Vandeaudiitori kutse taotlemiseks vajamineva kutseeksami avalduse esitamine ning eksami moodulitele registreerimine

 

Tulenevalt Audiitortegevuse seaduse §-st 24 peab vandeaudiitori kutse taotleja sooritama kutseeksami vandeaudiitori eriosa ning  raamatupidamise eriosa. Nii vandeaudiitori eriosa kui raamatupidamise eriosa jagunevad alamosadeks ning viimased omakorda 8 erinevaks kutseeksami mooduliks. Kutseeksami sooritused võetakse eksamikorralduslikult vastu mooduli tasemel. Eksamimoodulite sooritamiseks esitab vandeaudiitori kutse taotleja audiitortegevuse portaali vahendusel kutseeksami avalduse, mille vastuvõtmise tulemusena on eksamineeritaval õigus registreeruda erinevatele eksami moodulitele. Üksikasjalisemad juhendid kutseeksami avalduse esitamiseks ning eksamitele registreerimiseks läbi audiitortegevuse portaali on toodud käesolevas juhendis

 

 

VKS-testi mooduli toimumise aja ja koha ning muude andmete kinnitamine

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN), tuginedes audiitortegevuse seaduse § 14 lõikele 2 ja § 171 lõikele 5, kutseeksami korra § 1 lõikele 1 ja § 18 lõikele 3, kinnitas 28. märtsil 2012. aastal oma otsusega nr 52 VKS-testi mooduli toimumise aja ja koha, elementide loendi, küsimuste arvu, küsimuste maksimaalse punktisumma, elementide summaarse ajalise kestuse ning sooritamisel kasutada lubatud abivahendite ja -materjalide loetelu ja kasutamise tingimused (vt lisa 1).
AJN otsusega nr 52 kinnitatavad VKS-testi mooduli toimumise aeg ja koht ning muud andmed avaldada alates 2012. aasta 28. märtsist audiitortegevuse portaalis üldkasutatavas arvutivõrgus.

Vande- või siseaudiitori eriosa ühe alamosana tuleb eksaminandil kirjutada essee. Teema valib eksamineeritav eksami sooritamise kohas juhuvaliku alusel ühe järgnevast:

1. Vandeaudiitori sõltumatus – koht kutsetegevuses ja selle minetamine;

2. Piiratud versus põhjendatud kindlustunne vandeaudiitori kutsetegevuses;

3. Vandeaudiitori kutsetegevus ja avalik huvi.

Essee alusel hinnatakse eksamineeritava isiksuseomaduste sobivust vande- või siseaudiitori kutsetegevuseks.

Essee kirjutamise ajaline kestus on 60 minutit.

Essee kirjutamisel peab eksamineeritav teksti sisestama MS Word vormingus faili, mis tuleb registri infosüsteemi väljale „Vastuse fail” ülesse laadida. Eksamineeritav saab vastusena salvestada 1 faili.

Arvestusala eksperdi kutseeksami eksamikomisjon sätestas alused, millest lähtutakse esseid hinnates. Esseed hinnatakse järgnevates lõigetes:
- struktuur ja loogilisus (max 5 punkti / 40-st, st 12,5%)
- stiil, keeleline korrektsus (max 5 punkti / 40-st, st 12,5 %)
- teoreetiline käsitlus (max 10 punkti / 40-st, st 25%)
- arutlemise ja näidete toomise oskus (tuua 2 näidet) (max 10 punkti / 40-st, st 25%)
- analüüs, põhjendused, järeldused (max 10 punkti / 40-st, st 25%).

 

IK-essee mooduli toimumise aja ja koha ning muude andmete kinnitamine

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN), tuginedes audiitortegevuse seaduse § 14 lõikele 2, kutseeksami korra § 1 lõikele 1 ja § 4 lõikele 3, kinnitas 12. oktoobril 2011. aastal oma otsusega nr 42 IK-essee mooduli toimumise aja ja koha, elementide loendi, essee teema, elementide summaarse ajalise kestuse, sooritamisel kasutada lubatud abivahendite ja -materjalide loetelu ja kasutamise tingimused, sooritamiseks dokumentide esitamise tähtaja ning kutseeksamitasu suuruse (vt lisa 1).
AJN otsusega nr 42 kinnitatavad IK-testi mooduli toimumise aeg ja koht ning muud andmed avaldada alates 2011. aasta 12. oktoobrist audiitortegevuse portaalis üldkasutatavas arvutivõrgus.

