Esileht

ISA 810

Table of Contents [-+]

Sissejuhatus

Käesoleva ISA ulatus

1. Käesolevas rahvusvahelises auditeerimise standardis (International Standard on Auditing, ISA) käsitletakse audiitori kohustusi seoses töövõtuga anda aru kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, mis on tuletatud sama audiitori poolt vastavalt ISAdele auditeeritud finantsaruannetest.

Kehtima hakkamise kuupäev

2. Käesolev ISA kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide töövõttude kohta.

Eesmärgid

3. Audiitori eesmärkideks on:

(a) kindlaks määrata, kas on asjakohane aktsepteerida töövõttu anda aru kokkuvõtlike finantsaruannete kohta ja

(b) kui ta on kaasatud töövõttu andma aru kokkuvõtlikest finantsaruannetest:

(i) kujundada arvamus kokkuvõtlike finantsaruannete kohta hangitud tõendusmaterjalist tehtud järelduste hindamise alusel ja

(ii) avaldada see arvamus selgelt kirjaliku aruande kaudu, milles kirjeldatakse ka selle arvamuse alust.

Definitsioonid

4. Käesolevas ISAs kasutamise otstarbel on järgmistel terminitel järgmised tähendused:

(a) rakendatud kriteeriumid – juhtkonna poolt kokkuvõtlike finantsaruannete koostamisel rakendatud kriteeriumid.

(b) auditeeritud finantsaruanded – audiitori poolt vastavalt ISAdele auditeeritud finantsaruanded, millest on tuletatud kokkuvõtlikud finantsaruanded.

(c) kokkuvõtlikud finantsaruanded – möödunud perioodide finantsinformatsioon, mis on tuletatud finantsaruannetest, kuid mis sisaldab vähem detaile kui finantsaruanded, andes samal ajal siiski struktureeritud esituse, mis on järjepidev esitusega, mille on andnud finantsaruanded majandusüksuse majandusressursside või kohustuste kohta teatud ajahetkel või nende muutuste kohta teatud ajaperioodil.

Erinevates jurisdiktsioonides võidakse kasutada erinevat terminoloogiat sellise möödunud perioodide finantsinformatsiooni kirjeldamiseks.

Nõuded

Töövõtu aktsepteerimine

5. Audiitor peab aktsepteerima töövõtu anda aru kokkuvõtlike finantsaruannete kohta kooskõlas käesoleva ISAga ainult siis, kui audiitor on kaasatud töövõttu viima kooskõlas ISAdega läbi auditit finantsaruannete kohta, millest kokkuvõtlikud finantsaruanded on tuletatud. (vt lõik A1)

6. Enne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta aruandmise töövõtu aktsepteerimist peab audiitor: (vt lõik A2)

(a) kindlaks määrama, kas rakendatud kriteeriumid on aktsepteeritavad (vt lõigud A3– A7);

(b) hankima juhtkonna nõusoleku, et ta tunnistab ja saab aru oma kohustusest:

(i) kokkuvõtlike finantsaruannete koostamise kohta kooskõlas rakendatud kriteeriumitega;

(ii) teha auditeeritud finantsaruanded ilma liigsete raskusteta kättesaadavaks kokkuvõtlike finantsaruannete ettenähtud kasutajatele (või kui seaduses või regulatsioonis on sätestatud, et auditeeritud finantsaruandeid ei ole vaja teha kättesaadavaks kokkuvõtlike finantsaruannete ettenähtud kasutajatele ja kehtestatakse kriteeriumid kokkuvõtlike finantsaruannete koostamiseks, kirjeldada seda seadust või regulatsiooni kokkuvõtlikes finantsaruannetes) ja

(iii) lisada audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta mis tahes dokumenti, mis sisaldab kokkuvõtlikke finantsaruandeid ja viitab sellele, et audiitor on nende kohta aru andnud;

(c) leppima juhtkonnaga kokku kokkuvõtlike finantsaruannete kohta avaldatava arvamuse vormis (vt lõigud 9–11).

7. Kui audiitor järeldab, et rakendatud kriteeriumid ei ole aktsepteeritavad või ta ei ole võimeline saama lõigu 6 punktis b toodud juhtkonna nõustumist, ei tohi audiitor aktsepteerida töövõttu anda aru kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, kui see ei ole nõutud seaduse või regulatsiooniga. Sellise seaduse või regulatsiooni kohaselt läbiviidud töövõtt ei ole käesoleva ISAga vastavuses. Seega ei tohi audiitori aruandes kokkuvõtlike finantsaruannete kohta viidata, et töövõtt viidi läbi kooskõlas käesoleva ISAga. Audiitor peab töövõtutingimustes lisama sellele faktile asjakohase viite. Audiitor peab samuti kindlaks määrama mõju, mida see võib omada töövõtule selliste finantsaruannete auditeerimiseks, millest kokkuvõtlikud finantsaruanded on tuletatud.

Protseduuride olemus

8. Audiitor peab läbi viima järgmised protseduurid ja mis tahes muud protseduurid, mida audiitor võib vajalikuks pidada alusena audiitori arvamusele kokkuvõtlike finantsaruannete kohta:

(a) hindama, kas kokkuvõtlikud finantsaruanded avalikustavad adekvaatselt nende kokkuvõtliku olemuse ja nimetavad auditeeritud finantsaruanded;

(b) kui kokkuvõtlikele finantsaruannetele ei ole lisatud auditeeritud finantsaruandeid, hindama, kas need kirjeldavad selgelt:

(i) kellelt või kustkohast on auditeeritud finantsaruanded kättesaadavad või

(ii) seadust või regulatsiooni, mis määratleb, et auditeeritud finantsaruandeid ei ole vaja teha kättesaadavaks kokkuvõtlike finantsaruannete ettenähtud kasutajatele ja kehtestab kriteeriumid kokkuvõtlike finantsaruannete koostamiseks;

(c) hindama, kas kokkuvõtlikud finantsaruanded avalikustavad adekvaatselt rakendatud kriteeriumid;

