Esileht

ISRE 2410

Table of Contents [-+]

Sissejuhatus

1. Käesoleva rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardi (International Standard on Review Engagements, ISRE) eesmärk on kehtestada standardid ja anda juhiseid audiitori kutsealaste kohustuste kohta, kui audiitor võtab ette auditi kliendi vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse töövõtu, ja aruande vormi ning sisu kohta. Käesolevas ISREs kasutatakse läbivalt terminit „audiitor” mitte sellepärast, et audiitor täidab auditi funktsiooni, vaid sellepärast, et käesoleva ISRE ulatus on piiratud vahefinantsinformatsiooni ülevaatusega, mille on teostanud majandusüksuse finantsaruannete sõltumatu audiitor.

2. Käesoleva ISRE eesmärkide seisukohast on vahefinantsinformatsiooniks finantsinformatsioon, mis on koostatud ja esitatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga ja sisaldab kas finantsaruannete terviklikku või lühendatud komplekti perioodi kohta, mis on lühem kui majandusüksuse majandusaasta.

3. Audiitor, kes on võetud teostama vahefinantsinformatsiooni ülevaatust, peaks teostama ülevaatuse kooskõlas käesoleva ISREga. Raamatupidamise aastaaruannete auditeerimise käigus omandab audiitor arusaama majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas selle sisekontrollist. Kui audiitor on võetud vahefinantsinformatsiooni üle vaatama, ajakohastatakse nimetatud arusaama ülevaatuse käigus tehtud järelepäringute kaudu ja see aitab audiitoril fokuseerida tehtavaid järelepäringuid ning rakendatavaid analüütilisi ja muid ülevaatuse protseduure. Praktiseerija, kes on võetud teostama vahefinantsinformatsiooni ülevaatust ja kes ei ole majandusüksuse audiitor, teostab ülevaatuse kooskõlas ISREga 2400 „Teenused finantsaruannete ülevaatuseks” (Engagements to Review Financial Statements). Kuna praktiseerijal ei ole tavaliselt majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas selle sisekontrollist, samasugust arusaama nagu majandusüksuse audiitoril, on praktiseerijal vaja ülevaatuse eesmärgi saavutamiseks läbi viia erinevad järelepäringud ja protseduurid.

3a. Selles ISREs käsitletakse majandusüksuse audiitori poolt teostatud vahefinantsinformatsiooni ülevaatust. Seda tuleb siiski oludele vastavalt vajalikul määral kohandatuna rakendada, kui majandusüksuse audiitor võtab ette auditi kliendi möödunud perioodide finantsinformatsiooni kohta muu kui vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse töövõtu.

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse üldprintsiibid

4. Audiitor peaks olema vastavuses eetikanõuetega, mis on relevantsed majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande auditi seisukohast. Need eetikanõuded reguleerivad audiitori kutsealaseid kohustusi järgmistes valdkondades: sõltumatus, ausus, objektiivsus, kutsealane kompetentsus ja nõutav hoolikus, konfidentsiaalsus, kutsealane käitumine ja tehnilised standardid.

5. Audiitor peaks kasutusele võtma kvaliteedikontrolli protseduure, mis on konkreetse töövõtu puhul rakendatavad. Kvaliteedikontrolli elementide hulka, mis on relevantsed konkreetse töövõtu seisukohast, kuulub juhtimisvastutus töövõtu kvaliteedi, eetikanõuete, kliendisuhete ja spetsiifiliste töövõttude aktsepteerimise ja jätkamise, töövõtu meeskondade töölemääramise, töövõtu teostamise ja monitoorimise eest.

6. Audiitor peaks ülevaatuse planeerima ja läbi viima kutsealase skeptitsismi suhtumisega, tunnustades, et võivad eksisteerida tingimused, mis põhjustavad selle, et vahefinantsinformatsioon nõuab olulist korrigeerimist selleks, et see oleks koostatud kõikides olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Kutsealase skeptitsismiga suhtumine tähendab, et audiitor hindab omandatud tõendusmaterjali paikapidavust kriitiliselt ja küsiva hoiakuga ning on valvas tõendusmaterjali suhtes, mis lükkab ümber või asetab küsimuse alla dokumentide või majandusüksuse juhtkonna poolsete esitiste usaldusväärsuse.

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse töövõtu eesmärk

7. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse töövõtu eesmärgiks on võimaldada audiitoril avaldada kokkuvõte selle kohta, kas ülevaatuse põhjal on audiitor täheldanud midagi, mis sunnib audiitori uskuma, et vahefinantsinformatsioon ei ole koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Audiitor teeb järelepäringuid ning teostab analüütilisi ja muid ülevaatuse protseduure selleks, et vähendada mõõduka tasemeni mitteasjakohase kokkuvõtte avaldamise riski siis, kui vahefinantsinformatsioon sisaldab olulisi väärkajastamisi.

8. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse töövõtu eesmärk erineb märkimisväärselt auditi eesmärgist, mis on läbi viidud kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISAdega). Vahefinantsinformatsiooni ülevaatus ei anna alust arvamuse avaldamiseks selle kohta, kas finantsinformatsioon annab õige ja õiglase ülevaate või on kajastatud õiglaselt kõigis olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga.

9. Ülevaatus, erinevalt auditist, ei ole kavandatud selleks, et omandada põhjendatud kindlus selles suhtes, et vahefinantsinformatsioon ei sisalda olulist väärkajastamist. Ülevaatus koosneb järelepäringute tegemisest peamiselt isikutelt, kes vastutavad finantsja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisest. Ülevaatus võib juhtida audiitori tähelepanu märkimisväärsetele asjaoludele, mis mõjutavad vahefinantsinformatsiooni, kuid see ei anna kogu tõendusmaterjali, mis oleks nõutav auditi puhul.

Töövõtutingimuste kokkuleppimine

10. Audiitor ja klient peaksid töövõtutingimustes kokku leppima.

11. Töövõtu kokkulepitud tingimused fikseeritakse tavaliselt töövõtukirjas. Selline infovahetus aitab vältida arusaamatusi töövõtu olemuses, ja eriti just ülevaatuse eesmärgi ja ulatuse, juhtkonnapoolse vastutuse, audiitori vastutuse ulatuse, omandatud kindlusastme ning aruande vormi ja sisu osas. Infovahetus hõlmab tavaliselt järgmisi asjaolusid:

 • vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse eesmärk;
 • ülevaatuse ulatus;
 • juhtkonna vastutus vahefinantsinformatsiooni eest;
 • juhtkonna vastutus tulemusliku sisekontrolli kehtestamise ja säilitamise eest, mis on relevantne vahefinantsinformatsiooni koostamise seisukohast;
 • juhtkonna vastutus kõikide finantsandmete ja seotud informatsiooni audiitorile kättesaadavaks tegemise eest;
 • juhtkonna nõusolek anda audiitorile kirjalikud esitised, et kinnitada ülevaatuse ajal tehtud suulisi esitisi, nagu ka esitisi, mis sõnaliselt väljendamata sisalduvad majandusüksuse arvestusandmetes;
 • väljaantava aruande oodatav vorm ja sisu, sealhulgas aruande saaja isik;
 • juhtkonna nõusolek, et kui vahefinantsinformatsiooni sisaldav mis tahes dokument osutab sellele, et vahefinantsinformatsiooni on üle vaadanud majandusüksuse audiitor, lisatakse dokumenti ka aruanne ülevaatuse kohta.

Illustreeriv töövõtukiri on esitatud käesoleva ISRE lisas 1. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse töövõtutingimusi võib ka kombineerida raamatupidamise aastaaruannete auditi töövõtutingimustega.

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse protseduurid

Arusaamine majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas selle sisekontrollist

12. Audiitoril peaks olema arusaam majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas selle sisekontrollist, selles osas, mis puudutab nii aasta- kui ka vahefinantsinformatsiooni koostamist ja mis on piisav töövõtu planeerimiseks ja läbiviimiseks nii, et olla suuteline:

(a) identifitseerima potentsiaalse olulise väärkajastamise tüübid ja arvestama nende esinemise tõenäosust; ja

(b) valima välja järelepäringud, analüütilised ja muud ülevaatuse protseduurid, mis annavad audiitorile aluse raporteerimiseks sellest, kas audiitor on täheldanud midagi, mis sunnib audiitori uskuma, et vahefinantsinformatsioon ei ole koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga.

13. Nagu nõuab ISA 315 „Oluline väärkajastamise riskide tuvastamine ja hindamine majandusüksusest ja selle keskkonnast arusaamise kaudu”, audiitor, kes on auditeerinud majandusüksuse finantsaruandeid ühe või enama aastase perioodi jooksul, on omandanud arusaama majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas selle sisekontrollist, selles osas, mis puudutab aasta finantsinformatsiooni koostamist, mis oli piisav auditi läbiviimiseks. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse planeerimisel ajakohastab audiitor seda arusaama. Audiitor omandab ka piisava arusaama sisekontrollist selles, mis puudutab vahefinantsinformatsiooni koostamist, kuna see võib erineda sisekontrollist selles, mis puudutab aastafinantsinformatsiooni. 14. Audiitor kasutab arusaama majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas selle sisekontrollist, et kindlaks määrata tehtavad järelepäringud ning rakendatavad analüütilised ja muud ülevaatuse protseduurid, ja identifitseerida konkreetsed sündmused, tehingud või väited, millele võib suunata järelepäringuid või mille suhtes rakendada analüütilisi või muid ülevaatuse protseduure.

