Esileht

ISRS 4410

Sissejuhatus

1. Käesoleva rahvusvahelise seonduvate teenuste standardi ISRS (International Standard on Related Services, ISRS) eesmärgiks on kehtestada standardid ja anda juhiseid arvestuseksperdi kutsealaste kohustuste kohta, kui on ette võetud töövõtt finantsinformatsiooni koostamiseks ja arvestuseksperdi poolt koostamisega seoses välja antava aruande vormi ja sisu kohta.

2. Käesolev ISRS käsitleb finantsinformatsiooni koostamist. Samas tuleb seda praktilisuse piires rakendada ka muu informatsiooni koostamise töövõttude puhul eeldusel, et arvestuseksperdil on adekvaatsed teadmised käsitletavast teemast. Töövõtud, mille eesmärgiks on pakkuda kliendile finantsaruannete koostamisel piiratud ulatuses abi (nt õigete arvestuspõhimõtete valimisel), ei ole finantsinformatsiooni koostamise töövõtud.

Finantsinformatsiooni koostamise eesmärk

3. Finantsinformatsiooni koostamise töövõtu eesmärgiks arvestuseksperdi jaoks on finantsarvestusalase asjatundlikkuse kasutamine vastandina auditeerimisalasele asjatundlikkuse kasutamisele finantsinformatsiooni kogumisel, klassifitseerimisel ja kokkuvõtete tegemisel. See hõlmab tavaliselt üksikasjalike andmete koondamist käsitletavasse ja mõistetavasse vormi ilma nõudeta kontrollida antud informatsiooni baasiks olevaid väiteid. Kasutatavad protseduurid ei ole välja töötatud eesmärgiga ning ei võimalda arvestuseksperdil väljendada mistahes kindlust finantsinformatsiooni kohta. Samas saavad finantsinformatsiooni kasutajad arvestuseksperdi kaasamise tulemusel teatud kasu, sest teenus on osutatud kutsealase kompetentsuse ja nõutava hoolsusega.

4. Tavaliselt hõlmab finantsinformatsiooni koostamise töövõtt finantsaruannete koostamist (mis võivad olla või mitte olla finantsaruannete tervikkomplekt), kuid võib sisaldada ka muu finantsinformatsiooni kogumist, klassifitseerimist ja sellest kokkuvõtete tegemist.

Finantsinformatsiooni koostamise töövõtu üldpõhimõtted

5. Arvestusekspert peaks olema vastavuses Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni poolt välja antud „Kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga”. Arvestuseksperdi kutsealast tegevust reguleerivad eetilised põhimõtted seda tüüpi töövõtu puhul on:

(a) ausus;

(b) objektiivsus;

(c) kutsealane kompetentsus ja nõutav hoolsus;

(d) konfidentsiaalsus;

(e) kutsealane käitumine ja

(f) tehnilised standardid.

Sõltumatus ei ole nõudeks finantsinformatsiooni koostamise töövõtu puhul. Juhul, kui arvestusekspert ei ole sõltumatu, tuleb sellekohane avaldus teha arvestuseksperdi aruandes.

6. Alati, kui arvestuseksperdi nime seostatakse tema poolt koostatava finantsinformatsiooniga, tuleks arvestuseksperdil välja anda aruanne.

Töövõtutingimuste defineerimine

7. Arvestusekspert peaks veenduma, et kliendi ja arvestuseksperdi vahel oleks selge vastastikune arusaamine töövõtu tingimustest. Arvessevõetavate asjaolude hulka kuuluvad:

  • töö sisu, kaasa arvatud asjaolu, et läbiviidavad protseduurid ei kujuta endast auditit ega ülevaatust ja seetõttu mingit kindlust ei väljendata;
  • fakt, et antud töövõtule ei saa tugineda avalikustamaks vigu, ebaseaduslikke tegusid või muid kõrvalekaldeid, näiteks pettusi või puudujääke, mis võivad eksisteerida;
  • kliendi poolt esitatava informatsiooni sisu;
  • fakt, et juhtkond on vastutav selle eest, et arvestuseksperdile esitatakse täielik ja täpne informatsioon selleks, et tagada koostatava finantsinformatsiooni täielikkus ja täpsus;
  • arvestuse alused, mille põhjal finantsinformatsioon koostatakse, ja asjaolu, et nii need kui mistahes kõrvalekaldumised nendest avalikustatakse;
  • koostatud informatsiooni planeeritav kasutus ja levitamine;
  • koostatud finantsinformatsiooniga seoses esitatava aruande vorm juhul, kui sellega seostatakse arvestuseksperdi nime.