(d) võrdlema kokkuvõtlikke finantsaruandeid seotud informatsiooniga auditeeritud finantsaruannetes, et teha kindlaks, kas kokkuvõtlikud finantsaruanded on seotud informatsiooniga auditeeritud finantsaruannetega kooskõlas või on seotud informatsiooniga auditeeritud finantsaruannete põhjal ümberarvutatavad;

(e) hindama, kas kokkuvõtlikud finantsaruanded on koostatud kooskõlas rakendatud kriteeriumitega;

(f) kokkuvõtlike finantsaruannete otstarvet silmas pidades hindama, kas kokkuvõtlikud finantsaruanded sisaldavad vajalikku informatsiooni ja on asjakohase summeerimise tasemega nii, et need ei oleks antud tingimustes eksitavad;

(g) hindama, kas auditeeritud finantsaruanded on ilma liigsete raskusteta kättesaadavad kokkuvõtlike finantsaruannete ettenähtud kasutajatele, välja arvatud siis, kui seaduses või määruses on sätestatud, et neid ei ole vaja kättesaadavaks teha ja kehtestatakse kriteeriumid kokkuvõtlike finantsaruannete koostamiseks. (vt lõik A8)

Arvamuse vorm

9. Kui audiitor on järeldanud, et modifitseerimata arvamus kokkuvõtlike finantsaruannete kohta on asjakohane, peab audiitori arvamus, kui seaduse või regulatsiooniga ei ole teisiti nõutud, kasutama ühte järgmistest väljenditest: (vt lõik A9)

(a) kokkuvõtlikud finantsaruanded on kõigis olulistes osades järjepidevad auditeeritud finantsaruannetega vastavalt (rakendatud kriteeriumitele) või

(b) kokkuvõtlikud finantsaruanded on auditeeritud finantsaruannete õiglane kokkuvõte kooskõlas (rakendatud kriteeriumitega).

10. Kui seadus või regulatsioon näeb ette arvamuse sõnastuse kokkuvõtlike finantsaruannete kohta terminites, mis erinevad lõigus 9 kirjeldatutest, peab audiitor:

(a) rakendama lõigus 8 kirjeldatud protseduure ja mis tahes täiendavaid protseduure, mis on vajalikud, et võimaldada audiitoril avaldada ettenähtud arvamust ja

(b) hindama, kas kokkuvõtlike finantsaruannete kasutajad võiksid valesti aru saada audiitori arvamusest kokkuvõtlike finantsaruannete kohta ja kui nii, siis kas täiendav selgitus audiitori aruandes kokkuvõtlike finantsaruannete kohta võib leevendada võimalikku valesti arusaamist.

11. Kui lõigu 10 punkti b puhul järeldab audiitor, et täiendav selgitus audiitori aruandes kokkuvõtlike finantsaruannete kohta ei saa leevendada võimalikku valesti arusaamist, ei tohi audiitor töövõttu aktsepteerida, kui see ei ole nõutud seaduse või määrusega. Sellise seaduse või regulatsiooni kohaselt läbiviidud töövõtt ei ole vastavuses käesoleva ISAga. Seega audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta ei tohi viidata, et töövõtt viidi läbi kooskõlas käesoleva ISAga.

Töö ajastus ja auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande kuupäeva järgsed sündmused

12. Audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta võib olla hilisema kuupäevaga, kui on auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande kuupäev. Sellistel juhtudel märgitakse audiitori aruandes kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, et kokkuvõtlikud finantsaruanded ja auditeeritud finantsaruanded ei peegelda selliste sündmuste mõju, mis esinesid auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande kuupäeva järgselt, mis võivad nõuda korrigeerimist või avalikustamist auditeeritud finantsaruannetes. (vt lõik A10)

13. Audiitor võib saada teadlikuks faktidest, mis eksisteerisid auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande kuupäeval, kuid millest audiitor ei olnud eelnevalt teadlik. Sellistel juhtudel ei tohi audiitor väljastada audiitori aruannet kokkuvõtlike finantsaruannete kohta enne, kui audiitori poolt selliste faktide arvessevõtmine auditeeritud finantsaruannete suhtes kooskõlas ISAga 560 on lõpule viidud.

Audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta

Audiitori aruande elemendid

14. Audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta peab sisaldama järgmisi elemente (vt lõik A15):

(a) pealkiri, mis selgelt osutab sellele kui sõltumatu audiitori aruandele; (vt lõik A11)

(b) adressaat; (vt lõik A12)

(c) sissejuhatav lõik, milles:

(i) nimetatakse kokkuvõtlikud finantsaruanded, mille kohta audiitor aru annab, sealhulgas kokkuvõtlike finantsaruannete hulgas sisalduva iga aruande pealkiri (vt lõik A13);

(ii) nimetatakse auditeeritud finantsaruanded;

(iii) viidatakse audiitori aruandele auditeeritud finantsaruannete kohta, selle aruande kuupäevale ja vastavalt lõikudele 17–18 faktile, et auditeeritud finantsaruannete kohta on avaldatud modifitseerimata arvamus;

(iv) kui audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta on hilisema kuupäevaga, kui on auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande kuupäev, avaldatakse, et kokkuvõtlikud finantsaruanded ja auditeeritud finantsaruanded ei peegelda nende sündmuste mõju, mis esinesid auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande kuupäeva järgselt ja

(v) on avaldus, mis annab teada, et kokkuvõtlikud finantsaruanded ei sisalda kogu avalikustatavat informatsiooni, mis on nõutav auditeeritud finantsaruannete koostamisel rakendatava finantsaruandluse raamistikuga ning et kokkuvõtlike finantsaruannete lugemine ei asenda auditeeritud finantsaruannete lugemist;

(d) kirjeldus juhtkonna vastutuse kohta kokkuvõtlike finantsaruannete eest, mis selgitab, et juhtkonna kohustuseks on kokkuvõtlike finantsaruannete koostamine kooskõlas rakendatud kriteeriumitega;

(e) avaldus, et audiitori kohustus on avaldada arvamus kokkuvõtlike finantsaruannete kohta käesoleva ISAga nõutud protseduuride alusel;

(f) selgelt arvamust väljendav lõik (vt lõigud 9–11);

(g) audiitori allkiri;

(h) audiitori aruande kuupäev (vt lõik A14);

(i) audiitori aadress.