15. Audiitori poolt teostatavate protseduuride hulka arusaama ajakohastamiseks majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas selle sisekontrollist, kuuluvad tavaliselt:

 • vajalikus ulatuses tutvumine dokumentatsiooniga eelmise aasta auditi ja käesoleva aasta eelneva(te) vaheperioodi(de) ning eelmise aasta vastava(te) vaheperioodi(de) kohta, et võimaldada audiitoril identifitseerida asjaolud, mis võivad mõjutada käesoleva perioodi vahefinantsinformatsiooni;
 • mis tahes märkimisväärsete riskide, sealhulgas juhtkonna poolt kontrollimehhanismide ignoreerimise riski arvessevõtmine, mis identifitseeriti eelmise aasta finantsaruannete auditi käigus;
 • tutvumine kõige hiljutisema aastafinantsinformatsiooniga ja võrreldava eelneva perioodi vahefinantsinformatsiooniga;
 • olulisuse arvessevõtmine viitega rakendatavale finantsaruandluse raamistikule selles osas, mis puudutab vahefinantsinformatsiooni, et aidata kindlaks määrata teostatavate protseduuride sisu ja ulatust ning hinnata väärkajastamiste mõju;
 • eelmise aasta finantsaruannetes sisalduvate mis tahes identifitseeritud parandamata ebaoluliste väärkajastamiste ja mis tahes parandatud oluliste väärkajastamiste sisu arvessevõtmine;
 • märkimisväärsete finantsarvestuse ja -aruandluse asjaolude arvessevõtmine, mis võivad olla jätkuvalt märkimisväärsed, nagu näiteks olulised puudused sisekontrollis;
 • käesoleva aasta finantsaruannete suhtes teostatud mis tahes auditiprotseduuride tulemuste arvessevõtmine;
 • mis tahes läbiviidud siseauditi tulemuste ja juhtkonnapoolsete järgnevate sammude arvessevõtmine;
 • juhtkonnalt järelepäringute tegemine juhtkonna poolt selle riski hindamise tulemuste kohta, et vahefinantsinformatsioon võib sisaldada olulisi pettusest tulenevaid väärkajastamisi;
 • juhtkonnalt järelepäringute tegemine majandusüksuse äritegevuste muutumiste mõju kohta;
 • juhtkonnalt järelepäringute tegemine mis tahes märkimisväärsete muutuste kohta sisekontrollis ja mis tahes selliste muutuste võimaliku mõju kohta vahefinantsinformatsiooni koostamisele;
 • juhtkonnalt järelepäringute tegemine vahefinantsinformatsiooni koostamise protsessi kohta ja aluseks olevate arvestusandmete usaldatavuse kohta, millega vahefinantsinformatsiooni kooskõlastatakse või kooskõlastavalt võrreldakse.

16. Audiitor määrab kindlaks komponentide suhtes teostatavate ülevaatuse protseduuride sisu, juhul, kui neid on, ja kus rakendatav, edastab info nende asjaolude kohta teistele ülevaatusse kaasatud audiitoritele. Tegurite hulka, mida tuleb arvesse võtta, kuuluvad komponente puudutava vahefinantsinformatsiooni olulisus ja selles väärkajastamise sisaldumise risk, ja audiitori arusaam sellest, millises ulatuses sisekontroll sellise informatsiooni koostamise üle on tsentraliseeritud või detsentraliseeritud.

17. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse planeerimiseks ja läbiviimiseks peaks hiljuti määratud audiitor, kes ei ole veel läbi viinud raamatupidamise aastaaruande auditit kooskõlas ISAdega, omandama arusaama majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas selle sisekontrollist, selles osas, mis puudutab nii aasta- kui ka vahefinantsinformatsiooni koostamist.

18. See arusaam võimaldab audiitoril fokuseerida tehtud järelepäringuid ning rakendatud analüütilisi ja muid ülevaatuse protseduure vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse teostamisel kooskõlas käesoleva ISREga. Osana sellise arusaama omandamisest teeb audiitor tavaliselt järelepäringuid eelmiselt audiitorilt ja, kus teostatav, vaatab üle eelmise audiitori dokumentatsiooni eelmise aastaauditi ja mis tahes eelmiste vaheperioodide kohta käesoleval aastal, mille eelmine audiitor on üle vaadanud. Seda tehes võtab audiitor arvesse mis tahes parandatud väärkajastamiste olemuse ja eelmise audiitori poolt summeeritud mis tahes parandamata väärkajastamiste olemuse, mis tahes märkimisväärsed riskid, sealhulgas juhtkonna poolt kontrollimehhanismide ignoreerimise riski, ja märkimisväärsed asjaolud arvestuse ja mis tahes aruandluse osas, mis võivad olla jätkuvalt märkimisväärsed, nagu näiteks olulised puudused sisekontrollis.

Järelepäringud, analüütilised ja muud ülevaatuse protseduurid

19. Audiitor peaks tegema järelepäringuid, peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants ja arvestusküsimuste eest, ja läbi viima analüütilisi ning muid ülevaatuse protseduure, et võimaldada audiitoril teha kokkuvõte, kas teostatud protseduuride põhjal on audiitor täheldanud midagi, mis sunnib audiitori uskuma, et vahefinantsinformatsioon ei ole koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga.

20. Ülevaatus ei nõua tavaliselt arvestusandmete testimist inspekteerimise, vaatluse või kinnitamise abil. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse teostamise protseduurid piirnevad tavaliselt pigem järelepäringute tegemisega peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisega, kui vahefinantsinformatsiooni puudutavate märkimisväärsete arvestusalaste asjaolude kohta omandatud informatsiooni kinnitamisega. Audiitori arusaam majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas selle sisekontrollist, eelmise auditiga seotud riskihinnangute tulemused ja audiitori poolt olulisuse arvessevõtt selles osas, mis puudutab vahefinantsinformatsiooni, mõjutab tehtud järelepäringute ja rakendatud analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride sisu ja ulatust.

21. Audiitor viib tavaliselt läbi järgmised protseduurid:

 • tutvumine aktsionäride, isikute, kelle ülesandeks on valitsemine, ja muude asjakohaste komiteede koosolekute protokollidega, et identifitseerida asjaolud, mis võivad mõjutada vahefinantsinformatsiooni, ja järelepäringute tegemine nendel koosolekutel käsitletud asjaolude kohta, mille protokolle ei ole saadaval, ja mis võivad mõjutada vahefinantsinformatsiooni;
 • asjaolude mõju arvessevõtmine, juhul, kui seda on, mis põhjustas eelmise auditi või ülevaatuste ajal modifikatsiooni auditi aruandes või ülevaatuse aruandes, arvestuslikke paranduskandeid või parandamata väärkajastamisi;
 • suhtlemine, kus asjakohane, teiste audiitoritega, kes teostavad aruandva majandusüksuse märkimisväärsete komponentide vahefinantsinformatsiooni ülevaatust;
 • järelepäringute tegemine juhtkonna liikmetelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja teistelt nagu asjakohane, järgmise kohta:
  • kas vahefinantsinformatsioon on koostatud ja esitatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga;
  • kas arvestusprintsiipides või nende rakendamise meetodites on toimunud mis tahes muutusi;
  • kas mis tahes uued tehingud on teinud vajalikuks uue arvestusprintsiibi rakendamise;
  • kas vahefinantsinformatsioon sisaldab mis tahes teadaolevaid parandamata väärkajastamisi;
  • tavalisest erinevad või keerukad olukorrad, mis võivad olla mõjutanud vahefinantsinformatsiooni, nagu näiteks äriühendus või ärisegmendi võõrandamine;
  • märkimisväärsed eeldused, mis on relevantsed õiglase väärtuse mõõtmise või informatsiooni avalikustamise seisukohast ning juhtkonna kavatsus ja suutelisus viia majandusüksuse nimel läbi spetsiifilisi tegevuskavasid;
  • kas tehingud seotud osapooltega on raamatupidamises asjakohaselt kajastatud ja informatsioon nende kohta vahefinantsinformatsioonis avalikustatud;
  • märkimisväärsed muutused siduvates kohustustes ja lepingulistes kohustustes;
  • märkimisväärsed muutused tingimuslikes kohustustes, sealhulgas kohtumenetlus või hagid;
  • vastavuses olemine laenulepingute tingimustega;
  • asjaolud, mille kohta on tõusetunud küsimused ülevaatuse protseduuride rakendamise käigus;
  • märkimisväärsete tehingute esinemine vaheperioodi mõnel viimasel päeval või järgmise vaheperioodi mõnel esimesel päeval;
  • teadmine majandusüksust mõjutavast mis tahes pettusest või kahtlustatavast pettusest, millesse on kaasatud: 1. juhtkond; 2. töötajad, kellel on märkimisväärne roll sisekontrollis; või 3. teised, kui pettusel võib olla oluline mõju vahefinantsinformatsioonile;
  • teadmine mis tahes väidetest pettuse kohta või kahtlustatavast pettusest, mis mõjutab majandusüksuse vahefinantsinformatsiooni, mille kohta edastavad infot töötajad, endised töötajad, analüütikud, reguleerijad või teised;
  • teadmine mis tahes tegelikust või võimalikust mittevastavuses olemisest seaduste ja regulatsioonidega, millel võib olla oluline mõju vahefinantsinformatsioonile;
 • Analüütiliste protseduuride rakendamine vahefinantsinformatsiooni suhtes, mis on kujundatud identifitseerima suhteid ja üksikuid näitajaid, mis näivad tavapärasest erinevatena ja mis võivad kajastada olulist väärkajastamist vahefinantsinformatsioonis. Analüütiliste protseduuride hulka võivad kuuluda suhtarvude analüüs ja statistilised tehnikad, nagu näiteks trendianalüüs või regressioonanalüüs ja neid võib teostada manuaalselt või kasutades arvuti abil teostatavaid tehnikaid. Käesoleva ISRE lisa 2 sisaldab näiteid analüütiliste protseduuride kohta, mida audiitor võib kaaluda vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse teostamisel;
 • Tutvumine vahefinantsinformatsiooniga ja selle arvessevõtmine, kas audiitor on täheldanud midagi, mis sunnib audiitori uskuma, et vahefinantsinformatsioon ei ole koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga.

22. Audiitor võib paljud ülevaatuse protseduurid teostada enne vahefinantsinformatsiooni koostamist majandusüksuse poolt või sellega samaaegselt. Näiteks võib enne vaheperioodi lõppu olla kasulik ajakohastada arusaama majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas sisekontrollist, ja hakata tutvuma kehtivate protokollidega. Mõnede ülevaatuse protseduuride teostamine varem vaheperioodil võimaldab samuti vahefinantsinformatsiooni mõjutavate märkimisväärsete asjaolude varasemat identifitseerimist ja nendega arvestamist.

23. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatust teostav audiitor on võetud teostama ka majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande auditit. Mugavuse ja tõhususe pärast võib audiitor otsustada teostada teatud auditiprotseduurid üheaegselt vahefinantsinformatsiooni ülevaatusega. Näiteks informatsiooni, mis on saadud juhtkonna koosolekute protokollidega tutvumisest seoses vahefinantsinformatsiooni ülevaatusega, võib kasutada ka aastaauditi jaoks. Audiitor võib otsustada ka teostada vaheülevaatuse ajal auditeerimisprotseduure, mida oleks vaja teostada raamatupidamise aastaaruande auditi eesmärkidel, näiteks auditi protseduuride teostamine perioodi jooksul toimunud märkimisväärsete või tavapärasest erinevate tehingute suhtes, nagu näiteks äriühendused, restruktureerimised või märkimisväärset tulu andvad tehingud.

24. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatus ei nõua tavaliselt järelepäringute tõendamist kohtumenetluste või hagide kohta. Seetõttu ei ole tavaliselt vajalik saata majandusüksuse juristile kirja järelepäringuga. Otsene suhtlemine majandusüksuse juristiga kohtumenetluste või hagide osas võib siiski olla asjakohane juhul, kui audiitorile saab teatavaks asjaolu, mis sunnib audiitori küsima, kas vahefinantsinformatsioon ei ole koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga, ja audiitor usub, et majandusüksuse juristil on asjassepuutuvat informatsiooni.

25. Audiitor peaks omandama tõendusmaterjali selle kohta, et vahefinantsinformatsioon ühtib või on kooskõlastavalt võrreldav aluseks olevate arvestusandmetega. Audiitor võib omandada tõendusmaterjali selle kohta, et vahefinantsinformatsioon ühtib või on kooskõlastavalt võrreldav aluseks olevate arvestusandmetega, võrreldes vahefinantsinformatsiooni:

(a) arvestusandmetega, nagu näiteks pearaamatuga, või konsolideerimistabeliga, mis ühtib või on kooskõlastavalt võrreldav arvestusandmetega; ja

(b) vastavalt vajadusele muude toetavate andmetega majandusüksuse registrites.

26. Audiitor peaks tegema järelepäringu selle kohta, kas juhtkond on identifitseerinud kõik sündmused kuni ülevaatuse aruande kuupäevani, mis võivad nõuda vahefinantsinformatsiooni korrigeerimist või selles informatsiooni avalikustamist. Audiitoril ei ole vaja teostada muid protseduure, et identifitseerida sündmused, mis toimuvad peale ülevaatuse aruande kuupäeva.

27. Audiitor peaks tegema järelepäringu selle kohta, kas juhtkond on muutnud oma hinnangut majandusüksuse võime kohta jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui selle järelepäringu või muude ülevaatuse protseduuride tulemusel saavad audiitorile teatavaks sündmused või tingimused, mis võivad tekitada märkimisväärse kahtluse majandusüksuse võime osas jätkata jätkuvalt tegutsevana, peaks audiitor:

(a) Tegema juhtkonnalt järelepäringu juhtkonnapoolsel tegevuse jätkuvuse hinnangul põhinevate juhtkonna plaanide kohta tulevaste sammude osas, nende plaanide teostatavuse kohta, ja selle kohta, kas juhtkond usub, et nende plaanide lõpptulemus parandab olukorda ja

(b) Võtma arvesse vahefinantsinformatsioonis selliste asjaolude kohta avalikustatud informatsiooni adekvaatsuse.

28. Sündmused või tingimused, mis võivad tekitada märkimisväärse kahtluse majandusüksuse võimes jätkata jätkuvalt tegutsevana, võisid eksisteerida raamatupidamise aastaaruande kuupäeva seisuga või need võidakse identifitseerida juhtkonnalt järelepäringute tegemise tulemusena või muude ülevaatuse protseduuride teostamise käigus. Kui audiitor täheldab selliseid sündmusi või tingimusi, teeb audiitor juhtkonnalt järelepäringud juhtkonna plaanide kohta tulevaste sammude osas, nagu näiteks varade likvideerimise, raha laenuks võtmise või võla restruktureerimise, kulutuste vähendamise või edasilükkamise, või kapitali suurendamise plaanid. Audiitor teeb ka järelepäringu juhtkonna plaanide teostatavuse kohta ja selle kohta, kas juhtkond usub, et nende plaanide lõpptulemus parandab olukorda. Siiski ei ole audiitoril tavaliselt vajalik tõendada juhtkonna plaanide teostatavust ja seda, kas nende plaanide lõpptulemus parandab olukorda.

29. Kui audiitor täheldab asjaolu, mis sunnib audiitori küsima, kas vahefinantsinformatsiooni tuleks oluliselt korrigeerida selleks, et see oleks koostatud kõikides olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga, peaks audiitor tegema täiendavaid järelepäringuid või teostama muid protseduure, et võimaldada audiitoril avaldada kokkuvõte ülevaatuse aruandes. Näiteks juhul, kui audiitoripoolsed ülevaatuse protseduurid panevad audiitori küsima, kas märkimisväärne müügitehing on kajastatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga, viib audiitor läbi täiendavad protseduurid, mis on piisavad lahendamaks audiitori küsimusi, nagu näiteks tehingu tingimuste arutamine marketingi- või arvestusala juhtivtöötajatega või tutvumine müügilepinguga.

Väärkajastamiste hindamine

30. Audiitor peaks hindama üksikult ja summaarselt seda, kas audiitori poolt täheldatud parandamata väärkajastamised on vahefinantsinformatsiooni seisukohast olulised.

31. Erinevalt auditist ei ole vahefinantsinformatsiooni ülevaatus kavandatud selleks, et omandada põhjendatud kindlus selles suhtes, et vahefinantsinformatsioon ei sisalda olulist väärkajastamist. Siiski hinnatakse audiitori poolt täheldatud väärkajastamisi, kaasa arvatud ebaadekvaatne informatsiooni avalikustamine, üksikult ja summaarselt selleks, et määrata kindlaks, kas vahefinantsinformatsiooni tuleks oluliselt korrigeerida selleks, et see oleks koostatud kõikides olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga.

32. Audiitor rakendab professionaalset otsustust mis tahes väärkajastamiste olulisuse hindamisel, mida majandusüksus ei ole parandanud. Audiitor võtab arvesse sellised tegurid nagu väärkajastamiste olemus, põhjus ja suurus, selle, kas väärkajastamised pärinevad eelnevast aastast või käesoleva aasta vaheperioodist, ja väärkajastamiste võimaliku mõju tulevastele vaheperioodidele või aastastele perioodidele.

33. Audiitor võib määrata summa, millest väiksemaid väärkajastamisi ei ole vaja summeerida, kuna audiitor eeldab, et selliste summade summeerimisel ei ole selgelt olulist mõju vahefinantsinformatsioonile. Seda tehes võtab audiitor arvesse fakti, et olulisuse kindlaksmääramine hõlmab nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid arvessevõetavaid asjaolusid, ja et väärkajastamistel suhteliselt väikeses summas võib sellele vaatamata olla oluline mõju vahefinantsinformatsioonile.

Juhtkonnapoolsed esitised

34. Audiitor peaks hankima juhtkonnalt kirjalikud esitised selle kohta, et:

(a) Juhtkond tunnustab oma vastutust sisekontrolli ülesehituse ja ellurakendamise eest pettuse ja vea vältimiseks ja avastamiseks;

(b) Vahefinantsinformatsioon on koostatud ja esitatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga;

(c) Juhtkond usub, et nende parandamata väärkajastamiste mõju, mida audiitor ülevaatuse käigus summeeris, on nii üksikult kui ka summaarselt ebaoluline vahefinantsinformatsioonile tervikuna. Selliste näitajate kokkuvõte sisaldub kirjalikes esitistes või on nendele lisatud;

(d) Juhtkond on avalikustanud audiitorile informatsiooni kõikide märkimisväärsete faktide kohta seoses mis tahes pettustega või kahtlustatavate pettustega, mis võivad olla majandusüksust mõjunud;

(e) Juhtkond on avalikustanud audiitorile informatsiooni selle riski omapoolse hindamise tulemuste kohta, et vahefinantsinformatsioon võib pettusest tulenevalt olla oluliselt väärkajastatud;

(f) Juhtkond on avalikustanud audiitorile informatsiooni kõikide teadaolevate tegelike või võimalike mittevastavuste kohta seadustele ja regulatsioonidele, mille mõjusid tuleb arvesse võtta vahefinantsinformatsiooni koostamisel ja

(g) Juhtkond on avalikustanud audiitorile informatsiooni kõikide märkimisväärsete sündmuste kohta, mis on toimunud bilansi kuupäeva järgselt kuni ülevaatuse aruande kuupäevani, mis võivad nõuda vahefinantsinformatsiooni korrigeerimist või informatsiooni avalikustamist selles.

35. Audiitor omandab täiendavad esitised, mis on asjakohased seoses küsimustega, mis on majandusüksuse äritegevuse- või majandusharuspetsiifilised Illustreeriv juhtkonna esitiskiri on esitatud käesoleva ISRE lisas 3.

Audiitori vastutus kaasneva informatsiooni eest

36. Audiitor peaks tutvuma vahefinantsinformatsiooniga kaasneva muu informatsiooniga, et kaaluda, kas mis tahes selline informatsioon on vahefinantsinformatsiooniga oluliselt mittejärjepidev. Juhul, kui audiitor identifitseerib olulise mittejärjepidevuse, kaalub audiitor, kas parandada on vaja vahefinantsinformatsiooni või muud informatsiooni. Juhul, kui vahefinantsinformatsiooni parandamine on vajalik ja juhtkond keeldub parandust tegemast, võtab audiitor arvesse mõjud ülevaatuse aruandele. Juhul, kui muu informatsiooni parandamine on vajalik ja juhtkond keeldub parandust tegemast, kaalub audiitor täiendava lõigu lisamist aruandesse ülevaatuse kohta, milles kirjeldatakse olulist mittejärjepidevust, või muude sammude astumist, nagu näiteks ülevaatuse aruande väljaandmisega viivitamist või töövõtust taandumist. Näiteks võib juhtkond esitada alternatiivseid tulude mõõte, mis kujutavad finantstulemust positiivsemana kui vahefinantsinformatsioon, ja selliseid alternatiivseid mõõte eelistatakse liigselt, neid ei defineerita selgelt või ei tehta nende selget võrdlevat kooskõlastamist vahefinantsinformatsiooniga nii, et need on segadust tekitavad ja potentsiaalselt eksitavad.

37. Juhul, kui audiitor täheldab asjaolu, mis sunnib audiitori uskuma, et muu informatsioon näib sisaldavat olulist fakti väärkajastamist, peaks audiitor arutama seda asjaolu majandusüksuse juhtkonnaga. Oluliste mittejärjepidevuste identifitseerimise eesmärgil muu informatsiooniga tutvumisel võib audiitor täheldada ilmset olulise fakti väärkajastamist (s.o vahefinantsinformatsioonist nähtuvaid asjaolusid mitte puudutav informatsioon, mis on ebaõigesti avaldatud või esitatud). Asjaolu arutamisel majandusüksuse juhtkonnaga võtab audiitor arvesse muu informatsiooni paikapidavust ja juhtkonna vastuseid järelpäringutele audiitori poolt, seda, kas eksisteerivad otsustuste või arvamuste põhjendatud erinevused, ja seda, kas paluda juhtkonnal konsulteerida pädeva kolmanda osapoolega fakti ilmse väärkajastamise lahendamiseks. Juhul, kui olulise fakti väärkajastamise parandamiseks on vajalik muudatuse tegemine ja juhtkond keeldub muudatust tegemast, kaalub audiitor edasiste asjakohaste sammude astumist, nagu näiteks isikute teavitamine, kelle ülesandeks on valitsemine, ja õigusabi hankimine.