8. Finantsinformatsiooni koostamise töö planeerimisel on abiks töövõtukiri. See, et arvestusekspert saadab töövõtukirja, milles fikseeritakse peamised töövõtutingimused, on nii arvestuseksperdi kui ka majandusüksuse huvides. Töövõtukiri kinnitab töövõtu aktsepteerimist arvestuseksperdi poolt ja aitab vältida arusaamatusi selliste asjaolude osas nagu töövõtu eesmärgid ja ulatus, arvestuseksperdi kohustuste ulatus ja antavate aruannete vorm. Näide töövõtukirjast finantsinformatsiooni koostamise töövõtu puhul on toodud käesoleva ISRSi lisas 1.

Planeerimine

9. Arvestuseksperdi rollis peaks töö planeerima nii, et töövõtu teostamine oleks võimalikult tulemuslik.

Dokumentatsioon

10. Arvestusekspert peaks dokumenteerima asjaolud, mis on tähtsad tõendusmaterjalina selle kohta, et töövõtt viidi läbi kooskõlas käesoleva ISRSiga ja töövõtu tingimustega.

Protseduurid

11. Arvestusekspert peaks omandama üldised teadmised majandusüksuse ärivaldkonnast ja tegevusest ning peaks olema tuttav selle majandusharu arvestusprintsiipide ja arvestustavadega, milles majandusüksus tegutseb, ning antud tingimustes asjakohase finantsinformatsiooni vormi ja sisuga.

12. Finantsinformatsiooni koostamiseks peab arvestuseksperdil olema üldine arusaam majandusüksuse äritehingute sisust, arvestusandmete vormist ning arvestuse alusest, mille põhjal finantsinformatsioon esitatakse. Tavaliselt omandab arvestusekspert teadmisi nende asjaolude kohta läbi töökogemuse majandusüksusega või majandusüksuse töötajatelt järelepäringute tegemise tulemusena.

13. Välja arvatud käesolevas ISRSis mainitud juhtudel, ei nõuta arvestuseksperdilt tavaliselt:

(a) mistahes järelepäringute tegemist juhtkonnalt, et hinnata esitatud informatsiooni usaldusväärsust ja täielikkust;

(b) sisekontrollimehhanismide hindamist;

(c) mistahes asjaolude tõestamist või

(d) mistahes selgituste tõestamist.

14. Kui arvestuseksperdile saab teatavaks, et temale juhtkonna poolt esitatud informatsioon on ebakorrektne, mittetäielik või muul viisil mitterahuldav, peaks arvestusekspert kaaluma ülalmainitud protseduuride läbiviimist ning nõudma juhtkonnalt täiendava informatsiooni esitamist. Kui juhtkond keeldub täiendava informatsiooni esitamisest, peaks arvestusekspert ennast töövõtust taandama, informeerides seejuures majandusüksust enese töövõtust taandamise põhjustest.

15. Arvestusekspert peaks läbi lugema koostatud finantsinformatsiooni ja kaaluma, kas selle vormistus tundub asjakohane ja kas seal ei esine ilmseid olulisi väärkajastusi. Selliste väärkajastuste hulka kuuluvad:

  • vead identifitseeritud finantsaruandluse raamistiku rakendamisel;
  • finantsaruandluse raamistiku ja mistahes teadaolevate sellest kõrvalekaldumiste avalikustamata jätmine;
  • arvestuseksperdile teatavaks saanud mistahes muude tähelepanuväärsete asjaolude avalikustamata jätmine.

Identifitseeritud finantsaruandluse raamistik ja mis tahes teadaolevad kõrvalekaldumised sellest tuleks finantsinformatsioonis avalikustada, kuigi nende mõju suurust ei ole vaja määrata.

16. Kui arvestuseksperdile saavad teatavaks olulised väärkajastamised, peaks arvestusekspert püüdma jõuda majandusüksusega kokkuleppele vajalike muudatuste tegemise osas. Kui neid muudatusi ei tehta ning finantsinformatsiooni peetakse eksitavaks, peaks arvestusekspert ennast töövõtust taandama.

