime tähelepanu finantsaruannete lisale X, milles kirjeldatakse arvestuse alust. Finantsaruanded on koostatud, et aidata kompaniil ABC olla vastavuses ülalmainitud lepingu finantsaruandluse sätetega. Selle tulemusena ei pruugi finantsaruanded olla sobivad muuks otstarbeks. Meie aruanne on ette nähtud üksnes kompanii ABC ja kompanii DEF jaoks ja seda ei tohiks levitada muudele osapooltele ega kasutada muude osapoolte poolt kui kompanii ABC või kompanii DEF.

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

Näide 2

Tingimused hõlmavad järgmist.

 • Finantsaruanded on koostatud partnerluse juhtkonna poolt kooskõlas maksupõhise arvestusega jurisdiktsioonis X (s.o eriotstarbeline raamistik), et aidata partnereid nende üksikisiku tulumaksu deklaratsioonide koostamisel. Juhtkonnal ei ole finantsaruandluse raamistike valikut.
 • Rakendatav finantsaruandluse raamistik on vastavuse raamistik.
 • Auditi töövõtu tingimused kajastavad ISAs 210 esitatud kirjeldust juhtkonna kohustusest seoses finantsaruannetega.
 • Audiitori aruande levitamine on piiratud.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

(Asjakohane adressaat)

Oleme auditeerinud kaasnevaid ABC partnerluse finantsaruandeid, mis sisaldavad bilanssi seisuga 31. detsember 20X1, ning kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning kokkuvõtet märkimisväärsetest arvestuspoliitikatest ja muud selgitavat informatsiooni. Finantsaruanded on koostatud juhtkonna poolt kasutades maksupõhist arvestust jurisdiktsioonis X.

Juhtkonna kohustus seoses finantsaruannetega

Juhtkond vastutab finantsaruannete koostamise eest kooskõlas maksupõhise arvestusega jurisdiktsiooni X ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, selleks et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta finantsaruannete koostamist.

Audiitori kohustus

Meie kohustuse on avaldada oma auditi põhjal arvamust nende finantsaruannete kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, et finantsaruanded on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab finantsaruannetes esitatud summade ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et finantsaruanded võivad sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab audiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne partnerluse finantsaruannete koostamisel, et kujundada antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil partnerluse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Lisaks hõlmab audit juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka finantsaruannete üldise esitusviisi hindamist. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates on ABC partnerluse 31. detsembril 20x1. a lõppenud aasta finantsaruanded koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas jurisdiktsiooni X (kirjeldada rakendatavat tulumaksuseadust).

Arvestuse alus ja levitamise piirang

Oma arvamust modifitseerimata juhime tähelepanu finantsaruannete lisale X, milles kirjeldatakse arvestuse alust. Finantsaruanded on koostatud, et aidata ABC partnerluse partnereid nende üksikisiku tulumaksu deklaratsioonide koostamisel. Selle tulemusena ei pruugi finantsaruanded olla sobivad muuks otstarbeks. Meie aruanne on ette nähtud üksnes ABC partnerluse ja tema partnerite jaoks ning seda ei tohiks levitada muudele osapooltele kui ABC partnerlus või tema partnerid.

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

Näide 3

Tingimused hõlmavad järgmist.

 • Finantsaruanded on koostatud majandusüksuse juhtkonna poolt kooskõlas reguleerija poolt kehtestatud finantsaruandluse sätetega (see on eriotstarbeline raamistik), et olla vastavuses selle reguleerija nõuetega. Juhtkonnal ei ole finantsaruandluse raamistike valikut.
 • Rakendatav finantsaruandluse raamistik on õiglase esitusviisi raamistik.
 • Auditi töövõtu tingimused kajastavad ISAs 210 esitatud kirjeldust juhtkonna kohustusest seoses finantsaruannetega.
 • Audiitori aruande levitamine või kasutamine ei ole piiratud.
 • Muu asjaolu lõik viitab faktile, et audiitor on andnud välja ka audiitori aruande finantsaruannete kohta, mis on koostatud kompanii ABC poolt sama perioodi kohta kooskõlas üldotstarbelise raamistikuga.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

(Asjakohane adressaat)

Oleme auditeerinud kaasnevaid kompanii ABC finantsaruandeid, mis sisaldavad bilanssi seisuga 31. detsember 20X1 ning kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning kokkuvõtet märkimisväärsetest arvestuspoliitikatest ja muud selgitavat informatsiooni. Finantsaruanded on koostatud juhtkonna poolt regulatsiooni Z osa Y finantsaruandluse sätete alusel.

Juhtkonna kohustus seoses finantsaruannetega

Juhtkond vastutab finantsaruannete koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas regulatsiooni Z osa Y finantsaruandluse sätetega ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, selleks et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta finantsaruannete koostamist.

Audiitori kohustus

Meie kohustuse on avaldada oma auditi põhjal arvamust nende finantsaruannete kohta. Me viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, et finantsaruanded on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab finantsaruannetes esitatud summade ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et finantsaruanne võib sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab audiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse finantsaruannete koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka finantsaruannete üldise esitusviisi hindamist. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastavad finantsaruanded kõigis olulistes osades õiglaselt (või annavad õige ja õiglase ülevaate) kompanii ABC finantsseisundit seisuga 31. detsember 20x1 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas regulatsiooni Z osa Y finantsaruandluse sätetega.

Arvestusalus

Oma arvamust modifitseerimata juhime tähelepanu finantsaruannete lisale X, milles kirjeldatakse arvestuse alust. Finantsaruanded on koostatud, et aidata kompaniil ABC vastata reguleerija DEF nõuetele. Selle tulemusena ei pruugi finantsaruanded olla sobivad muuks otstarbeks.

Muu asjaolu

Kompanii ABC on koostanud eraldi finantsaruannete komplekti 31.detsembril 20X1. a lõppenud aasta kohta kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, mille kohta andsime kompanii ABC aktsionäridele välja eraldi audiitori aruande 31.märtsi 20X2. a kuupäevaga.

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

0 Manused 0 Manused
4225 Vaatamised