Infovahetus

38. Kui vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse teostamise tulemusel täheldab audiitor asjaolu, mis sunnib audiitori uskuma, et vahefinantsinformatsiooni tuleks oluliselt korrigeerida selleks, et see oleks koostatud kõikides olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga, peaks audiitor vahetama infot nende asjaolude kohta juhtkonna asjakohase tasemega niipea, kui see on teostatav.

39. Kui audiitori otsustuse kohaselt ei vasta juhtkond põhjendatud pikkusega ajaperioodi jooksul asjakohaselt, peaks audiitor informeerima isikuid, kelle ülesandeks on valitsemine. Info edastatakse kas suuliselt või kirjalikult niipea, kui see on teostatav. Audiitori otsust selles kohta, kas edastada info suuliselt või kirjalikult, mõjutavad sellised tegurid nagu selle asjaolu, mille kohta info edastatakse, olemus, tundlikkus ja märkimisväärsus ning sellise infoedastuse ajastus. Juhul, kui informatsioon edastatakse suuliselt, dokumenteerib audiitor infoedastuse.

40. Kui audiitori otsustuse kohaselt ei vasta isikud, kelle ülesandeks on valitsemine, mõistliku ajaperioodi jooksul asjakohaselt, peaks audiitor kaaluma:

(a) kas modifitseerida aruannet; või

(b) töövõtust taandumise võimalust; ja

(c) võimalust astuda tagasi tööülesandest auditeerida raamatupidamise aastaaruannet.

41. Kui vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse teostamise tulemusel täheldab audiitor asjaolu, mis sunnib audiitori uskuma pettuse olemasolu või majandusüksuse mittevastavuses olemist seaduste ja regulatsioonidega, peaks audiitor vahetama infot nende asjaolude kohta juhtkonna asjakohase tasemega niipea, kui see on teostatav. Selle kindlaksmääramist, milline juhtkonna tase on asjakohane, mõjutab juhtkonna liikmete kuritahtliku kokkumängu või kaasatuse tõenäosus. Audiitor kaalub ka vajadust raporteerida sellistest asjaoludest isikutele, kelle ülesandeks on valitsemine, ja võtab arvesse mõju ülevaatusele.

42. Audiitor peaks vahetama infot vahefinantsinformatsiooni ülevaatusest tulenevate valitsemise seisukohast relevantsete asjaolude kohta isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse teostamise tulemusel võivad audiitorile saada teatavaks asjaolud, mis audiitori arvates on nii tähtsad kui ka relevantsed isikute seisukohast, kelle ülesandeks on valitsemine, järelevaatuse teostamisel finantsaruandluse ja informatsiooni avalikustamise protsessi üle. Audiitor edastab info selliste asjaolude kohta isikutele, kelle ülesandeks on valitsemine.

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse olemusest, ulatusest ja tulemustest raporteerimine

43. Audiitor peaks välja andma kirjaliku aruande, mis sisaldab järgmist:

(a) Asjakohane pealkiri;

(b) Adressaat, nagu nõutud töövõtutingimustega;

(c) Üle vaadatud vahefinantsinformatsiooni identifitseerimine, sealhulgas iga finantsaruannete terviklikus või lühendatud komplektis sisalduva aruande pealkirja ning vahefinantsinformatsiooni kuupäeva ja sellega hõlmatud perioodi identifitseerimine;

(d) Juhul, kui vahefinantsinformatsioon sisaldab üldotstarbeliste finantsaruannete tervikkomplekti, mis on koostatud kooskõlas finantsaruandluse raamistikuga, mis on kujundatud saavutama õiglast esitust, avaldus selle kohta, et juhtkond on vastutav vahefinantsinformatsiooni koostamise ja esituse eest kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga;

(e) Muudel juhtudel avaldus selle kohta, et juhtkond on vastutav vahefinantsinformatsiooni koostamise ja esituse eest kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga;

(f) Avaldus selle kohta, et audiitor on vastutav ülevaatuse põhjal kokkuvõtte avaldamise eest vahefinantsinformatsiooni kohta;

(g) Avaldus selle kohta, et vahefinantsinformatsiooni ülevaatus viidi läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE) 2410 „Majandusüksuse sõltumatu audiitori poolt teostatud vahefinantsinformatsiooni ülevaatamine” ja avaldus selle kohta, et selline ülevaatus koosneb järelepäringute tegemisest peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisest;

(h) Avaldus selle kohta, et ülevaatus on tuntavalt väiksema ulatusega kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas läbiviidud audit ja järelikult ei võimalda audiitoril omandada kindlust selle kohta, et audiitor saab teadlikuks kõikidest märkimisväärsetest asjaoludest, mis võidakse identifitseeritakse auditis ja et seega ei avaldata auditiarvamust;

(i) Juhul, kui vahefinantsinformatsioon sisaldab üldotstarbeliste finantsaruannete tervikkomplekti, mis on koostatud kooskõlas finantsaruandluse raamistikuga, mis on kujundatud saavutama õiglast esitust, kokkuvõte selle kohta, kas audiitor on täheldanud midagi, mis sunnib audiitori uskuma, et vahefinantsinformatsioon ei anna õiget ja õiglast ülevaadet või ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga (sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid) või

(j) Muudel juhtudel kokkuvõte selle kohta, kas audiitor on täheldanud midagi, mis sunnib audiitori uskuma, et vahefinantsinformatsioon ei ole koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga (sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid);

(k) Aruande kuupäev;

(l) Asukoht riigis või jurisdiktsioonis, kus audiitor kutsealaselt tegutseb;

(m) Audiitori allkiri.

Illustreerivad ülevaatuse aruanded on esitatud käesoleva ISRE lisas 4.

44. Mõningates jurisdiktsioonides võib vahefinantsinformatsiooni ülevaatust reguleeriv seadus või regulatsioonid ette kirjutada audiitoripoolse kokkuvõtte sõnastuse, mis erineb lõigu 43 punktides i või j kirjeldatud sõnastusest. Kuigi audiitor võib olla kohustatud kasutama ettekirjutatud sõnastust, jääb audiitori vastutus kokkuvõtte tegemisel samaks, nagu on kirjeldatud käesolevas ISREs.

Kõrvalekaldumine rakendatavast finantsaruandluse raamistikust

45. Audiitor peaks avaldama märkus(t)ega või vastupidise kokkuvõtte siis, kui audiitor täheldab asjaolu, mis sunnib audiitori uskuma, et vahefinantsinformatsiooni tuleks teha oluline korrigeerimine selleks, et see oleks koostatud kõikides olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga.

46. Kui audiitor täheldab asjaolusid, mis panevad audiitori uskuma, et vahefinantsinformatsiooni mõjutab oluliselt või võib oluliselt mõjutada kõrvalekaldumine rakendatavast finantsaruandluse raamistikust ja juhtkond vahefinantsinformatsiooni ei paranda, modifitseerib audiitor ülevaatuse aruannet. Modifikatsioonis kirjeldatakse kõrvalekalde olemust ja juhul, kui see on teostatav, tehakse avaldus mõjude kohta vahefinantsinformatsioonile. Juhul, kui informatsioon, mis audiitori meelest on vajalik informatsiooni adekvaatseks avalikustamiseks, ei sisaldu vahefinantsinformatsioonis, modifitseerib audiitor ülevaatuse aruannet ja juhul, kui see on teostatav, kaasab vajaliku informatsiooni aruandesse ülevaatuse kohta. Ülevaatuse aruande modifitseerimine saavutatakse tavaliselt selgitava lõigu lisamisega aruandesse ülevaatuse kohta, ja märkus(t)e tegemisega kokkuvõttes. Illustreerivad ülevaatuse aruanded , mis sisaldavad märkus(t)ega kokkuvõtet, on esitatud käesoleva ISRE lisas 5.

47. Kui kõrvalekaldumise mõju vahefinantsinformatsioonile on niivõrd oluline ja läbiv, et audiitor järeldab, et märkus(t)ega kokkuvõte ei ole adekvaatne informatsiooni avalikustamiseks vahefinantsinformatsiooni eksitava või mittetäieliku olemuse kohta, avaldab audiitor vastupidise kokkuvõtte. Illustreerivad ülevaatuse aruanded, mis sisaldavad vastupidist kokkuvõtet, on esitatud käesoleva ISRE lisas 7.

Ulatuse piiratus

48. Ulatuse piiratus takistab tavaliselt ülevaatuse lõpuleviimist audiitori poolt.

49. Kui audiitor ei ole võimeline ülevaatust lõpule viima, peaks audiitor edastama kirjalikult info põhjuse kohta, miks ülevaatust ei saa lõpule viia, juhtkonna asjakohasele tasemele ja isikutele, kelle ülesandeks on valitsemine, ja kaaluma, kas aruande väljaandmine on asjakohane.

Juhtkonna poolt tingitud ulatuse piiratus

50. Audiitor ei aktsepteeri töövõttu vahefinantsinformatsiooni ülevaatuseks juhul, kui audiitori eelteadmised töövõtutingimuste kohta osutavad sellele, et audiitor ei oleks võimeline ülevaatust lõpule viima, kuna ette tuleb audiitoripoolse ülevaatuse ulatuse piiratus, mille on tinginud majandusüksuse juhtkond.

51. Juhul, kui juhtkond tingib ülevaatuse ulatuse piiratuse peale töövõtu aktsepteerimist, nõuab audiitor selle piiratuse kõrvaldamist. Juhul, kui juhtkond keeldub seda tegemast, ei ole audiitor võimeline ülevaatust lõpule viima ja kokkuvõtet avaldama. Sellistel juhtudel edastab audiitor kirjalikult info põhjuse kohta, miks ei saa ülevaatust lõpule viia, juhtkonna asjakohasele tasemele ja isikutele, kelle ülesandeks on valitsemine. Sellegipoolest juhul, kui audiitor täheldab asjaolu, mis sunnib audiitori uskuma, et vahefinantsinformatsiooni tuleks oluliselt korrigeerida selleks, et see oleks koostatud kõikides olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga, edastab audiitor info nende asjaolude kohta kooskõlas lõikudes 38–40 esitatud juhistega.