Juhtkonna vastutus

17. Arvestusekspert peaks saama juhtkonnapoolse tunnustamise finantsinformatsiooni asjakohase esitamise eest vastutamise osas ja finantsinformatsiooni heakskiitmise osas. Selle tunnustamise võib teha juhtkonnapoolsetes esitistes, milles käsitletakse alusdokumentidena kasutatavate arvestusandmete täpsust ja täielikkust ning kogu olulise ja arvestuseksperdi tööülesannet puudutava informatsiooni täielikku avalikustamist.

Aruandlus finantsinformatsiooni koostamise töövõtu puhul

18. Aruanded finantsinformatsiooni koostamise töövõtu kohta peaksid sisaldama järgmist:

(a) pealkiri;

(b) adressaat;

(c) avaldus selle kohta, et töövõtt teostati kooskõlas finantsinformatsiooni koostamise töövõttude puhul rakendatava ISRSiga või riiklike standardite ja tavadega;

(d) kui kohane, siis avaldus selle kohta, et arvestusekspert ei ole majandusüksusest sõltumatu;

(e) finantsinformatsiooni identifitseerimine, kus on märgitud, et see põhineb juhtkonna poolt esitatud informatsioonil;

(f) avaldus selle kohta, et juhtkond vastutab arvestuseksperdi poolt koostatud finantsinformatsiooni eest;

(g) avaldus selle kohta, et ei ole läbi viidud auditit ega finantsinformatsiooni ülevaatust ning seega ei väljendata mingit kindlust finantsinformatsiooni kohta;

(h) kui peetakse vajalikuks, siis lõik, milles juhitakse tähelepanu identifitseeritud finantsaruandluse raamistikust oluliste kõrvalekaldumiste avalikustamisele;

(i) aruande kuupäev;

(j) arvestuseksperdi aadress;

(k) arvestuseksperdi allkiri.

Käesoleva ISRSi lisas 2 on esitatud näited aruannetest finantsinformatsiooni koostamise kohta.

19. Arvestuseksperdi poolt koostatud finantsinformatsiooni igal leheküljel või täielike finantsaruannete esimesel leheküljel peaks olema märkus „Auditeerimata”, „Koostatud auditita või finantsinformatsiooni ülevaatuseta” või „Vaata finantsinformatsiooni koostamise aruannet”.

Lisa 1. Näide töövõtukirjast finantsinformatsiooni koostamise töövõtu puhul

Alljärgnevat kirja tuleb kasutada juhendina koos käesoleva ISRSi lõigus 7 välja toodud arvessevõetavate asjaoludega ning seda tuleb muuta vastavalt konkreetsetele nõudmistele ja asjaoludele. Käesolev näide on esitatud finantsaruannete koostamise kohta.

Juhatusele või kõrgema taseme juhtkonna asjakohastele esindajatele:

Käesoleva kirjaga tahame kinnitada oma arusaamist meie töövõtu tingimustest ja eesmärkidest ning meie poolt osutatavate teenuste iseloomust ja piirangutest nende osas.

Te olete palunud meil osutada järgmisi teenuseid:

Teie poolt esitatava informatsiooni põhjal koostame me kooskõlas rahvusvahelise seonduvate teenuste standardiga (või viidata relevantsetele riiklikele standarditele või tavadele), mis on rakendatav finantsiformatsiooni koostamise töövõttude puhul, majandusüksuse ABC 31. detsembri 19XX. a bilansi ning sellega seotud kasumiaruande ja rahavoogude aruande sel kuupäeval lõppenud aasta kohta lähtudes kassapõhisest arvestusprintsiibist. Me ei vii läbi auditit ega ülevaatuse töövõttu nende finantsaruannete suhtes. Seega ei väljendata finantsaruannete kohta mingit kindlust. Meie aruanne ettevõtte ABC finantsaruannete kohta saab praeguste ootuste alusel olema järgmine: (vt. käesoleva ISRSi lisa 2)

Juhtkond vastutab meile esitatud informatsiooni täpsuse ja täielikkuse eest ning on kasutajate ees vastutav meie poolt koostatava finantsinformatsiooni eest. See hõlmab adekvaatse arvestuse korraldamist, piisavate sisekontrollimehhanismide rakendamist, arvestuspõhimõtete valikut ja rakendamist ning majandusüksuse varade kaitsmist. Meie töövõtule ei saa tugineda avalikustamaks seda, kas eksisteerib pettust või vigu, või ebaseaduslikke tegusid. Samas informeerime Teid mistahes sellistest asjaoludest, mis saavad meile teatavaks.

