Esileht

ISAE 3400

Sissejuhatus

1. Käesoleva rahvusvahelise kindlustandvate teenuste standardi ISAE (International Standard on Assurance Engagement , ISAE) eesmärgiks on kehtestada standardid ja anda töövõttude juhiseid, mis puudutavad tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamist ja selle kohta aruandmist, sealhulgas parimatest hinnangutest lähtuvate eelduste ja hüpoteetiliste eelduste läbivaatamise protseduure. Käesolev ISAE ei ole rakendatav sellise tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamisel, mis on väljendatud üldises või jutustavas vormis, nagu seda on näiteks juhtkonna arutelu ja analüüs majandusüksuse aastaaruandes, ehkki paljud siinkohal väljatoodud protseduurid võivad sobida ka selliseks läbivaatamiseks.

2. Tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamisel peaks audiitor omandama piisava asjakohase tõendusmaterjali selle kohta, et:

(a) juhtkonna parimatest hinnangutest lähtuvad eeldused, millel põhineb tulevikku suunatud finantsinformatsioon, ei ole põhjendamatud ning et hüpoteetiliste eelduste puhul oleksid need eeldused kooskõlas selle informatsiooni eesmärgiga;

(b) tulevikku suunatud finantsinformatsioon on eeldustele tuginedes korrektselt koostatud;

(c) tulevikku suunatud finantsinformatsioon on korrektselt esitatud ja kõik olulised eeldused on adekvaatselt avalikustatud, kaasa arvatud selge viide sellele, kas on tegemist parimatest hinnangutest lähtuvate eeldustega või hüpoteetiliste eeldustega ja

(d) tulevikku suunatud finantsinformatsioon on koostatud möödunud perioodide finantsaruannetega järjepidevatel alustel, kasutades asjakohaseid arvestusprintsiipe.

3. „Tulevikku suunatud finantsinformatsioon” on finantsinformatsioon, mis tugineb eeldustele sündmuste kohta, mis võivad toimuda tulevikus ja majandusüksuse võimalike tegevuste kohta. Olemuselt on see väga subjektiivne ning selle koostamine nõuab märkimisväärset otsustuste tegemist. Tulevikku suunatud finantsinformatsioon võib esineda prognoosi, projektsiooni või mõlema kombinatsiooni vormis, näiteks ühe aasta prognoos ja lisaks viie aasta projektsioon.

4. „Prognoos” tähendab tulevikku suunatud finantsinformatsiooni, mis on koostatud, tuginedes eeldustele tulevaste sündmuste kohta, mida juhtkond arvab aset leidvat, ja juhtkonna eeldatavatele tegevustele, seda informatsiooni koostamise kuupäeva seisuga (parimatest hinnangutest lähtuvad eeldused).

5. „Projektsioon” tähendab tulevikku suunatud finantsinformatsiooni, mis on koostatud tuginedes:

(a) hüpoteetilistele eeldustele tulevaste sündmuste ja juhtkonna tegevuste suhtes, mille toimumist ei pruugita tingimata eeldada, näiteks kui mõned majandusüksused on käivitamise etapis või kaaluvad olulist muutust majandusüksuse tegevuse iseloomus või

(b) parimatest hinnangutest lähtuvate eelduste ja hüpoteetiliste eelduste kombinatsioonile. Selline informatsioon illustreerib võimalikke tagajärgi informatsiooni koostamise kuupäeva seisuga, kui sündmused ja tegevused leiaksid aset („mis-siis-kui”-stsenaarium).

6. Tulevikku suunatud finantsinformatsioon võib hõlmata finantsaruandeid või ühte või mitut finantsaruannete elementi ja võib olla koostatud:

(a) kui majandusüksusesisene abivahend juhtkonnale, näiteks võimaliku kapitaliinvesteeringu hindamise hõlbustamiseks või

(b) esitamiseks kolmandale osapoolele, näiteks:

 • prospekt potentsiaalsetele investoritele informatsiooni andmiseks tulevikuootuste kohta;
 • aastaaruanne informatsiooni andmiseks aktsionäridele, riigiasutustele ja teistele huvitatud osapooltele;
 • laenuandjale esitatav dokument, mis võib hõlmata näiteks rahavoogude prognoosi.