52. Audiitor võtab ka arvesse seadusest tulenevaid ja regulatiivsed kohustusi, sealhulgas seda, kas audiitori suhtes eksisteerib nõue anda välja aruanne. Juhul, kui selline nõue eksisteerib, loobub audiitor kokkuvõttest ja esitab ülevaatuse aruandes põhjuse, miks ei saa ülevaatust lõpule viia. Siiski juhul, kui audiitor täheldab asjaolu, mis sunnib audiitori uskuma, et vahefinantsinformatsiooni tuleb oluliselt korrigeerida selleks, et see oleks koostatud kõikides olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga, edastab audiitor ülevaatuse aruandes info ka sellise asjaolu kohta.

Muud ulatuse piiratused

53. Ulatuse piiratus või ilmneda tingimuste tõttu, mis on muud kui juhtkonna poolt tingitud ulatuse piiratus. Sellistel juhtudel ei ole audiitor tavaliselt võimeline ülevaatust lõpule viima ja kokkuvõtet avaldama ning saab juhiseid lõikudest 51–52. Siiski võivad eksisteerida mõningad harvad tingimused, mille puhul audiitori töö ulatuse piiratuse määravad selgelt ära üks või enam spetsiifilist asjaolu, mis, olles olulised, ei ole audiitori otsustuse kohaselt läbiva mõjuga vahefinantsinformatsioonile. Sellistel juhtudel modifitseerib audiitor ülevaatuse aruannet, osutades sellele, et välja arvatud ülevaatuse aruande selgitavas lõigus kirjeldatud asjaolu, viidi ülevaatus läbi kooskõlas käesoleva ISREga, ja lisades kokkuvõttele märkuse(d). Illustreerivad aruanded ülevaatuse kohta, mis sisaldavad märkus(t)ega kokkuvõtet, on esitatud käesoleva ISRE lisas 6.

54. Audiitor võib olla viimase raamatupidamise aastaaruande auditi puhul avaldanud märkus(t)ega arvamuse selle auditi ulatuse piiratuse tõttu. Audiitor võtab arvesse, kas see ulatuse piiratus eksisteerib endiselt ja juhul, kui see on nii, siis selle mõjud ülevaatuse aruandele.

Tegevuse jätkuvus ja märkimisväärsed ebakindlused

55. Teatud juhtudel võib ülevaatuse aruandele lisada teatud asjaolu(sid) rõhutava lõigu ilma audiitoripoolset kokkuvõtet mõjutamata, et tõsta esile asjaolu, mis on esitatud vahefinantsinformatsiooni lisas, kus seda põhjalikumalt käsitletakse. Eelistatavalt paigutatakse see lõik kokkuvõtet sisaldava lõigu järele ja tavaliselt viidatakse selles faktile, et kokkuvõte ei ole selles osas märkus(t)ega.

56. Juhul, kui vahefinantsinformatsioonis avalikustatakse informatsioon adekvaatselt, peaks audiitor lisama ülevaatuse aruandele teatud asjaolu rõhutava lõigu, et esile tõsta olulist ebakindlust seoses sündmuse või tingimusega, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse võime osas jätkata jätkuvalt tegutsevana.

57. Audiitor võib-olla modifitseerinud eelneva auditi aruannet või ülevaatuse aruannet teatud asjaolu rõhutava lõigu lisamisega, et esile tõsta olulist ebakindlust seoses sündmuse või tingimusega, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse võime osas jätkata jätkuvalt tegutsevana. Juhul, kui oluline ebakindlus endiselt eksisteerib ja vahefinantsinformatsioonis avalikustatakse informatsioon adekvaatselt, modifitseerib audiitor aruannet käesoleva vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse kohta lõigu lisamisega, et tõsta esile jätkuvat olulist ebakindlust.

58. Juhul, kui järelepäringute või muude ülevaatuse protseduuride tulemusel täheldab audiitor olulist ebakindlust seoses sündmuse või tingimusega, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse võime osas jätkata jätkuvalt tegutsevana, ja vahefinantsinformatsioonis avalikustatakse informatsioon adekvaatselt, modifitseerib audiitor ülevaatuse aruannet teatud asjaolu rõhutava lõigu lisamisega.

59. Juhul, kui informatsioon olulise ebakindluse kohta, mis tekitab märkimisväärset kahtlust majandusüksuse võime osas jätkata jätkuvalt tegutsevana, ei ole vahefinantsinformatsioonis adekvaatselt avalikustatud, peaks audiitor avaldama märkus(t)ega või vastupidise kokkuvõtte, nagu asjakohane. Aruandes peaks sisalduma spetsiifiline viide faktile, et selline oluline ebakindlus eksisteerib.

60. Audiitor peaks kaaluma ülevaatuse aruande modifitseerimist lõigu lisamisega, et tõsta esile märkimisväärset ebakindlust (mis on muu kui tegevuse jätkuvuse probleem), mida audiitor täheldas, ja mille lahendamine sõltub sündmustest tulevikus ning mis võib vahefinantsinformatsiooni mõjutada. Muud arvessevõetavad asjaolud

61. Töövõtutingimuste hulka kuulub juhtkonna nõusolek, et kui vahefinantsinformatsiooni sisaldav mis tahes dokument osutab sellele, et sellise informatsiooni on üle vaadanud majandusüksuse audiitor, kaasatakse sellesse dokumenti ka aruanne ülevaatuse kohta. Juhul, kui juhtkond ei ole lisanud sellesse dokumenti ülevaatuse aruannet, kaalub audiitor õigusabi otsimist, et aidata kindlaks määrata asjakohane tegevuskava antud tingimustes.

62. Juhul, kui audiitor on välja andnud modifitseeritud aruande ülevaatuse kohta ja juhtkond annab vahefinantsinformatsiooni välja ilma vahefinantsinformatsiooni sisaldavasse mis tahes dokumenti modifitseeritud ülevaatuse aruannet kaasamata, kaalub audiitor õigusabi otsimist, et aidata kindlaks määrata asjakohane tegevuskava antud tingimustes, ja võimalust astuda tagasi tööüleandest auditeerida raamatupidamise aastaaruannet.

63. Vahefinantsinformatsioon, mis koosneb finantsaruannete lühendatud komplektist, ei hõlma tingimata kogu informatsiooni, mis sisalduks täielikes finantsaruannetes, vaid võib pigem esitada selgituse sündmuste ja tingimuste kohta, mis on märkimisväärsed majandusüksuse finantsseisundis ja -tulemustes aastaaruandluse kuupäevast saadik toimunud muutustest arusaamise seisukohast. See on nii, kuna eeldatakse, et vahefinantsinformatsiooni kasutajatel on juurdepääs viimastele auditeeritud finantsaruannetele, nagu see on börsinimekirja kantud majandusüksuste puhul. Muudel juhtudel arutab audiitor juhtkonnaga vajadust selle järele, et selline vahefinantsinformatsioon sisaldaks avaldust, et seda tuleb lugeda koos viimaste auditeeritud finantsaruannetega. Sellise avalduse puudumisel kaalub audiitor, kas ilma viiteta viimastele auditeeritud finantsaruannetele on vahefinantsinformatsioon antud tingimustes eksitav, ja võtab arvesse mõjud ülevaatuse aruandele.

Dokumentatsioon

64. Audiitor peaks koostama dokumentatsiooni ülevaatuse kohta, mis on piisav ja asjakohane, et anda alus audiitoripoolsele kokkuvõttele ja anda tõendusmaterjali selle kohta, et ülevaatus teostati kooskõlas käesoleva ISREga ning rakendatavate seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuetega. Dokumentatsioon võimaldab kogenud audiitoril, kellel ei ole töövõtuga mingit eelnevat seost, saada aru tehtud järelepäringute sisust, ajastusest ja ulatusest ning rakendatud analüütilistest ja muudest ülevaatuse protseduuridest, omandatud informatsioonist ja ülevaatuse teostamise käigus arvesse võetud mis tahes märkimisväärsetest asjaoludest, sealhulgas selliste asjaolude loomusest.

Jõustumiskuupäev

65. Käesolev ISRE kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide vahefinantsinformatsiooni ülevaatuste kohta.

Erisätted avaliku sektori kohta

1. Lõigus 10 nõutakse, et audiitor ja klient lepiksid kokku töövõtutingimustes. Lõigus 11 selgitatakse, et töövõtukiri aitab vältida arusaamatusi töövõtu olemuses, ja eriti just ülevaatuse eesmärgi ja ulatuse, juhtkonnapoolse vastutuse, audiitori vastutuse ulatuse, omandatud kindlusastme ning aruande vormi ja sisu osas. Tavaliselt annab avalikus sektoris ülevaatuse töövõtte reguleeriv seadus või regulatsioon mandaadi audiitori ametissemääramiseks. Järelikult ei pruugi töövõtukirjade väljastamine olla avalikus sektoris väga laialt levinud praktika. Sellegipoolest võib töövõtukiri, mis toob ära asjaolud, millele on viidatud lõigus 11, olla kasulik nii avaliku sektori audiitorile kui ka kliendile. Seetõttu kaaluvad avaliku sektori audiitorid ülevaatuse töövõtutingimuste kokkuleppimist kliendiga töövõtukirja teel.

2. Avalikus sektoris võib audiitori seadusest tulenev auditeerimiskohustus laieneda muule tööle, nagu näiteks vahefinantsinformatsiooni ülevaatusele. Juhtudel, kui see nii on, ei saa avaliku sektori audiitor sellist kohustust vältida, ja järelikult ei pruugi tal olla võimalik ülevaatuse töövõttu mitte aktsepteerida (vt lõik 50) või sellest taanduda (vt lõik 36 ja lõigu 40 punkt b). Avaliku sektori audiitoril ei pruugi samuti olla võimalik tagasi astuda tööülesandest auditeerida raamatupidamise aastaaruannet (vt lõigu 40 punkt c ja lõik 62).

3. Lõigus 41 käsitletakse audiitori kohustusi siis, kui audiitor täheldab asjaolu, mis sunnib audiitori uskuma pettuse olemasolu või majandusüksuse mittevastavuses olemist seaduste ja regulatsioonidega. Avalikus sektoris võib audiitor alluda seadusest tulenevatele või muudele regulatiivsetele nõuetele raporteerida sellistest asjaoludest regulatiivsetele või muudele ametivõimudele.