15. Kui kokkuvõtlike finantsaruannete adressaat ei ole sama mis auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande adressaat, peab audiitor hindama erineva adressaadi kasutamise asjakohasust. (vt lõik A12)

16. Audiitor peab panema audiitori aruandele kokkuvõtlike finantsaruannete kohta kuupäeva, mis ei ole varasem kui: (vt lõik A14)

(a) kuupäev, millal audiitor on hankinud piisavat asjakohast tõendusmaterjali, millele rajada arvamus, sealhulgas tõendusmaterjal selle kohta, et kokkuvõtlikud finantsaruanded on koostatud ja isikud, kellel on tunnustatud volitused, on kinnitanud, et nad on võtnud vastutuse nende eest, ja

(b) auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande kuupäev.

Arvamuse modifikatsioonid, asjaolu rõhutav lõik ja muu asjaolu lõik audiitori aruandes auditeeritud finantsaruannete kohta (vt lõik A15)

17. Kui audiitori aruanne auditeeritud finantsaruannete kohta sisaldab märkus(t)ega arvamust, asjaolu rõhutavat lõiku või muu asjaolu lõiku, kuid audiitor on saavutanud rahulolu selle suhtes, et kokkuvõtlikud finantsaruanded on kõigis olulistes osades auditeeritud finantsaruannetega järjepidevad või on auditeeritud finantsaruannete õiglane kokkuvõte vastavalt rakendatud kriteeriumitele, peab audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta lisaks lõigu 14 elementidele:

(a) avaldama, et audiitori aruanne auditeeritud finantsaruannete kohta sisaldab märkus(t)ega arvamust, asjaolu rõhutavat lõiku või muu asjaolu lõiku ja

(b) kirjeldama:

(i) märkus(t)ega arvamuse alust auditeeritud finantsaruannete kohta ja seda märkus(t)ega arvamust või asjaolu rõhutavat või muu asjaolu lõiku audiitori aruandes auditeeritud finantsaruannete kohta ja

(ii) selle mõju, kui on, kokkuvõtlikele finantsaruannetele.

18. Kui audiitori aruanne auditeeritud finantsaruannete kohta sisaldab vastupidist arvamust või arvamuse avaldamisest loobumist, peab audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta lisaks lõigus 14 esitatud elementidele:

(a) avaldama, et audiitori aruanne auditeeritud finantsaruannete kohta sisaldab vastupidist arvamust või arvamuse avaldamisest loobumist;

(b) kirjeldama selle vastupidise arvamuse või arvamuse avaldamisest loobumise alust ja

(c) avaldama, et vastupidise arvamuse või arvamuse avaldamisest loobumise tulemusena on asjakohatu avaldada arvamust kokkuvõtlike finantsaruannete kohta.

Modifitseeritud arvamus kokkuvõtlike finantsaruannete kohta

19. Kui kokkuvõtlikud finantsaruanded ei ole kõigis olulistes osades järjepidevad auditeeritud finantsaruannetega või ei ole auditeeritud finantsaruannete õiglane kokkuvõte kooskõlas rakendatud kriteeriumitega ja juhtkond ei nõustu tegema vajalikke muudatusi, peab audiitor avaldama kokkuvõtlike finantsaruannete kohta vastupidise arvamuse. (vt lõik A15)

Levitamise või kasutamise piirang või lugejate hoiatamine arvestusaluse suhtes

20. Kui auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande levitamine või kasutamine on piiratud või audiitori aruandes auditeeritud finantsaruannete kohta hoiatatakse lugejaid, et auditeeritud finantsaruanded on koostatud kooskõlas eriotstarbelise raamistikuga, peab audiitor lisama sarnase piirangu või tähelepanu juhtimise audiitori aruandesse kokkuvõtlike finantsaruannete kohta.

Võrdlusandmed

21. Kui auditeeritud finantsaruanded sisaldavad võrdlusandmeid, kuid kokkuvõtlikud finantsaruanded ei sisalda, peab audiitor kindlaks määrama, kas selline väljajätmine on töövõtutingimustes põhjendatud. Audiitor peab kindlaks määrama põhjendamatu väljajätmise mõju audiitori aruandele kokkuvõtlike finantsaruannete kohta. (vt lõik A16)

22. Kui kokkuvõtlikud finantsaruanded sisaldavad võrdlusandmeid, millest andis aru teine audiitor, peab audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta sisaldama ka asjaolusid, mille lisamist audiitori aruandesse auditeeritud finantsaruannete kohta nõutakse ISAs 710. (vt lõik A17)

Koos kokkuvõtlike finantsaruannetega esitatud auditeerimata täiendav informatsioon

23. Audiitor peab hindama, kas koos kokkuvõtlike finantsaruannetega esitatud auditeerimata täiendav informatsioon on selgelt eristatud kokkuvõtlikest finantsaruannetest. Kui audiitor järeldab, et auditeerimata täiendava informatsiooni esitusviis majandusüksuse poolt ei ole selgelt eristatud kokkuvõtlikest finantsaruannetest, peab audiitor paluma juhtkonnal muuta auditeerimata täiendava informatsiooni esitusviisi. Kui juhtkond keeldub seda tegemast, peab audiitor selgitama audiitori aruandes kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, et selline informatsioon ei ole audiitori aruandega hõlmatud. (vt lõik A18)

Muu informatsioon kokkuvõtlikke finantsaruandeid sisaldavates dokumentides

24. Audiitor peab lugema kokkuvõtlikke finantsaruandeid ja nendega seotud audiitori aruannet sisaldavas dokumendis esitatud muud informatsiooni, et kindlaks teha olulised mittejärjepidevused, kui on, kokkuvõtlikest finantsaruannetest. Kui muu informatsiooni lugemisel teeb audiitor kindlaks olulise mittejärjepidevuse, peab audiitor kindlaks määrama, kas kokkuvõtlikud finantsaruanded või muu informatsioon tuleb üle vaadata. Kui muu informatsiooni lugemisel saab audiitor teadlikuks fakti ilmsest olulisest väärkajastamisest, peab audiitor seda asjaolu arutama koos juhtkonnaga. (vt lõik A19)