7. Juhtkond on vastutav tulevikku suunatud finantsinformatsiooni koostamise ja esitamise eest, sealhulgas ka selle aluseks olevate eelduste identifitseerimise ja avalikustamise eest. Audiitorilt võidakse paluda tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamist ning aruande andmist selle usaldusväärsust suurendamiseks, olgu see siis mõeldud kasutamiseks kolmandate osapoolte poolt või majandusüksusesisesteks eesmärkideks.

Audiitori kindlus tulevikku suunatud finantsinformatsiooni suhtes

8. Tulevikku suunatud finantsinformatsioon on seotud sündmustega ja tegevustega, mis ei ole seni veel toimunud ja võivad mitte toimuda. Kuigi tulevikku suunatud finantsinformatsiooni aluseks olevaid eeldusi toetav tõendusmaterjal võib olla kättesaadav, siis selline tõendusmaterjal on üldjuhul ise tulevikku suunatud ning seetõttu oma olemuselt spekulatiivne, erinedes tõendusmaterjalist, mis tavaliselt on kättesaadav möödunud perioodide finantsinformatsiooni auditi puhul. Seetõttu ei saa audiitor avaldada arvamust selle kohta, kas tulevikku suunatud finantsinformatsioonis näidatud tulemused saavutatakse.

9. Lisaks võib audiitoril sõltuvalt eelduste hindamiseks kättesaadava tõendusmaterjali tüübist, millel tulevikku suunatud finantsinformatsioon põhineb, olla raske saavutada piisavat rahulolu avaldamaks positiivset arvamust selle kohta, et eeldustes ei esine olulisi väärkajastusi. Seega, kui käesolevas ISAEs räägitakse juhtkonnapoolsete eelduste põhjendatuse kohta aruande andmisest, annab audiitor seejuures ainult mõõduka kindlusastme. Kui siiski audiitori otsustuse kohaselt on saavutatud asjakohane rahulolu määr, ei ole audiitoril keelatud avaldada eelduste kohta positiivset kindlust.

Töövõtu aktsepteerimine

10. Enne tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamise töövõtu aktsepteerimist peaks audiitor muuhulgas arvesse võtma:

 • informatsiooni kavatsetava kasutuseesmärgi;
 • kas informatsioon on üldiseks või piiratud levitamiseks;
 • eelduste olemuse, see tähendab, kas need on parimatest hinnangutest lähtuvad eeldused või hüpoteetilised eeldused;
 • elemendid, mis kaasatakse informatsiooni;
 • informatsioonis käsitletava perioodi.

11. Audiitor ei tohiks töövõttu aktsepteerida või peaks ennast töövõtust taandama, kui eeldused on selgelt ebarealistlikud või kui audiitor usub, et tulevikku suunatud finantsinformatsioon ei ole asjakohane selle plaanitavaks kasutamiseks.

12. Audiitor ja klient peaksid kokku leppima töövõtutingimustes. See on nii majandusüksuse kui ka audiitori huvides, et audiitor saadab töövõtukirja aitamaks vältida töövõttu puudutavaid arusaamatusi. Töövõtukirjas tuleks käsitleda lõigus 10 esitatud asjaolusid ja sätestada juhtkonna vastutus eelduste eest ning audiitorile kogu vajaliku informatsiooni esitamise ja eelduste väljakujundamisel kasutatud algandmete esitamise eest.

