Audiitortegevuse järelevalve nõukogu

Järelevalvenõukogu on audiitortegevuse seaduse alusel loodud Audiitorkogu sõltumatu järelevalveorgan, kelle ülesanne on korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta meetmeid audiitortegevuse arengu eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle kaitsmiseks.

Järelevalvenõukogu on viie- kuni seitsmeliikmeline haldusorgan, kes täidab kooskõlas avalike huvidega talle seadusega pandud ülesandeid.

Järelevalvenõukogu töökorra kehtestab rahandusminister määrusega.

Audiitorkogu liikmed on allutatud järelevalvele. Järelevalve hõlmab muu hulgas kutseühendusesisest kvaliteedikontrolli, distsiplinaarmenetlust ning kaebuste menetlemist ja uurimist.

Audiitortegevuse seaduse alusel järelevalve teostamiseks läbiviidav menetlus ei ole avalik.

 AJN koduleht.

a