Audiitori seotus

25. Kui audiitor saab teada, et majandusüksus kavatseb kokkuvõtlikke finantsaruandeid sisaldavas dokumendis avaldada, et audiitor on andnud aru kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, kuid ei kavatse lisada sellega seotud audiitori aruannet, peab audiitor juhtkonnalt taotlema audiitori aruande lisamist dokumenti. Kui juhtkond seda ei tee, peab audiitor kindlaks määrama ja läbi viima muud asjakohased toimingud, mis on kavandatud selleks, et takistada juhtkonnal ebakohaselt seostada audiitorit kokkuvõtlike finantsaruannetega selles dokumendis. (vt lõik A20)

26. Audiitor võib olla kaasatud töövõttu majandusüksuse finantsaruannetest aruandmiseks, olles samal ajal kaasamata töövõttu kokkuvõtlikest finantsaruannetest aruandmiseks. Kui sel juhul audiitor saab teada sellest, et majandusüksus kavatseb teha dokumendis avalduse, mis viitab audiitorile ja faktile, et kokkuvõtlikud finantsaruanded tuletatakse finantsaruannetest, mille on auditeerinud audiitor, peab audiitor saavutama rahulolu selle osas, et:

(a) viide audiitorile on tehtud auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande kontekstis ja

(b) avaldus ei jäta muljet, et audiitor on andnud aru kokkuvõtlike finantsaruannete kohta. Kui punktid a või b ei ole täidetud, peab audiitor paluma juhtkonnal muuta avaldust nii, et see täidaks need või mitte viidata dokumendis audiitorile. Teise võimalusena võib majandusüksus kaasata audiitori töövõttu kokkuvõtlikest finantsaruannetest aruandmiseks ja lisada sellega seotud audiitori aruande dokumenti. Kui juhtkond ei muuda seda märget, ei kustuta viidet audiitorile või ei lisa audiitori aruannet kokkuvõtlike finantsaruannete kohta kokkuvõtlikke finantsaruandeid sisaldavasse dokumenti, peab audiitor juhtkonda teavitama, et audiitor ei ole nõus viitega audiitorile ning audiitor peab kindlaks määrama ja läbi viima muud asjakohased toimingud, mis on kavandatud selleks, et takistada juhtkonnal ebakohaselt viidata audiitorile. (vt lõik A20)

Rakendus- ja muu selgitav materjal

Töövõtu aktsepteerimine (vt lõik 5–6)

A1. Finantsaruannete, millest kokkuvõtlikud finantsaruanded on tuletatud, audit annab audiitorile vajalikud teadmised audiitori kohustuste täitmiseks kokkuvõtlike finantsaruannete kohta kooskõlas käesoleva ISAga. Käesoleva ISA rakendamine ei anna piisavat asjakohast tõendusmaterjali, millele rajada arvamus kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, kui audiitor ei ole samuti auditeerinud finantsaruandeid, millest kokkuvõtlikud finantsaruanded on tuletatud.

A2. Juhtkonna nõustumist lõigus 6 kirjeldatud asjaoludega võib tõendada tema poolt töövõtutingimuste kirjaliku aktsepteerimisega.

Kriteeriumid (vt lõik 6 punkt a)

A3. Kokkuvõtlike finantsaruannete koostamine nõuab juhtkonnalt selle informatsiooni kindlaksmääramist, mida tuleb kajastada kokkuvõtlikes finantsaruannetes nii, et need on kõikides olulistes osades järjepidevad auditeeritud finantsaruannetega või kujutavad endast selle õiglast kokkuvõtet. Kuna kokkuvõtlikud finantsaruanded sisaldavad oma olemuselt summeeritud informatsiooni ja piiratud avalikustatavat informatsiooni, esineb suurenenud risk, et need ei pruugi sisaldada informatsiooni, mis on vajalik selleks, et need ei oleks antud tingimustes eksitavad. See risk suureneb, kui ei eksisteeri kehtestatud kriteeriume kokkuvõtlike finantsaruannete koostamiseks.

A4. Tegurid, mis võivad mõjutada rakendatud kriteeriumite aktsepteeritavuse kindlaksmääramist audiitori poolt, on järgmised:

 • majandusüksuse olemus;
 • kokkuvõtlike finantsaruannete otstarve;
 • kokkuvõtlike finantsaruannete ettenähtud kasutajate informatsiooni vajadused ja
 • kas rakendatud kriteeriumite tulemusena saadakse kokkuvõtlikud finantsaruanded, mis ei ole antud tingimustes eksitavad.

A5. Kriteeriumid kokkuvõtlike finantsaruannete koostamiseks võib kehtestada volitatud või tunnustatud standardeid kehtestav organisatsioon või seaduse või regulatsiooniga. Samamoodi nagu finantsaruannete puhul, nagu on selgitatud ISAs 210,8 võib paljudel juhtudel audiitor eeldada, et sellised kriteeriumid on aktsepteeritavad.

A6. Kui ei ole olemas kehtestatud kriteeriume kokkuvõtlike finantsaruannete koostamiseks, võidakse kriteeriumid välja töötada juhtkonna poolt, näiteks konkreetse majandusharu praktika alusel. Antud tingimustes aktsepteeritavate kriteeriumite tulemusena saadakse kokkuvõtlikud finantsaruanded, mis:

(a) avalikustavad adekvaatselt nende kokkuvõtliku olemuse ja nimetavad auditeeritud finantsaruanded;

(b) kirjeldavad selgelt, kelle käest on võimalik auditeeritud finantsaruandeid saada või kus need on saadaval, või kui seaduses või regulatsioonis sätestatakse, et auditeeritud finantsaruandeid ei ole vaja teha kättesaadavaks kokkuvõtlike finantsaruannete ettenähtud kasutajatele ja kehtestatakse kriteeriumid kokkuvõtlike finantsaruannete koostamiseks, seda seadust või regulatsiooni;

(c) avalikustavad adekvaatselt rakendatud kriteeriumid;

(d) on kooskõlas seotud informatsiooniga auditeeritud finantsaruannetes või saab selle põhjal ümber arvutada ja

(e) kokkuvõtlike finantsaruannete otstarvet silmas pidades sisaldavad vajalikku informatsiooni ja on summeeritud asjakohasel tasemel, et mitte olla antud tingimustes eksitavad.