Lisa 1. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse töövõtukirja näide

Alljärgnevat kirja tuleb kasutada juhendina koos käesoleva ISRE lõigus 10 välja toodud arvessevõetavate asjaoludega ning seda tuleb kohandada vastavalt konkreetsetele nõuetele ja tingimustele.

Juhatusele (või kõrgema taseme juhtkonna asjakohasele esindajale)

Käesoleva kirjaga tahame kinnitada oma arusaamist majandusüksuse 30.juuni 20X1.a vahebilansi ning sellega seotud, sel kuupäeval lõppenud kuuekuulise perioodi kasumiaruande, omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande meiepoolse ülevaatuse töövõtutingimustest ja eesmärkidest.

Meiepoolne ülevaatus viiakse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE) 2410 „Majandusüksuse sõltumatu audiitori poolt teostatud vahefinantsinformatsiooni ülevaatamine”, mille on välja andnud Rahvusvaheline Auditeerimis- ja Kindlustandvate Teenuste Standardite Komitee eesmärgiga anda meile alus raporteerimiseks selle kohta, kas me oleme täheldanud midagi, mis sunnib meid uskuma, et vahefinantsinformatsioon ei ole kõikides olulistes osades koostatud kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid). Selline ülevaatus koosneb järelepäringute tegemisest peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisest ning ei nõua tavaliselt omandatud informatsiooni tõendamist. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse ulatus on tuntavalt väiksem kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas läbiviidud auditi ulatus, mille eesmärgiks on arvamuse avaldamine finantsaruannete kohta, ja järelikult ei avalda me sellist arvamust.

Eeldame, et raporteerime vahefinantsinformatsiooni kohta järgmiselt.

(Lisada näitearuande tekst.)

Vastutust vahefinantsinformatsiooni eest, sealhulgas informatsiooni adekvaatse avalikustamise eest kannab majandusüksuse juhtkond. Selle hulka kuulub sisekontrolli kujundamine, ellurakendamine ja säilitamine, mis on relevantne vahefinantsinformatsiooni koostamise ja esitamise seisukohast ja mis ei sisalda kas pettusest või veast tulenevaid olulisi väärkajastamisi, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ja antud tingimustes põhjendatud arvestushinnangute tegemine. Ühe osana meiepoolsest ülevaatusest palume juhtkonna poolt esitatud kirjalikke esitisi väidete kohta, mis on tehtud seoses ülevaatusega. Samuti on meil palve, et kui vahefinantsinformatsiooni sisaldav mis tahes dokument osutab sellele, et vahefinantsinformatsioon on üle vaadatud, lisatakse dokumenti ka meie aruanne.

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatus ei anna kindlust selles, et meile saavad teatavaks kõik märkimisväärsed asjaolud, mis võidakse identifitseerida auditis. Veelgi enam, meie töövõtule ei saa tugineda informatsiooni avalikustamiseks selle kohta, kas eksisteerib pettust või vigu või ebaseaduslikke tegusid. Informeerime siiski teid mis tahes olulistest asjaoludest, mida täheldame.

Me ootame teie töötajatelt täielikku koostööd ja usaldame, et nende poolt tehakse meile kättesaadavaks mis tahes arvestusandmed, dokumentatsioon ja muu informatsioon, mis on nõutavad seoses meiepoolse ülevaatusega.

(Siia paigutada täiendav informatsioon teenustasude ja arvelduste korra kohta, nagu asjakohane.)

Käesolev kiri on jõus ka tulevastel aastatel, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse, muudetakse või asendatakse (juhul, kui see on rakendatav).

Palume teil allkirjastada ja tagastada käesoleva kirja lisatud eksemplar, viitamaks sellele, et kirjas sätestatu on kooskõlas teie arusaamaga finantsaruannete meiepoolse ülevaatuse korraldamisest.

Kinnitanud majandusüksuse ABC nimel:

(allkiri)

Nimi ja ametikoht

Kuupäev

Lisa 2. Analüütilised protseduurid, mida audiitor võib kaaluda, teostades vahefinantsinformatsiooni ülevaatust

Näideteks analüütilistest protseduuridest, mida audiitor võib kaaluda, teostades vahefinantsinformatsiooni ülevaatust, on:

 • Vahefinantsinformatsiooni võrdlemine vahetult eelneva vaheperioodi vahefinantsinformatsiooniga, eelneva finantsaasta vastava vaheperioodi vahefinantsinformatsiooniga, vahefinantsinformatsiooniga, mida juhtkond käesolevaks perioodiks ootas, ja kõige viimase auditeeritud raamatupidamise aastaaruandega;
 • Käesoleva vahefinantsinformatsiooni võrdlemine oodatud tulemustega, nagu näiteks eelarved või prognoosid (näiteks käesoleva vahefinantsinformatsiooni maksusaldode ning tulumaksueraldise ja maksueelse kasumi vahelise suhte võrdlemine vastava informatsiooniga a) eelarvetes, kasutades eeldatud määrasid, ja b) eelmiste perioodide finantsinformatsiooniga);
 • Käesoleva vahefinantsinformatsiooni võrdlemine relevantse mittefinantsinformatsiooniga;
 • Kajastatud koguste või kajastatud koguste põhjal väljatöötatud suhtarvude võrdlemine audiitori poolt väljatöötatud ootustega. Audiitor töötab sellised ootused välja, identifitseerides ja rakendades suhteid, mille eksisteerimist saab põhjendatult eeldada audiitoripoolse arusaama põhjal majandusüksusest ja majandusharust, milles majandusüksus tegutseb;
 • Käesoleva vaheperioodi suhtarvude ja näitajate võrdlemine sama majandusharu majandusüksuste omadega;
 • Käesoleva vahefinantsinformatsiooni elementide vaheliste suhete võrdlemine vastavate suhetega eelmiste perioodide vahefinantsinformatsioonis, näiteks kulud tüüpide kaupa protsendina müügist, varad tüüpide kaupa protsendina kogu varadest, ja müügi muutuse protsendi võrdlemine nõuete muutuse protsendiga;
 • Summeerimata andmete võrdlemine. Järgmised on näited selle kohta, kuidas andmed võivad olla summeerimata:
  • perioodi kaupa, näiteks tulu- või kuluartiklid on summeerimata kvartaalseteks, igakuisteks või iganädalasteks summadeks;
  • Tooteliini või tuluallika kaupa;
  • Asukoha, näiteks komponendi kaupa;
  • Tehingu atribuutide kaupa, näiteks disainerite, arhitektide või oskustööliste kaupa genereeritud tulu;
  • Mitmete tehingu atribuutide kaupa, näiteks müük toote ja kuu kaupa.

Lisa 3. Juhtkonna esitiskirja näide

Alljärgnev kiri ei ole ette nähtud standardkirjaks. Juhtkonnapoolsed esitised varieeruvad majandusüksuste lõikes ja vaheperioodide lõikes.

(Majandusüksuse kirjablanketile)

(Audiitorile) (Kuupäev)

Sissejuhatavad lõigud juhul, kui vahefinantsinformatsioon sisaldab lühendatud finantsaruandeid:

Käesolev esitiskiri on antud seoses majandusüksuse ABC 31. märtsi 20x1.a lühendatud bilansi ning sellega seotud, sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi lühendatud kasumiaruande, omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande teiepoolse ülevaatusega, mille eesmärgiks on avaldada kokkuvõte selle kohta, kas te olete täheldanud midagi, mis sunnib teid uskuma, et vahefinantsinformatsioon ei ole kõikides olulistes osades koostatud kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid).

Tunnustame oma vastutust vahefinantsinformatsiooni koostamise ja esitamise eest kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule).

Sissejuhatavad lõigud juhul, kui vahefinantsinformatsioon sisaldab üldotstarbeliste finantsaruannete tervikkomplekti, mis on koostatud kooskõlas finantsaruandluse raamistikuga, mis on kujundatud saavutama õiglast esitust:

Käesolev esitiskiri on antud seoses majandusüksuse ABC bilansi seisuga 31. märts 20x1 ning sellega seotud, sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi kasumiaruande, omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande ning märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtte ja muude selgitavate lisade teiepoolse ülevaatusega, mille eesmärgiks on avaldada kokkuvõte selle kohta, kas te olete täheldanud midagi, mis sunnib teid uskuma, et vahefinantsinformatsioon ei anna õiget ja õiglast ülevaadet (või „ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades”) majandusüksuse ABC finantsseisundist seisuga 31. märts 20X1 ning majandusüksuse finantstulemusest ja rahavoogudest kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid).

Tunnustame oma vastutust vahefinantsinformatsiooni õiglase esitamise eest kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule). Me kinnitame Teile oma parimate teadmiste kohaselt ja parimas usus järgmisi esitisi.