Informatsioon koostatakse kooskõlas (identifitseeritud finantsaruandluse raamistikuga). Mis tahes teadaolevad kõrvalekaldumised sellest raamistikust avalikustatakse finantsaruannetes ning vajadusel viidatakse nendele meie aruandes finantsinformatsiooni koostamise kohta.

Saame aru, et meie poolt koostatud informatsiooni kavatsetakse kasutada ja levitada (täpsustada eesmärk) ning et Te informeerite meid, kui see olulisel määral muutub.

Me ootame majandusüksuse töötajatelt täielikku koostööd ja usume, et nende poolt tehakse meile kättesaadavaks kõik arvestusandmed, dokumendid ja muu informatsioon, mis on nõutavad seoses finantsinformatsiooni koostamisega meie poolt.

Meie tasud, mille kohta esitatakse arved vastavalt töö edenemisele, lähtuvad töövõttu läbiviivate isikute poolt tööde sooritamiseks vajaminevast aja hulgast ja rahalistest otsekuludest. Individuaalsed tunnitasud erinevad olenevalt kaasatud isikute vastutuse astmest ning nõutavatest kogemustest ja oskustest. Käesolev kiri on jõus ka järgmistel aastatel, kui seda ei lõpetata, muudeta või asendata. Palume Teil allkirjastada ja tagastada käesoleva kirja lisatud eksemplar, viitamaks sellele, et kirjas sätestatu on kooskõlas Teie arusaamaga Teie finantsaruannete meiepoolse koostamise korraldamisest.

XYZ & Co

Kinnitanud majandusüksuse ABC nimel: (allkiri) ………………

Nimi ja amet

Kuupäev

Lisa 2. Näited aruannetest finantsinformatsiooni koostamise kohta

Näide aruandest töövõtu kohta finantsaruannete koostamiseks

ARUANNE FINANTSINFORMATSIOONI KOOSTAMISE KOHTA …(kellele)

Kooskõlas rahvusvahelise seonduvate teenuste standardiga (või viidata relevantsetele riiklikele standarditele või tavadele), mis on rakendatav finantsinformatsiooni koostamise töövõttude puhul, oleme koostanud juhtkonna poolt esitatud informatsiooni põhjal majandusüksuse ABC 31. detsembri 19XX. a bilansi ning sellega seotud kasumiaruande ja rahavoogude aruande antud kuupäeval lõppenud aasta kohta. Juhtkond on vastutav nende finantsaruannete eest. Me ei ole neid finantsaruandeid auditeerinud ega ülevaadanud ja seega ei avalda me nende kohta mingit kindlust.

ARVESTUSEKSPERT

Kuupäev

Aadress

Näide aruandest töövõtu kohta finantsaruannete koostamiseks koos lõiguga, mis juhib tähelepanu identifitseeritud finantsaruandluse raamistikust kõrvale-kaldumisele

ARUANNE FINANTSINFORMATSIOONI KOOSTAMISE KOHTA …(kellele)

Kooskõlas rahvusvahelise seonduvate teenuste standardiga (või viidata relevantsetele riiklikele standarditele või tavadele), mis on rakendatav finantsinformatsiooni koostamise töövõttude puhul, oleme koostanud juhtkonna poolt esitatud informatsiooni põhjal majandusüksuse ABC 31. detsembri 19XX. a bilansi ning sellega seotud kasumiaruande ja rahavoogude aruande antud kuupäeval lõppenud aasta kohta. Juhtkond on vastutav nende finantsaruannete eest. Me ei ole neid finantsaruandeid auditeerinud ega ülevaadanud ja seega ei avalda me nende kohta mingit kindlust. Juhime tähelepanu finantsaruannete lisale nr. X, sest majandusüksuse juhtkond on otsustanud jätta kapitaliseerimata renditud sisseseade ja masinad, mis on kõrvalekaldumine identifitseeritud finantsaruandluse raamistikust. ARVESTUSEKSPERT

Kuupäev

Aadress

0 Manused 0 Manused
3786 Vaatamised