A7. Kokkuvõtlike finantsaruannete kokkuvõtliku olemuse ja auditeeritud finantsaruannete identiteedi adekvaatse avalikustamise, nii nagu sellele on viidatud lõigu A6 punktis a, võib edasi anda näiteks pealkirjaga „Kokkuvõtlikud finantsaruanded, mis on koostatud 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta auditeeritud finantsaruannetest”.

Auditeeritud finantsaruannete kättesaadavuse hindamine (vt lõik 8 punkt g)

A8. Audiitori hinnangut, kas auditeeritud finantsaruanded on kokkuvõtlike finantsaruannete ettenähtud kasutajatele ilma liigse keerukuseta kättesaadavad, mõjutavad sellised tegurid nagu:

 • kokkuvõtlikes finantsaruannetes kirjeldatakse selgelt, kelle käest on võimalik auditeeritud finantsaruandeid saada või kus need on saadaval;
 • auditeeritud finantsaruanded on avalikud dokumendid või
 • juhtkond on kehtestanud protsessi, mille kaudu kokkuvõtlike finantsaruannete ettenähtud kasutajad saavad hõlpsasti juurdepääsu auditeeritud finantsaruannetele.

Arvamuse vorm (vt lõik 9)

A9. Lõigus 8 esitatud protseduuride läbiviimise kaudu hangitud tõendusmaterjalide hindamisel põhinev kokkuvõte, et modifitseerimata arvamus kokkuvõtlike finantsaruannete kohta on asjakohane, võimaldab audiitoril avaldada arvamust, mis sisaldab ühte lõigus 9 esitatud väljenditest. Audiitori otsust selle kohta, millist väljendit kasutada, võib mõjutada üldiselt aktsepteeritud praktika konkreetses jurisdiktsioonis.

Töö ajastus ja auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande kuupäeva järgsed sündmused (vt lõik 12)

A10. Lõigus 8 kirjeldatud protseduure viiakse sageli läbi finantsaruannete auditi jooksul või vahetult pärast seda. Kui audiitor annab aru kokkuvõtlike finantsaruannete kohta pärast finantsaruannete auditi lõpuleviimist, ei ole audiitor kohustatud hankima täiendavaid auditi tõendusmaterjale auditeeritud finantsaruannete kohta või andma aru auditeeritud finantsaruandeid käsitleva audiitori aruande kuupäeva järgselt esinenud sündmuste mõjust auditeeritud finantsaruannetele, kuna kokkuvõtlikud finantsaruanded on tuletatud auditeeritud finantsaruannetest ja ei ajakohasta neid.

Audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta

Audiitori aruande elemendid

Pealkiri (vt lõik 14 punkt a)

A11. Pealkiri, mis osutab, et aruanne on sõltumatu audiitori aruanne, näiteks „Sõltumatu audiitori aruanne”, kinnitab, et audiitor on täitnud kõik relevantsed sõltumatuse eetikanõuded. See eristab sõltumatu audiitori aruannet teiste poolt välja antud aruannetest.

Adressaat (vt lõik 14 (punkt b) ja lõik 15)

A12. Tegurite hulka, mis võivad mõjutada kokkuvõtlike finantsaruannete adressaadi asjakohasuse hindamist audiitori poolt, kuuluvad töövõtutingimused, majandusüksuse olemus ja kokkuvõtlike finantsaruannete otstarve. Sissejuhatav lõik (vt lõik 14 punkt c alapunkt i)

A13. Kui audiitor on teadlik, et kokkuvõtlikud finantsaruanded lisatakse muud informatsiooni sisaldavasse dokumenti, võib audiitor kaaluda, kas esitusviisi vorm lubab välja tuua lehekülgede numbreid, millel on esitatud kokkuvõtlikud finantsaruanded. See aitab lugejatel leida kokkuvõtlikud finantsaruanded, millega audiitori aruanne on seotud.

Audiitori aruande kuupäev (vt lõik 14 punkt h, lõik 16)

A14. Isik või isikud, kellel on tunnustatud volitus järeldada, et kokkuvõtlikud finantsaruanded on koostatud ja võtta nende eest vastutus, sõltuvad töövõtutingimustest, majandusüksuse olemusest ja kokkuvõtlike finantsaruannete otstarbest.

Illustratiivsed näited (vt lõigud 14, 17–18, 19)

A15. Käesoleva ISA lisa sisaldab illustratiivseid näiteid, mis käsitlevad audiitori aruandeid kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, mis: (a) sisaldavad modifitseerimata arvamusi; (b) on tuletatud auditeeritud finantsaruannetest, mille kohta audiitor väljastas modifitseeritud arvamused ja (c) sisaldavad modifitseeritud arvamust.

Võrdlusandmed (vt lõik 21–22)

A16. Kui auditeeritud finantsaruanded sisaldavad võrdlusandmeid, siis eksisteerib eeldus, et kokkuvõtlikud finantsaruanded sisaldavad samuti võrdlusandmeid. Auditeeritud finantsaruannetes toodud võrdlusandmeid võib pidada vastavateks arvandmeteks või võrreldavaks finantsinformatsiooniks. ISAs 710 kirjeldatakse, kuidas see erinevus mõjutab audiitori aruannet finantsaruannete kohta, sealhulgas eelkõige viidet teistele audiitoritele, kes auditeerisid eelnenud perioodi finantsaruandeid.