Ärivaldkonna tundmine

13. Audiitor peaks saavutama piisava teadmiste taseme antud ärivaldkonna kohta, et olla võimeline hindama, kas kõik tulevikku suunatud finantsinformatsiooni koostamiseks nõutavad olulised eeldused on identifitseeritud. Samuti peaks audiitor tutvuma majandusüksuse tulevikku suunatud finantsinformatsiooni koostamise protsessiga, võttes arvesse näiteks:

 • sisekontrollimehhanismid tulevikku suunatud finantsinformatsiooni koostamise süsteemi üle ja tulevikku suunatud finantsinformatsiooni ettevalmistavate inimeste asjatundlikkuse ja kogemused;
 • majandusüksuse poolt koostatud juhtkonna eelduseid toetava dokumentatsiooni olemuse;
 • ulatuse, milles on kasutatud statistilisi, matemaatilisi ja arvuti abil teostatavaid tehnikaid;
 • eelduste väljakujundamisel ja rakendamisel kasutatud meetodid;
 • eelnenud perioodidel koostatud tulevikku suunatud finantsinformatsiooni täpsuse ning oluliste vastuolude põhjused.

14. Audiitor peaks kaaluma, millises ulatuses on õigustatud tuginemine majandusüksuse varasemale finantsinformatsioonile. Audiitoril on vaja teadmisi majandusüksuse möödunud perioodide finantsinformatsiooni kohta, et hinnata, kas tulevikku suunatud finantsinformatsioon on koostatud möödunud perioodide finantsinformatsiooniga järjepidevatel alustel, ja saada lähtepunkt juhtkonnapoolsete eeldustega arvestamiseks. Audiitor peab näiteks kindlaks tegema, kas relevantset möödunud perioodide finantsinformatsiooni auditeeriti või üle vaadati ja kas selle koostamisel kasutati aktsepteeritavaid arvestusprintsiipe.

15. Kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni kohta esitatud audiitori aruanne või aruanne nende ülevaatamise kohta oli modifitseeritud, või kui majandusüksus on alles käivitamisetapis, peab audiitor arvesse võtma olemasolevad faktid ning nende mõju tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamisele.

Käsitletav periood

16. Audiitor peaks arvestama ajaperioodi, mille kohta tulevikku suunatud finantsinformatsioon on koostatud. Kuna eeldused muutuvad seda spekulatiivsemaks, mida pikem on käsitletav periood, siis selle perioodi pikenedes väheneb juhtkonna võime teha parimatest hinnangutest lähtuvaid eeldusi. Periood ei tohiks pikeneda üle aja, mille kohta juhtkonnal on eelduste jaoks põhjendatud alus. Allpool esitatakse mõned tegurid, mida audiitor peaks tulevikku suunatud finantsinformatsioonis käsitletava perioodi hindamisel arvestama:

 • tegevustsükkel, näiteks suurte ehitusprojektide valmimiseks vajaminev aeg võib dikteerida käsitletava perioodi pikkuse;
 • eelduste usaldusväärsuse aste, näiteks kui majandusüksus juurutab uut toodet, võib tulevikku suunatud periood olla lühike ja jagatud väiksemateks ühikuteks, nagu nädalad või kuud. Samas, kui majandusüksuse ainus äriline tegevus on kinnisvara omamine pikaajalise rendi tingimustel, võiks põhjendatud olla suhteliselt pikk tulevikku suunatud periood;
 • kasutajate vajadused, näiteks tulevikku suunatud finantsinformatsioon võib olla koostatud seoses laenu taotlemisega perioodi kohta, mis on vajalik laenu tagasimaksmiseks piisavate ressursside genereerimiseks. Samas võib tulevikku suunatud finantsinformatsioon olla koostatud esitamiseks investoritele seoses võlakirjade müügiga, et kirjeldada laekumiste kasutamist järgneva perioodi jooksul.

Läbivaatamise protseduurid

17. Läbivaatamise protseduuride olemuse, ajastuse ja ulatuse kindlaksmääramisel peaks audiitori poolt arvessevõetavate asjaolude hulka kuuluma:

(a) olulise väärkajastamise tõenäosus;

(b) mis tahes eelmiste töövõttude käigus omandatud teadmised;

(c) juhtkonna kompetentsus tulevikku suunatud finantsinformatsiooni koostamises;

(d) ulatus, milles tulevikku suunatud finantsinformatsioon on mõjutatud juhtkonna otsustustest;

(e) algandmete adekvaatsus ja usaldatavus.