 • Vahefinantsinformatsioon, millele on viidatud eespool, on koostatud ja esitatud kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule).
 • Oleme teinud teile kättesaadavaks kõik arvestusregistrid ja neid toetavad dokumendid ning kõik aktsionäride ja juhatuse koosolekute protokollid (nimelt nende, mis toimusid (näidata vastavad kuupäevad)).
 • Ei eksisteeri mingeid olulisi tehinguid, mis ei ole korrektselt kajastatud vahefinantsinformatsiooni aluseks olevates arvestusandmetes.
 • Ei ole esinenud mingit tegelikku või võimalikku mittevastavuses olemist seaduste ja regulatsioonidega, millele mittevastavuse korral võiks olla oluline mõju vahefinantsinformatsioonile.
 • Me tunnustame vastutamist sisekontrolli kujundamise ja ellurakendamise eest pettuse ja vea vältimiseks ja avastamiseks.
 • Oleme avalikustanud teile kõik märkimisväärsed faktid seoses mis tahes teadaolevate pettustega või kahtlustatavate pettustega, mis võivad olla majandusüksust mõjutanud.
 • Oleme avalikustanud teile meiepoolsed selle riski hindamise tulemused, et vahefinantsinformatsioon võib olla pettusest tulenevalt oluliselt väärkajastatud.
 • Usume, et kaasnevas nimekirjas kokku võetud parandamata väärkajastamiste mõjud on nii üksikult kui ka summaarselt ebaolulised vahefinantsinformatsioonile tervikuna.
 • Kinnitame seoses seotud osapoolte identifitseerimisega teile esitatud informatsiooni täielikkust.
 • Kõik alljärgnev on korrektselt kajastatud ja, kui asjakohane, on selle kohta informatsioon vahefinantsinformatsioonis adekvaatselt avalikustatud:
  • Tehingud seotud osapooltega, sealhulgas müük, ostud, laenud, ülekanded, liisingulepingud ja garantiid, ning seotud osapooltelt saada olevad või neile makstavad summad;
  • Garantiid, nii kirjalikud kui ka suulised, mille kohaselt on majandusüksusel potentsiaalne kohustus ja
  • Kokkulepped ja optsioonid eelnevalt müüdud varade tagasiostmise kohta.
 • Varade ja kohustuste õiglase väärtuse mõõtmiste esitamine ja informatsiooni avalikustamine selle kohta on kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule). Kasutatud eeldused kajastavad meie kavatsust ja võimelisust viia majandusüksuse nimel täide spetsiifilisi tegevuskavasid, kus see on relevantne õiglase väärtuse mõõtmiste või informatsiooni avalikustamise seisukohast.
 • Meil ei ole mingeid plaane või kavatsusi, mis võivad oluliselt mõjutada vahefinantsinformatsioonis kajastatud varade ja kohustuste bilansilist väärtust või klassifikatsiooni.
 • Meil ei ole mingeid plaane loobuda tootesarjadest või muid plaane või kavatsusi, mille tulemusel tekib mis tahes varude ülejääk või vananemine, ja mitte ükski varu ei ole kajastatud hinnas, mis ületaks nende realiseerimismaksumust.
 • Majandusüksusel on küllaldased õigused kõigi varade osas ja majandusüksuse varasid ei ole panditud ega koormatud.
 • Me oleme asjakohaselt kajastanud kõik kohustused, nii tegelikud kui ka tingimuslikud, või avalikustanud informatsiooni nende kohta.
 • (Lisada mis tahes täiendavad esitused seoses uute arvestusstandarditega, mida rakendatakse ellu esmakordselt ja kaaluda mis tahes täiendavaid esitusi, mida nõuab uus rahvusvaheline auditeerimisstandard, mis on relevantsed vahefinantsinformatsiooni seisukohast.)

Oma parimate teadmiste kohaselt ja parimas usus ei ole bilansi kuupäeva järgselt kuni käesoleva kirja kuupäevani toimunud mingeid sündmusi, mis võivad nõuda eespool mainitud vahefinantsinformatsiooni korrigeerimist või mille kohta tuleks seal informatsioon avalikustada.

(Tegevjuht)

(Finantsjuht)

Lisa 4. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse aruannete näited

Üldotstarbeliste finantsaruannete tervikkomplekt, mis on koostatud kooskõlas finantsaruandluse raamistikuga, mis on kujundatud saavutama õiglast esitust (vt lõigu 43 punkt i)

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse aruanne

(Asjakohane adressaat)

Sissejuhatus

Oleme üle vaadanud kaasneva, majandusüksuse ABC bilansi seisuga 31. märts 20X1 ning sellega seotud kasumiaruande, omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi kohta, ning märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtte ja muud selgitavad lisad. Nimetatud vahefinantsinformatsiooni koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule) on vastutav juhtkond. Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte nimetatud vahefinantsinformatsiooni kohta, tuginedes meiepoolsele ülevaatusele.

Ülevaatuse ulatus

Me viisime oma ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE) 2410 „Majandusüksuse sõltumatu audiitori poolt teostatud vahefinantsinformatsiooni ülevaatamine”. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatus koosneb järelepäringute tegemisest peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisest. Ülevaatuse ulatus on tuntavalt väiksem kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas läbiviidud auditi ulatus ja järelikult ei võimalda meil omandada kindlust selles, et meile saavad teatavaks kõik märkimisväärsed asjaolud, mis võidakse identifitseerida auditis. Seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusele, ei ole me täheldanud midagi, mis sunnib meid uskuma, et kaasnev vahefinantsinformatsioon ei anna õiget ja õiglast ülevaadet (või „ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades”) majandusüksuse ABC finantsseisundist seisuga 31. märts 20X1 ning majandusüksuse finantstulemusest ja rahavoogudest sel kuupäeval lõppenud kolmekuulisel perioodil kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid).

AUDIITOR

Kuupäev

Aadress

Muu vahefinantsinformatsioon (vt lõigu 43 punkt j)

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse aruanne

(Asjakohane adressaat)

Sissejuhatus

Oleme üle vaadanud kaasneva, majandusüksuse ABC (lühendatud) bilansi seisuga 31. märts 20X1 ning sellega seotud (lühendatud) kasumiaruande, omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi kohta. Nimetatud vahefinantsinformatsiooni koostamise ja esitamise eest kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule) on vastutav juhtkond. Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte nimetatud vahefinantsinformatsiooni kohta, tuginedes meiepoolsele ülevaatusele.

Ülevaatuse ulatus

Me viisime oma ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE) 2410 „Majandusüksuse sõltumatu audiitori poolt teostatud vahefinantsinformatsiooni ülevaatamine”. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatus koosneb järelepäringute tegemisest peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisest. Ülevaatuse ulatus on tuntavalt väiksem kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas läbiviidud auditi ulatus ja järelikult ei võimalda meil omandada kindlust selles, et meile saavad teatavaks kõik märkimisväärsed asjaolud, mis võidakse identifitseerida auditis. Seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusele, ei ole me täheldanud midagi, mis sunnib meid uskuma, et kaasnev vahefinantsinformatsioon ei ole koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid).

AUDIITOR

Kuupäev

Aadress

Lisa 5. Näited ülevaatuse aruannetest, mis sisaldavad märkus(t)ega kokkuvõtet lahknevuse tõttu rakendatavast finantsaruandluse raamistikust

Üldotstarbeliste finantsaruannete tervikkomplekt, mis on koostatud kooskõlas finantsaruandluse raamistikuga, mis on kujundatud saavutama õiglast esitust (vt lõigu 43 punkt i)

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse aruanne

(Asjakohane adressaat)

Sissejuhatus

Oleme üle vaadanud kaasneva, majandusüksuse ABC bilansi seisuga 31. märts 20X1 ning sellega seotud kasumiaruande, omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi kohta, ning märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtte ja muud selgitavad lisad. Nimetatud vahefinantsinformatsiooni koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule) on vastutav juhtkond. Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte nimetatud vahefinantsinformatsiooni kohta, tuginedes meiepoolsele ülevaatusele.

Ülevaatuse ulatus

Me viisime oma ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE) 2410 „Majandusüksuse sõltumatu audiitori poolt teostatud vahefinantsinformatsiooni ülevaatus”. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatus koosneb järelepäringute tegemisest peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisest. Ülevaatuse ulatus on tuntavalt väiksem kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas läbiviidud auditi ulatus ja järelikult ei võimalda meil omandada kindlust selles, et meile saavad teatavaks kõik märkimisväärsed asjaolud, mis võidakse identifitseerida auditis. Seega ei avalda me auditiarvamust.

Märkus(t)ega kokkuvõtte avaldamise alus

Tuginedes juhtkonna poolt meile esitatud informatsioonile, on majandusüksus ABC varade ja pikaajalise võlgnevuse hulgast välja jätnud teatud liisingukohustused, mille kohta me usume, et need peaksid olema kapitaliseeritud, et olla vastavuses (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule). Nimetatud informatsioon osutab sellele, et juhul, kui need liisingukohustused oleksid olnud 31.märtsi 20X1.a seisuga kapitaliseeritud, oleksid varad olnud suuremad ………$ võrra, pikaajaline võlgnevus ………$ võrra ja sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi puhaskasum ning tulu aktsia kohta oleks olnud suurem (väiksem) vastavalt ………$, ………$, ………$, ………$ võrra.

Märkus(t)ega kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusele, ei ole me, välja arvatud eelmises lõigus kirjeldatud asjaolu, täheldanud midagi, mis sunnib meid uskuma, et kaasnev vahefinantsinformatsioon ei anna õiget ja õiglast ülevaadet (või „ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades”) majandusüksuse ABC finantsseisundist seisuga 31. märts 20X1 ning majandusüksuse finantstulemusest ja rahavoogudest sel kuupäeval lõppenud kolmekuulisel perioodil kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid).

AUDIITOR

Kuupäev

Aadress

Muu vahefinantsinformatsioon (vt lõigu 43 punkt j)

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse aruanne

(Asjakohane adressaat)

Sissejuhatus

Oleme üle vaadanud kaasneva, majandusüksuse ABC (lühendatud) bilansi seisuga 31. märts 20X1 ning sellega seotud (lühendatud) kasumiaruande, omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi kohta. Nimetatud vahefinantsinformatsiooni koostamise ja esitamise eest kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule) on vastutav juhtkond. Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte nimetatud vahefinantsinformatsiooni kohta, tuginedes meiepoolsele ülevaatusele.

Ülevaatuse ulatus

Me viisime oma ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE) 2410 „Majandusüksuse sõltumatu audiitori poolt teostatud vahefinantsinformatsiooni ülevaatamine”. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatus koosneb järelepäringute tegemisest peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisest. Ülevaatuse ulatus on tuntavalt väiksem kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas läbiviidud auditi ulatus ja järelikult ei võimalda meil omandada kindlust selles, et meile saavad teatavaks kõik märkimisväärsed asjaolud, mis võidakse identifitseerida auditis. Seega ei avalda me auditiarvamust.

Märkus(t)ega kokkuvõtte avaldamise alus

Tuginedes juhtkonna poolt meile esitatud informatsioonile, on majandusüksus ABC varade ja pikaajalise võlgnevuse hulgast välja jätnud teatud liisingukohustused, mille kohta me usume, et need peaksid olema kapitaliseeritud, et olla vastavuses (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule). Nimetatud informatsioon osutab sellele, et juhul, kui need liisingukohustused oleksid olnud 31.märtsi 20X1.a seisuga kapitaliseeritud, oleksid varad olnud suuremad ………$ võrra, pikaajaline võlgnevus ………$ võrra, ja sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi puhaskasum ning tulu aktsia kohta oleks olnud suurem (väiksem) vastavalt ………$, ………$, ……….$, ……….$ võrra.

Märkus(t)ega kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusele, ei ole me, välja arvatud eelmises lõigus kirjeldatud asjaolu, täheldanud midagi, mis sunnib meid uskuma, et kaasnev vahefinantsinformatsioon ei ole koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas ((nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid).