A17. Tingimused, mis võivad mõjutada võrdlusandmete väljajätmise põhjendatuse kindlaksmääramist audiitori poolt, hõlmavad kokkuvõtlike finantsaruannete olemust ja eesmärki, rakendatud kriteeriume ja kokkuvõtlike finantsaruannete ettenähtud kasutajate informatsioonivajadusi.

Koos kokkuvõtlike finantsaruannetega esitatud auditeerimata täiendav informatsioon (vt lõik 23)

A18. ISA 700 sisaldab nõudeid ja juhiseid, mida tuleb rakendada, kui auditeerimata täiendav informatsioon on esitatud koos auditeeritud finantsaruannetega, mis kohandatuna nagu antud tingimustes vajalik, võivad osutuda abistavaks lõigus 23 esitatud nõude rakendamisel.

Muu informatsioon kokkuvõtlikke finantsaruandeid sisaldavates dokumentides (vt lõik 24)

A19. ISA 720 sisaldab nõudeid ja juhiseid auditeeritud finantsaruandeid ja sellega seotud audiitori aruannet sisaldavas dokumendis esitatud muu informatsiooni lugemise kohta ning olulistele mittejärjepidevustele ja fakti olulistele väärkajastamistele vastamise kohta. Kohandatuna vastavalt vajadusele antud tingimustes, võivad need osutuda abistavateks lõigus 24 esitatud nõude rakendamisel.

Audiitori seotus (vt lõik 25–26)

A20. Muud asjakohased toimingud, mida audiitor võib teha, kui juhtkond ei tee taotletud toimingut, võivad hõlmata ettenähtud kasutajate ja muude teadaolevate kolmandatest isikutest kasutajate teavitamist asjakohatust viitest audiitorile. Audiitori tegevuskava sõltub audiitori seaduslikest õigustest ja kohustustest. Sellest tulenevalt võib audiitor pidada asjakohaseks otsida õigusabi.

Lisa

(vt lõik A15);

Illustratiivsed näited kokkuvõtlikke finantsaruandeid käsitlevate aruannete kohta

 • Näide 1. Audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, mis on koostatud vastavalt kehtestatud kriteeriumitele. Auditeeritud finantsaruannete kohta avaldatakse modifitseerimata arvamus. Audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta on hilisema kuupäevaga kui audiitori aruanne finantsaruannete kohta, millest kokkuvõtlikud finantsaruanded on tuletatud.
 • Näide 2. Audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, mis on koostatud vastavalt kriteeriumitele, mis on juhtkonna poolt välja töötatud ja adekvaatselt avalikustatud kokkuvõtlikes finantsaruannetes. Audiitor on kindlaks määranud, et rakendatud kriteeriumid on antud tingimustes aktsepteeritavad. Auditeeritud finantsaruannete kohta avaldatakse modifitseerimata arvamus.
 • Näide 3. Audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, mis on koostatud vastavalt kriteeriumitele, mis on juhtkonna poolt välja töötatud ja adekvaatselt avalikustatud kokkuvõtlikes finantsaruannetes. Audiitor on kindlaks määranud, et rakendatud kriteeriumid on antud tingimustes aktsepteeritavad. Auditeeritud finantsaruannete kohta avaldatakse märkus(t)ega arvamus.
 • Näide 4. Audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, mis on koostatud vastavalt kriteeriumitele, mis on juhtkonna poolt välja töötatud ja adekvaatselt avalikustatud kokkuvõtlikes finantsaruannetes. Audiitor on kindlaks määranud, et rakendatud kriteeriumid on antud tingimustes aktsepteeritavad. Auditeeritud finantsaruannete kohta avaldatakse vastupidine arvamus.
 • Näide 5. Audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta, mis on koostatud vastavalt kehtestatud kriteeriumitele. Auditeeritud finantsaruannete kohta avaldatakse modifitseerimata arvamus. Audiitor järeldab, et kokkuvõtlike finantsaruannete kohta ei ole võimalik avaldada modifitseerimata arvamust.

Näide 1

Tingimused hõlmavad järgmist.

Auditeeritud finantsaruannete kohta avaldatakse modifitseerimata arvamus.

Eksisteerivad kehtestatud kriteeriumid kokkuvõtlike finantsaruannete koostamiseks.

Audiitori aruanne kokkuvõtlike finantsaruannete kohta on hilisema kuupäevaga kui audiitori aruanne finantsaruannete kohta, millest kokkuvõtlikud finantsaruanded on tuletatud.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE KOKKUVÕTLIKE FINANTSARUANNETE KOHTA

(Asjakohane adressaat)

Kaasnevad kokkuvõtlikud finantsaruanded, mis sisaldavad kokkuvõtlikku bilanssi seisuga 31. detsember 20X1, kokkuvõtlikku kasumiaruannet, kokkuvõtlikku omakapitali muutuste aruannet ja kokkuvõtlikku rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning nendega seotud lisasid, on tuletatud kompanii ABC auditeeritud finantsaruannetest 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta kohta. Me avaldasime modifitseerimata auditiarvamuse nende finantsaruannete kohta oma 15. veebruari 20X2 aruandes. Need finantsaruanded ja kokkuvõtlikud finantsaruanded ei peegelda nende sündmuste mõjusid, mis esinesid neid finantsaruandeid käsitleva meie aruande kuupäeva järgselt. Kokkuvõtlikud finantsaruanded ei sisalda kogu avalikustatavat informatsiooni, mis on nõutav (kirjeldage finantsaruandluse raamistikku, mida rakendatakse kompanii ABC auditeeritud finantsaruannete koostamisel). Kokkuvõtlike finantsaruannete lugemine ei asenda seetõttu kompanii ABC auditeeritud finantsaruannete lugemist.

Juhtkonna kohustus seoses kokkuvõtlike finantsaruannetega

Juhtkond vastutab auditeeritud finantsaruannete kokkuvõtte koostamise eest kooskõlas vastavalt

(kirjeldage kehtestatud kriteeriume).