18. Audiitor peaks hindama juhtkonna parimatest hinnangutest lähtuvaid eeldusi toetava tõendusmaterjali allikaid ja usaldatavust. Selliseid eelduseid toetavat piisavat asjakohast tõendusmaterjali võib saada sisemistest ja välimistest allikatest, kaasa arvatud eelduste vaatlemine eelnenud informatsiooni kontekstis ning hindamine, kas nende aluseks on plaanid, milleks majandusüksus on võimeline.

19. Kui kasutatakse hüpoteetilisi eeldusi, peaks audiitor arvestama, kas on arvesse võetud nende kõiki olulisi mõjusid. Näiteks, kui eeldatakse käibe kasvu üle majandusüksuse praeguse tootmisvõimsuse, peaks tulevikku suunatud finantsinformatsioon sisaldama vajalikke investeeringud täiendavasse tootmisvõimsusesse või oodatava käibe saavutamiseks vajalike alternatiivsete meetmete kulusid – näiteks tootmine alltöövõtu korras.

20. Ehkki hüpoteetilisi eeldusi toetavaid tõendusmaterjale ei pea hankima, peaks audiitor saama rahulolu selles, et need on kooskõlas tulevikku suunatud finantsinformatsiooni eesmärgiga ning et ei oleks põhjust arvata, et need on selgelt ebareaalsed.

21. Audiitor peaks saavutama rahulolu selles, et tulevikku suunatud finantsinformatsioon on juhtkonna eeldustele tuginedes korrektselt koostatud, näiteks arvutuste õigsuse kontrollimine ja sisemise järjepidevuse ülevaatamine, s.t et tegevused, mida juhtkond kavatseb ette võtta, ei oleks omavahel vastuolus ning et nende arvnäitajate kindlaksmääramisel, mis põhinevad sarnastel muutujatel, näiteks intressidel, ei esineks mittejärjepidevust.

22. Audiitor peaks koondama tähelepanu sellele, mil määral on valdkondadel, mis on võimalike muutuste suhtes eriti tundlikud, oluline mõju tulevikku suunatud finantsinformatsioonis toodud tulemustele. Sellest sõltub ka, mil määral peab audiitor leidma asjakohast tõendusmaterjali. See mõjutab ka audiitori hinnangut avalikustatud andmete asjakohasuse ja adekvaatsuse kohta.

23. Kui on tellitud tulevikku suunatud finantsinformatsiooni ühe või mitme elemendi, näiteks konkreetse finantsaruande läbivaatamine, siis on oluline, et audiitor võtaks arvesse finantsaruannete teiste komponentide omavahelised seosed.

24. Kui tulevikku suunatud finantsinformatsioon hõlmab ka käesoleva perioodi juba möödunud osa, siis peaks audiitor kaaluma, mis määral tuleks kohaldada kontrolliprotseduure möödunud informatsioonile. Protseduurid on erinevad sõltuvalt tingimustest, näiteks sellest, kui suur hulk tulevikku suunatud finantsinformatsiooniga hõlmatud aega on möödunud.

25. Audiitor peaks saama juhtkonnalt kirjalikud esitised tulevikku suunatud finantsinformatsiooni kavatsetava kasutuse kohta, juhtkonna poolt tehtud oluliste eelduste täielikkuse kohta ja tulevikku suunatud finantsinformatsiooni eest vastutamise aktsepteerimise kohta juhtkonna poolt.

Esitusviis ja avalikustamine

26. Tulevikku suunatud finantsinformatsioon esitusviisi ja avalikustamise hindamisel tuleb audiitoril lisaks mis tahes relevantsete seaduste, määruste või kutsealaste standardite spetsiifilistele nõuetele arvesse võtta ka seda, kas:

(a) tulevikku suunatud finantsinformatsiooni esitusviis on informatiivne ega ole eksitav;

(b) arvestuspõhimõtted on selgelt avalikustatud tulevikku suunatud finantsinformatsiooni lisades;