AUDIITOR

Kuupäev

Aadress

Lisa 6. Näited ülevaatuse aruannetest, mis sisaldavad märkus(t)ega kokkuvõtet ulatuse piiratuse tõttu, mida ei ole tinginud juhtkond

Üldotstarbeliste finantsaruannete tervikkomplekt, mis on koostatud kooskõlas finantsaruandluse raamistikuga, mis on kujundatud saavutama õiglast esitust (vt lõigu 43 punkt i)

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse aruanne

(Asjakohane adressaat)

Sissejuhatus

Oleme üle vaadanud kaasneva, majandusüksuse ABC bilansi seisuga 31. märts 20X1 ning sellega seotud kasumiaruande, omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi kohta, ning märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtte ja muud selgitavad lisad. Nimetatud vahefinantsinformatsiooni koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule) on vastutav juhtkond. Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte nimetatud vahefinantsinformatsiooni kohta, tuginedes meiepoolsele ülevaatusele.

Ülevaatuse ulatus

Välja arvatud alljärgnevas lõigus selgitatud osas, viisime oma ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE) 2410 „Majandusüksuse sõltumatu audiitori poolt teostatud vahefinantsinformatsiooni ülevaatus”. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatus koosneb järelepäringute tegemisest peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisest. Ülevaatuse ulatus on tuntavalt väiksem kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas läbiviidud auditi ulatus ja järelikult ei võimalda meil omandada kindlust selles, et meile saavad teatavaks kõik märkimisväärsed asjaolud, mis võidakse identifitseerida auditis. Seega ei avalda me auditiarvamust.

Märkus(t)ega kokkuvõtte avaldamise alus

Tulekahju tõttu harukontoris (kuupäev), mis hävitas sealsed andmed ostjatelt laekumata arvete kohta, ei olnud me võimelised lõpule viima ostjatelt laekumata arvete, mis sisalduvad vahefinantsinformatsioonis kogusummas ……..$, omapoolset ülevaatust. Majandusüksuses on käimas nimetatud andmete taastamise protsess ja ei ole kindel, kas need andmed toetavad eespool näidatud summat ja seonduvat ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindlust. Kui me oleksime olnud võimelised lõpule viima ostjatelt laekumata arvete omapoolse ülevaatuse, oleksime võinud täheldada asjaolusid, mis osutavad sellele, et vahefinantsinformatsiooni korrigeerimised võiksid olla vajalikud.

Märkus(t)ega kokkuvõte

Välja arvatud vahefinantsinformatsiooni korrigeerimised, mis oleksid võinud saada meile teatavaks, kui eespool kirjeldatud olukorda poleks esinenud, ei ole me, tuginedes meiepoolsele ülevaatusele, täheldanud midagi, mis sunnib meid uskuma, et kaasnev vahefinantsinformatsioon ei anna õiget ja õiglast ülevaadet (või „ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades”) majandusüksuse ABC finantsseisundist seisuga 31. märts 20X1 ning majandusüksuse finantstulemusest ja rahavoogudest sel kuupäeval lõppenud kolmekuulisel perioodil kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid).

AUDIITOR

Kuupäev

Aadress

Muu vahefinantsinformatsioon (vt lõigu 43 punkt j)

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse aruanne

(Asjakohane adressaat)

Sissejuhatus

Oleme üle vaadanud kaasneva, majandusüksuse ABC (lühendatud bilansi seisuga 31. märts 20X1 ning sellega seotud (lühendatud)) kasumiaruande, omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi kohta. Nimetatud vahefinantsinformatsiooni koostamise ja esitamise eest kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule) on vastutav juhtkond. Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte nimetatud vahefinantsinformatsiooni kohta, tuginedes meiepoolsele ülevaatusele.

Ülevaatuse ulatus

Välja arvatud alljärgnevas lõigus selgitatud osas, viisime oma ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE) 2410 „Majandusüksuse sõltumatu audiitori poolt teostatud vahefinantsinformatsiooni ülevaatamine”. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatus koosneb järelepäringute tegemisest peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisest. Ülevaatuse ulatus on tuntavalt väiksem kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas läbiviidud auditi ulatus ja järelikult ei võimalda meil omandada kindlust selles, et meile saavad teatavaks kõik märkimisväärsed asjaolud, mis võidakse identifitseerida auditis. Seega ei avalda me auditiarvamust.

Märkus(t)ega kokkuvõtte avaldamise alus

Tulekahju tõttu harukontoris (kuupäev), mis hävitas sealsed andmed ostjatelt laekumata arvete kohta, ei olnud me võimelised lõpule viima ostjatelt laekumata arvete, mis sisalduvad vahefinantsinformatsioonis kogusummas ……..$, omapoolset ülevaatust. Majandusüksuses on käimas nimetatud andmete taastamise protsess ja ei ole kindel, kas need andmed toetavad eespool näidatud summat ja seonduvat ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindlust. Kui me oleksime olnud võimelised lõpule viima ostjatelt laekumata arvete omapoolse ülevaatuse, oleksime võinud täheldada asjaolusid, mis osutavad sellele, et vahefinantsinformatsiooni korrigeerimised võiksid olla vajalikud.

Märkus(t)ega kokkuvõte

Välja arvatud vahefinantsinformatsiooni korrigeerimised, mis oleksid võinud saada meile teatavaks, kui eespool kirjeldatud olukorda poleks esinenud, ei ole me, tuginedes meiepoolsele ülevaatusele, täheldanud midagi, mis sunnib meid uskuma, et kaasnev vahefinantsinformatsioon ei ole koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid).

AUDIITOR

Kuupäev

Aadress

Lisa 7. Näited ülevaatuse aruannetest, mis sisaldavad vastupidist kokkuvõtet kõrvalekaldumise tõttu rakendatavast finantsaruandluse raamistikust

Üldotstarbeliste finantsaruannete tervikkomplekt, mis on koostatud kooskõlas finantsaruandluse raamistikuga, mis on kujundatud saavutama õiglast esitust (vt lõigu 43 punkt i)

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse aruanne

(Asjakohane adressaat)

Sissejuhatus

Oleme üle vaadanud kaasneva, majandusüksuse ABC bilansi seisuga 31. märts 20X1 ning sellega seotud kasumiaruande, omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi kohta, ning märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtte ja muud selgitavad lisad. Nimetatud vahefinantsinformatsiooni koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule) on vastutav juhtkond. Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte nimetatud vahefinantsinformatsiooni kohta, tuginedes meiepoolsele ülevaatusele.

Ülevaatuse ulatus

Me viisime oma ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE) 2410 „Majandusüksuse sõltumatu audiitori poolt teostatud vahefinantsinformatsiooni ülevaatamine”. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatus koosneb järelepäringute tegemisest peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisest. Ülevaatuse ulatus on tuntavalt väiksem kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas läbiviidud auditi ulatus ja järelikult ei võimalda meil omandada kindlust selles, et meile saavad teatavaks kõik märkimisväärsed asjaolud, mis võidakse identifitseerida auditis. Seega ei avalda me auditiarvamust.

Vastupidise kokkuvõtte avaldamise alus

Alates käesolevast perioodist lakkas majandusüksuse juhtkond konsolideerimast oma tütarettevõtete finantsaruandeid, kuna juhtkond peab konsolideerimist mitteasjakohaseks, tingituna uute tuntavate kontrolli mitteomavate huvide olemasolust. See ei ole kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid). Kui oleks koostatud konsolideeritud finantsaruanded, oleks praktiliselt iga konto vahefinantsinformatsioonis olnud oluliselt erinev.

Vastupidine kokkuvõte

Meiepoolne ülevaatus osutab sellele, et kuna majandusüksuse investeeringut tütarettevõtetesse ei ole kajastatud konsolideerimise põhimõttel, nagu kirjeldatud eelmises lõigus, ei anna käesolev vahefinantsinformatsioon õiget ja õiglast ülevaadet (või „ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades”) majandusüksuse ABC finantsseisundist seisuga 31. märts 20X1 ning majandusüksuse finantstulemusest ja rahavoogudest sel kuupäeval lõppenud kolmekuulisel perioodil kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid).

AUDIITOR

Kuupäev

Aadress

Muu vahefinantsinformatsioon (vt lõigu 43 punkt j)

Vahefinantsinformatsiooni ülevaatuse aruanne

(Asjakohane adressaat)

Sissejuhatus

Oleme üle vaadanud kaasneva, majandusüksuse ABC (lühendatud) bilansi seisuga 31. märts 20X1 ning sellega seotud (lühendatud) kasumiaruande, omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande sel kuupäeval lõppenud kolmekuulise perioodi kohta. Nimetatud vahefinantsinformatsiooni koostamise ja esitamise eest kooskõlas (viide vastavale finantsaruandluse raamistikule) on vastutav juhtkond. Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte nimetatud vahefinantsinformatsiooni kohta, tuginedes meiepoolsele ülevaatusele.

Ülevaatuse ulatus

Me viisime oma ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE) 2410 „Majandusüksuse sõltumatu audiitori poolt teostatud vahefinantsinformatsiooni ülevaatamine”. Vahefinantsinformatsiooni ülevaatus koosneb järelepäringute tegemisest peamiselt isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimuste eest, ja analüütiliste ning muude ülevaatuse protseduuride rakendamisest. Ülevaatuse ulatus on tuntavalt väiksem kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas läbiviidud auditi ulatus ja järelikult ei võimalda meil omandada kindlust selles, et meile saavad teatavaks kõik märkimisväärsed asjaolud, mis võidakse identifitseerida auditis. Seega ei avalda me auditiarvamust.

Vastupidise kokkuvõtte avaldamise alus

Alates käesolevast perioodist lakkas majandusüksuse juhtkond konsolideerimast oma tütarettevõtete finantsaruandeid, kuna juhtkond peab konsolideerimist mitteasjakohaseks, tingituna uute tuntavate kontrolli mitteomavate huvide olemasolust. See ei ole kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid). Kui oleks koostatud konsolideeritud finantsaruanded, oleks praktiliselt iga konto vahefinantsinformatsioonis olnud oluliselt erinev.

Vastupidine kokkuvõte

Meiepoolne ülevaatus osutab sellele, et kuna majandusüksuse investeeringut tütarettevõtetesse ei ole kajastatud konsolideerimise põhimõttel, nagu kirjeldatud eelmises lõigus, ei ole käesolev vahefinantsinformatsioon koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas (nimetada rakendatav finantsaruandluse raamistik, sealhulgas viide finantsaruandluse raamistiku jurisdiktsioonile või päritoluriigile siis, kui kasutatud finantsaruandluse raamistikuks ei ole rahvusvahelised finantsaruandluse standardid).

AUDIITOR

Kuupäev

Aadress

0 Manused 0 Manused
7432 Vaatamised