Audiitori kohustus

Meie kohustus on avaldada arvamus kokkuvõtlike finantsaruannete kohta meie protseduuride põhjal, mis viidi läbi kooskõlas rahvusvahelise auditeerimise standardiga (ISA) 810 „Kokkuvõtlike finantsaruannete kohta aruandmise töövõtud“.

Arvamus

Meie arvates on kokkuvõtlikud finantsaruanded, mis on tuletatud kompanii ABC 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta auditeeritud finantsaruannetest, järjepidevad kõigis olulistes osades nende finantsaruannetega (või õiglane kokkuvõte nendest finantsaruannetest) vastavalt (kirjeldage kehtestatud kriteeriume). (Audiitori allkiri) (Audiitori aruande kuupäev) (Audiitori aadress)

Näide 2

Tingimused hõlmavad järgmist.

Auditeeritud finantsaruannete kohta avaldatakse modifitseerimata arvamus.

Kriteeriumid on töötatud välja juhtkonna poolt ja need on adekvaatselt avalikustatud lisas X. Audiitor on kindlaks määranud, et kriteeriumid on antud tingimustes aktsepteeritavad.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE KOKKUVÕTLIKE FINANTSARUANNETE KOHTA

(Asjakohane adressaat)

Kaasnevad kokkuvõtlikud finantsaruanded, mis sisaldavad kokkuvõtlikku bilanssi seisuga 31. detsember 20X1, kokkuvõtlikku kasumiaruannet, kokkuvõtlikku omakapitali muutuste aruannet ja kokkuvõtlikku rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning nendega seotud lisasid, on tuletatud kompanii ABC auditeeritud finantsaruannetest 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta kohta. Me avaldasime modifitseerimata auditiarvamuse nende finantsaruannete kohta oma 15. veebruari 20X2 aruandes. Kokkuvõtlikud finantsaruanded ei sisalda kogu avalikustatavat informatsiooni, mis on nõutav (kirjeldage finantsaruandluse raamistikku, mida rakendatakse kompanii ABC auditeeritud finantsaruannete koostamisel). Kokkuvõtlike finantsaruannete lugemine ei asenda seetõttu kompanii ABC auditeeritud finantsaruannete lugemist.

Juhtkonna kohustus seoses kokkuvõtlike finantsaruannetega

Juhtkond vastutab auditeeritud finantsaruannete kokkuvõtte koostamise eest lisas X kirjeldatud alusel.

Audiitori kohustus

Meie kohustus on avaldada arvamus kokkuvõtlike finantsaruannete kohta meie protseduuride põhjal, mis viidi läbi kooskõlas rahvusvahelise auditeerimise standardiga (ISA) 810 „Kokkuvõtlike finantsaruannete kohta aruandmise töövõtud“.

Arvamus

Meie arvates on kokkuvõtlikud finantsaruanded, mis on tuletatud kompanii ABC 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta auditeeritud finantsaruannetest, järjepidevad kõigis olulistes osades nende finantsaruannetega (või õiglane kokkuvõte nendest finantsaruannetest) lisas X kirjeldatud alusel. (Audiitori allkiri) (Audiitori aruande kuupäev) (Audiitori aadress)

Näide 3

Tingimused hõlmavad järgmist.

Auditeeritud finantsaruannete kohta avaldatakse märkus(t)ega arvamus.

Kriteeriumid on töötatud välja juhtkonna poolt ja need on adekvaatselt avalikustatud lisas X. Audiitor on kindlaks määranud, et kriteeriumid on antud tingimustes aktsepteeritavad.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE KOKKUVÕTLIKE FINANTSARUANNETE KOHTA

(Asjakohane adressaat)

Kaasnevad kokkuvõtlikud finantsaruanded, mis sisaldavad kokkuvõtlikku bilanssi seisuga 31. detsember 20X1, kokkuvõtlikku kasumiaruannet, kokkuvõtlikku omakapitali muutuste aruannet ja kokkuvõtlikku rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning nendega seotud lisasid, on tuletatud kompanii ABC auditeeritud finantsaruannetest 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta kohta. Me avaldasime märkus(t)ega auditiarvamuse nende finantsaruannete kohta oma 15. veebruar 20X2 aruandes (vt allpool). Kokkuvõtlikud finantsaruanded ei sisalda kogu avalikustatavat informatsiooni, mis on nõutav (kirjeldage finantsaruandluse raamistikku, mida rakendatakse kompanii ABC auditeeritud finantsaruannete koostamisel). Kokkuvõtlike finantsaruannete lugemine ei asenda seetõttu kompanii ABC auditeeritud finantsaruannete lugemist.

Juhtkonna kohustus seoses kokkuvõtlike finantsaruannetega

Juhtkond vastutab auditeeritud finantsaruannete kokkuvõtte koostamise eest lisas X kirjeldatud alusel.

Audiitori kohustus

Meie kohustus on avaldada arvamus kokkuvõtlike finantsaruannete kohta meie protseduuride põhjal, mis viidi läbi kooskõlas rahvusvahelise auditeerimise standardiga (ISA) 810 „Kokkuvõtlike finantsaruannete kohta aruandmise töövõtud“.

Arvamus

Meie arvates on kokkuvõtlikud finantsaruanded, mis on tuletatud kompanii ABC 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta auditeeritud finantsaruannetest, järjepidevad kõigis olulistes osades nende finantsaruannetega (või õiglane kokkuvõte nendest finantsaruannetest) lisas X kirjeldatud alusel. Kokkuvõtlikud finantsaruanded on siiski samasugusel määral väärkajastatud nagu kompanii ABC 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta auditeeritud finantsaruanded. Auditeeritud finantsaruannete väärkajastamine on kirjeldatud meie märkus(t)ega auditiarvamuses meie 15. veebruari 20X2 aruandes. Meie märkus(t)ega auditiarvamus põhineb faktil, et ettevõtte varud on kajastatud nende finantsaruannete bilansis summas xxx. Juhtkond ei ole kajastanud varusid soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam, vaid on kajastanud need üksnes soetusmaksumuses, mis kujutab lahknevust rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest.Kompanii andmetest nähtub, et kui juhtkond oleks kajastanud varud madalamas soetusmaksumusest või neto realiseerimisväärtusest, oleks olnud vajalik hinnata varusid alla nende neto realiseerimisväärtuseni summas xxx. Vastavalt oleks müüdud toodangu maksumus suurenenud xxx võrra ning tulumaks, puhaskasum ja omakapital vähenenud vastavalt xxx, xxx ja xxx võrra. Meie märkus(t)ega auditiarvamuses avaldatakse, et välja arvatud kirjeldatud asjaolu mõjud, kajastavad need finantsaruanded kõigis olulistes osades õiglaselt (või annavad õige ja õiglase ülevaate) kompanii ABC finantsseisundit seisuga 31. detsember 20X1 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

Näide 4

Tingimused hõlmavad järgmist.