(c) eeldused on tulevikku suunatud finantsinformatsiooni lisades adekvaatselt avalikustatud. Peab olema selge, kas eeldused on juhtkonna parimatest hinnangutest lähtuvad eeldused või hüpoteetilised eeldused ning, kui eeldused on esitatud valdkondade kohta, mis on olulised ja suurel määral ebakindlad, tuleb see ebakindlus ja sellest tulenev tulemuste tundlikkus adekvaatselt avalikustada;

(d) on avalikustatud kuupäev, mille seisuga tulevikku suunatud finantsinformatsioon koostati. Juhtkond peab kinnitama, et eeldused on asjakohased selle kuupäeva seisuga, isegi kui alginformatsioon võib olla kogunenud teatud perioodi jooksul;

(e) selgelt on osutatud, millised punktid moodustavad vahemiku ning vahemik ei ole valitud erapoolikul või eksitaval viisil, kui tulemused tulevikku suunatud finantsinformatsioonis on väljendatud vahemikuna ja

(f) mis tahes muudatus arvestuspõhimõtetes võrreldes eelmise finantsaruandega on avalikustatud koos muudatuse põhjuse ja selle mõjuga tulevikku suunatud finantsinformatsioonile.

Aruanne tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamise kohta

27. Audiitori aruanne tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamise kohta peaks sisaldama järgmist:

(a) pealkiri;

(b) adressaat;

(c) tulevikku suunatud finantsinformatsiooni identifitseerimine;

(d) viide ISAEdele või relevantsetele riiklikele standarditele või tavadele, mis on rakendatavad tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamise puhul;

(e) avaldus juhtkonna vastutuse kohta tulevikku suunatud finantsinformatsiooni koostamise osas, sealhulgas eelduste osas, millele see tugineb;

(f) kui võimalik, siis viide tulevikku suunatud finantsinformatsiooni kasutamise eesmärgi kohta ja/või selle piiratud levitamise kohta;

(g) negatiivse kinnituse avaldus selle kohta, kas eeldused on põhjendatud aluseks tulevikku suunatud finantsinformatsioonile;

(h) arvamus selle kohta, kas tulevikku suunatud finantsinformatsioon on eeldustele tuginedes korrektselt koostatud ja esitatud kooskõlas relevantse finantsaruandluse raamistikuga;

(i) asjakohased hoiatused tulevikku suunatud finantsinformatsioonis esitatud tulemuste saavutatavuse suhtes;

(j) aruande kuupäev, milleks peaks olema see kuupäev, millal protseduurid on lõpule viidud;

(k) audiitori aadress ja

(l) allkiri.

28. Niisugune aruanne peaks:

 • Avaldama, kas eeldusi toetava tõendusmaterjali läbivaatamise tulemusena sai audiitorile teatavaks midagi, mis sunniks audiitorit uskuma, et eeldused ei anna tulevikku suunatud finantsinformatsioonile põhjendatud alust.
 • Avaldama arvamust, kas tulevikku suunatud finantsinformatsioon on eeldustele tuginedes korrektselt koostatud ja esitatud kooskõlas relevantse finantsaruandluse raamistikuga.
 • Avaldama, et:
  • tegelikud näitajad võivad tõenäoliselt erineda tulevikku suunatud finantsinformatsioonist, kuna oodatavad sündmused ei esine sageli eeldataval kujul ja hälve võib olla oluline. Samamoodi, kui tulevikku suunatud finantsinformatsioon on väljendatud järjestusena, siis tuleks avaldada, et ei ole mingit kindlust selles, et tegelikud tulemused langevad antud vahemikku ja
  • projektsiooni korral on tulevikku suunatud finantsinformatsioon koostatud eesmärgiga (tooge välja eesmärk), kasutades eelduste kogumit, sealhulgas hüpoteetilisi eeldusi tulevaste sündmuste ja juhtkonna tegevuse kohta, mille toimumist tingimata ei oodata. Seega hoiatatakse lugejaid, et tulevikku suunatud finantsinformatsiooni ei tohi kasutada muudeks eesmärkideks kui ette nähtud.