 

VKS-testi mooduli toimumise aja ja koha ning muude andmete kinnitamine

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN), tuginedes audiitortegevuse seaduse § 14 lõikele 2, kutseeksami korra § 1 lõikele 1 ja § 18 lõikele 3, kinnitas 2. augustil 2011. aastal oma otsusega nr 36 VKS-testi mooduli toimumise aja ja koha, elementide loendi, küsimuste arvu, küsimuste maksimaalse punktisumma, elementide summaarse ajalise kestuse ning sooritamisel kasutada lubatud abivahendite ja -materjalide loetelu ja kasutamise tingimused (vt lisa 1).
AJN otsusega nr 36 kinnitatavad VKS-testi mooduli toimumise aeg ja koht ning muud andmed avaldada alates 2011. aasta 2. augustist audiitortegevuse portaalis üldkasutatavas arvutivõrgus.

 

Kutseeksami alustamine, sooritamine ja lõpetamine

Käesolev juhend on koostatud, et anda eksamineeritavatele üksikasjalised juhtnöörid arvestusala eksperdi kutseeksami (edaspidi kutseeksam) alustamiseks, sooritamiseks ja lõpetamiseks audiitortegevuse portaali kutseeksami moodulis. Käesolevas juhendis toodu eiramine võib põhjustada eksami soorituse ebaõnnestumise tehnilistel põhjustel. Kutseeksami soorituste reaalajas jälgimiseks ja salvestamiseks kasutatakse tehnilisi vahendeid.

Kutseeksami sooritamiseks ettevalmistatud arvutisse sisselogimiseks on vajalik kasutajanime ja salasõna teadmine. Audiitortegevuse portaali sisselogimiseks on vajalik kehtivate sertifikaatidega isikutunnistuse (st ID-kaart) olemasolu ja PIN 1 teadmine.

Tehniliselt edukaks kutseeksami sooritamiseks on vajalik:
 a) logida sisse kutseeksami sooritamiseks ettevalmistatud arvutisse;
 b) logida sisse audiitortegevuse portaali;
 c) alustada õigeaegselt kutseeksamit;
 d) kutseeksami lõppedes logida välja audiitortegevuse portaalist ja arvutist.

 

Registreerumine vandeaudiitori eriosa VKS-testile

Audiitortegevuse portaali sisselogimiseks ja registreerumiseks on vajalik kehtivate sertifikaatidega isikutunnistus (st ID-kaart) ning PIN 1 ja PIN 2 teadmine. VKS-testile on võimalik registreeruda audiitortegevuse portaali kutseeksami moodulis.

Registreerumiseks on vajalik:
 a) vormistada vastav avaldus;
 b) valida VKS-testi mooduli sooritamiseks aeg ja koht.

Registreerumise hõlbustamiseks leiad üksikasjalikud juhtnöörid tegevusjuhendist.

Vorm avalduse esitamiseks on leitav eksamimooduli menüüpunktist TAB Minu asjad Kutseeksam/ Kutseeksami avaldus. VKS-testi tegemiseks esitatava avalduse alajaotusesse Nõutavad tõendavad dokumendid (vastavalt audiitortegevuse seadusele) on vajalik ülesse laadida fail:
 a) milles kinnitatakse, et VKS-testi tegemiseks esitatakse avaldus esimest või teist korda, mistõttu toimub VKS-testi vastuvõtmine tasuta;
 b) maksekorralduse koopiaga, kui avaldus VKS-testi tegemiseks esitatakse kolmandat või enamat korda.
Avaldusega koos esitatav fail, mis on vajalik avalduse juurde ülesse laadida, kui VKS-testi vastuvõtmine toimub tasuta, on allalaadimiseks kättesaadav siit või siit. Üldjuhul vaadatakse avaldused läbi ja võetakse vastu 24 tunni jooksul arvates avalduse esitamisest (kinnitamisest).

VKS-testi mooduli sooritamiseks on aeg ja koht võimalik pärast avalduse esitamist ja vastuvõtmist valida järgmisest eksamimooduli menüüpunktist TAB Minu asjad Kutseeksam/ Eksamile registreerumine.