Auditeeritud finantsaruannete kohta avaldatakse vastupidine arvamus.

Kriteeriumid on välja töötatud juhtkonna poolt ja need on adekvaatselt avalikustatud lisas X. Audiitor on kindlaks määranud, et kriteeriumid on antud tingimustes aktsepteeritavad.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE KOKKUVÕTLIKE FINANTSARUANNETE KOHTA

(Asjakohane adressaat)

Kaasnevad kokkuvõtlikud finantsaruanded, mis sisaldavad kokkuvõtlikku bilanssi seisuga 31. detsember 20X1, kokkuvõtlikku kasumiaruannet, kokkuvõtlikku omakapitali muutuste aruannet ja kokkuvõtlikku rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning nendega seotud lisasid, on tuletatud kompanii ABC auditeeritud finantsaruannetest 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta kohta. Kokkuvõtlikud finantsaruanded ei sisalda kogu avalikustatavat informatsiooni, mis on nõutav (kirjeldage finantsaruandluse raamistikku, mida rakendatakse kompanii ABC auditeeritud finantsaruannete koostamisel). Kokkuvõtlike finantsaruannete lugemine ei asenda seetõttu kompanii ABC auditeeritud finantsaruannete lugemist.

Juhtkonna kohustus seoses kokkuvõtlike finantsaruannetega

Juhtkond vastutab auditeeritud finantsaruannete kokkuvõtte koostamise eest lisas X kirjeldatud alusel.

Audiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada arvamus kokkuvõtlike finantsaruannete kohta meie protseduuride põhjal, mis viidi läbi kooskõlas rahvusvahelise auditeerimise standardiga (ISA) 810 „Kokkuvõtlike finantsaruannete kohta aruandmise töövõtud“. Arvamusest keeldumine

Väljendasime oma 15. veebruari 20X2 aruandes vastupidist arvamust kompanii ABC finantsaruannete kohta 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta kohta. Meie vastupidise auditiarvamuse alus oli (kirjeldage vastupidise auditiarvamuse alust). Meie vastupidises auditiarvamuses avaldati, et (kirjeldage vastupidist arvamust). Eespool käsitletud asjaolu märkimisväärsuse tõttu ei ole asjakohane avaldada arvamust kompanii ABC kokkuvõtlike finantsaruannete kohta 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta kohta.

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

Näide 5

Tingimused hõlmavad järgmist.

Auditeeritud finantsaruannete kohta avaldatakse modifitseerimata arvamus.

Eksisteerivad kehtestatud kriteeriumid kokkuvõtlike finantsaruannete koostamiseks.

Audiitor järeldab, et ei ole võimalik avaldada modifitseerimata arvamust kokkuvõtlike finantsaruannete kohta.

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE KOKKUVÕTLIKE FINANTSARUANNETE KOHTA

(Asjakohane adressaat)

Kaasnevad kokkuvõtlikud finantsaruanded, mis sisaldavad kokkuvõtlikku bilanssi seisuga 31. detsember 20X1, kokkuvõtlikku kasumiaruannet, kokkuvõtlikku omakapitali muutuste aruannet ja kokkuvõtlikku rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning nendega seotud lisasid, on tuletatud kompanii ABC auditeeritud finantsaruannetest 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta kohta. Me avaldasime modifitseerimata auditiarvamuse nende finantsaruannete kohta oma 15. veebruari 20X2 aruandes. Kokkuvõtlikud finantsaruanded ei sisalda kogu avalikustatavat informatsiooni, mis on nõutav (kirjeldage finantsaruandluse raamistikku, mida rakendatakse kompanii ABC auditeeritud finantsaruannete koostamisel). Kokkuvõtlike finantsaruannete lugemine ei asenda seetõttu kompanii ABC auditeeritud finantsaruannete lugemist.

Juhtkonna vastutus seoses kokkuvõtlike auditeeritud finantsaruannetega

Juhtkond vastutab auditeeritud finantsaruannete kokkuvõtte koostamise eest kooskõlas (kirjeldage kehtestatud kriteeriume).

Audiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada arvamus kokkuvõtlike finantsaruannete kohta meie protseduuride põhjal, mis viidi läbi kooskõlas rahvusvahelise auditeerimise standardiga (ISA) 810 „Kokkuvõtlike finantsaruannete kohta aruandmise töövõtud“. Vastupidise arvamuse alus

(Kirjeldage asjaolu, mis põhjustas selle, et kokkuvõtlikud finantsaruanded ei ole kõigis olulistes osades järjepidevad auditeeritud finantsaruannetega (või ei ole nende õiglane kokkuvõte) vastavalt rakendatud kriteeriumitele.)

Vastupidine arvamus

Meie arvates, tingituna lõigus “Vastupidise arvamuse alus” käsitletud asjaolu märkimisväärsuse tõttu, ei ole eespool viidatud kokkuvõtlikud finantsaruanded järjepidevad (või õiglane kokkuvõte) kompanii ABC auditeeritud finantsaruannetega 31. detsembril 20X1 lõppenud aasta kohta, vastavalt (kirjeldage kehtestatud kriteeriume).

(Audiitori allkiri)

(Audiitori aruande kuupäev)

(Audiitori aadress)

0 Manused 0 Manused
3500 Vaatamised