29. Alljärgnev on näide väljavõttest modifitseerimata aruandest prognoosi kohta: Me oleme läbi vaadanud prognoosi1 kooskõlas rahvusvahelise kindlustandvate teenuste standardiga, mida rakendatakse tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamise puhul. Juhtkond on vastutav prognoosi eest, kaasa arvatud selle aluseks olevate eelduste eest, mis on esitatud lisas X.

Eeldusi toetava tõendusmaterjali läbivaatamise tulemusena ei täheldanud me midagi, mis sunniks meid uskuma, et need eeldused ei anna prognoosile põhjendatud alust. Veelgi enam, meie arvates on prognoos eeldustele tuginedes korrektselt koostatud ja esitatud kooskõlas … .

On tõenäoline, et tegelikud tulemused erinevad prognoosist, sest oodatavad sündmused ei toimu sageli nii nagu eeldatakse ja hälve võib olla oluline.

30. Alljärgnev on näide väljavõttest modifitseerimata aruandest projektsiooni kohta:

Me oleme läbi vaadanud projektsiooni kooskõlas rahvusvahelise kindlustandvate teenuste standardiga, mida rakendatakse tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamise puhul. Juhtkond on vastutav prognoosi eest, kaasa arvatud selle aluseks olevate eelduste eest, mis on esitatud lisas X.

Käesolev projektsioon on koostatud eesmärgiga (kirjeldada eesmärki). Kuna majandusüksus on käivitamisetapis, siis kasutati projektsiooni koostamisel eelduste kogumit, sealhulgas hüpoteetilisi eeldusi tulevaste sündmuste ja juhtkonna tegevuse kohta, mille toimumist tingimata ei oodata. Seega hoiatatakse lugejaid, et see projektsioon ei pruugi olla asjakohane muudeks eesmärkideks kui eespool kirjeldatu.

Eeldusi toetava tõendusmaterjali läbivaatamise tulemusena ei täheldanud me midagi, mis sunniks meid uskuma, et need eeldused ei anna projektsioonile põhjendatud alust, eeldades, et (avaldada või viidata hüpoteetilistele eeldustele). Veelgi enam, meie arvates on prognoos eeldustele tuginedes korrektselt koostatud ja esitatud kooskõlas … .

Isegi kui eespool kirjeldatud hüpoteetiliste eelduste alusel oodatavad sündmused leiavad aset, on siiski tõenäoline, et tegelikud tulemused erinevad projektsioonist, sest muud oodatavad sündmused ei toimu sageli nii, nagu eeldatakse ja hälve võib olla oluline.

31. Kui audiitor usub, et tulevikku suunatud finantsinformatsiooni esitusviis ja avalikustamine ei ole adekvaatne, peaks audiitor kas avaldama aruandes tulevikku suunatud finantsinformatsiooni kohta märkus(t)ega või vastupidise arvamuse või ennast töövõtust taandama, olenevalt sellest, mis on asjakohane. Näitena võib tuua finantsinformatsiooni, milles ei tooda asjakohaselt välja muutuvatele asjaoludele tundlike eelduste muutumise tagajärgi.

32. Kui audiitor usub, et üks või mitu olulist eeldust ei anna põhjendatud alust tulevikku suunatud finantsinformatsioonile, mis on koostatud tuginedes parimatest hinnangutest lähtuvatele eeldustele, või üks või mitu olulist eeldust ei anna põhjendatud alust tulevikku suunatud finantsinformatsioonile, mis on koostatud tuginedes hüpoteetilistele eeldustele, peaks audiitor kas avaldama aruandes tulevikku suunatud finantsinformatsiooni kohta vastupidise arvamuse või ennast töövõtust taandama.

33. Kui läbivaatamist mõjutavad tingimused, mis välistavad ühe või mitme antud olukorras vajalikuks peetava protseduuri rakendamise, peaks audiitor kas ennast töövõtust taandama või arvamuse avaldamisest loobuma ja kirjeldama ulatuse piiratust aruandes tulevikku suunatud finantsinformatsiooni kohta.

0 Manused 0 Manused
4056 Vaatamised