 

Kutseeksami mooduli registreeringu tühistamine

Olukorras, kui vandeaudiitor on registreerunud kutseeksami moodulile, kuid ta ei saa töövõimetuse tõttu osaleda eksami sooritamisel sellel ajal ja kohas, kuhu ta registreerus, on vajalik esitada taotlus registreeringu tühistamiseks. Registreeringu tühistamiseks tuleb taotlus esitada eksamikomisjonile hiljemalt 2 päeva enne selle kutseeksami mooduli algusaega, millele registreerumist soovitakse tühistada. Digitaalselt allkirjastatud taotlus registreeringu tühistamiseks tuleb esitada e-kirjaga aadressile eksamikomisjon@fin.ee. Taotluses tuleb ära näidata registreeringu tühistamise aluseks olev asjaolu. Taotluse juurde tuleb lisada koopia töövõimetuslehest.
Muudel asjaoludel esitatud taotlused vaatab eksamikomisjon läbi ja teeb otsuse vastavalt kutseeksami korras ja muudes õigusaktides sätestatule.

Vandeaudiitor, kes on registreerunud kutseeksami moodulile, kuid kes ei osale kutseeksami mooduli sooritamisel sellel ajal ja kohas, kuhu ta registreerus ja kes ei ole registreeringu tühistamiseks esitanud taotlust eksamikomisjonile hiljemalt 2 päeva enne kutseeksami mooduli algusaega, kantakse eksamikomisjoni poolt eksamiprotokolli koos mitteosalemisest johtuva tulemuse (0 punkti) äranäitamisega.

Kutseeksami korra § 15 lõike 2 kohaselt hõlmab kutseeksami vastuvõtmine muu hulgas kutseeksami tehnilist korraldust, eksamineeritavate isikusamasuse tuvastamist, mooduli sooritamise juures viibimist, kutseeksamil kehtiva regulatsiooni täitmise jälgimist, kutseeksami soorituste hindamist ja hinnangute kandmist registri infosüsteemi, kutseeksami korra § 9 lõikes 8 nimetatud kommentaaride menetlemist, eksamikomisjoni pädevusse jäävate küsimuste otsustamist ning kutseeksami protokolli vormistamist ja kinnitamist.
Lähtudes eespool toodust, arvatakse muu hulgas eksamikomisjoni poolt eksamiprotokolli kantud mitteosalemisest johtuv tulemus (0 punkti) VKS-testi vastuvõtmiseks.

 

Kutseeksami küsimused ja näidisvastused

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) kinnitas 27. juulil 2011. aastal oma otsusega nr 35 AudS § 115 lõige 3 punkti 10 kohaselt Audiitorkogu juhatuse poolt järelevalvenõukogule esitatud kutseeksami küsimused ja näidisvastused.
AJN otsusega nr 35 kinnitatud kutseeksami küsimused ja näidisvastused avaldatakse alates 2011. aasta 27. juulist audiitortegevuse portaalis üldkasutatavas arvutivõrgus.

AJNi 27. juuli 2011. aasta otsuse nr 35 lisa 1
Vandeaudiitori eriosa vandeaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa kutseeksami ja VKS-testi küsimused ja näidisvastused. Käesolevas lisas on 538 küsimust ning 269 vastust, mis on avalikkusele kättesaadavad ja 269 vastust, mis ei ole avalikkusele kättesaadavad. Käesolevas lisas on küsimused ja vastused järgmise 44 allika kohta: Eetikakoodeks (EE), ISQC (EE) 1, ISA (EE) 200, ISA (EE) 210, ISA (EE) 220, ISA (EE) 230, ISA (EE) 240, ISA (EE) 250, ISA (EE) 260, ISA (EE) 265, ISA (EE) 300, ISA (EE) 315, ISA (EE) 320, ISA (EE) 330, ISA (EE) 402, ISA (EE) 450, ISA (EE) 500, ISA (EE) 501, ISA (EE) 505, ISA (EE) 510, ISA (EE) 520, ISA (EE) 530, ISA (EE) 540, ISA (EE) 550, ISA (EE) 560, ISA (EE) 570, ISA (EE) 580, ISA (EE) 600, ISA (EE) 610, ISA (EE) 620, ISA (EE) 700, ISA (EE) 705, ISA (EE) 706, ISA (EE) 710, ISA (EE) 720, ISA (EE) 800, ISA (EE) 805, ISA (EE) 810, ISRE (EE) 2400, ISRE (EE) 2410, ISAE (EE) 3000, ISAE (EE) 3400, ISRS (EE) 4400, ISRS (EE) 4410.