Audiitortegevuse register
Audiitortegevuse register on riiklik register, mis sisaldab informatsiooni audiitortegevuse seaduse reguleerimisalasse kuuluvate isikute ja nende tegevuse kohta.

Registri pidamise eesmärk ja ülesanded on:
1) informatsiooni avalikkusele kättesaadavaks tegemine;
2) isikute registreerimine ja arvestus, et teostada järelevalvet;
3) info ja dokumentide elektrooniline edastamisvõimalus;
4) eelduste ja võimaluste loomine elektrooniliseks asjaajamiseks.

Registrit peetakse elektrooniliselt vandeaudiitorite, audiitorettevõtjate, avaliku sektori vandeaudiitorite, siseaudiitorite, audiitortegevuse seaduse § 30 alusel tunnustatud isikute ja kolmanda riigi vandeaudiitorite kohta.

Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium, kes korraldab registri pidamist.

Registri volitatud töötleja on Audiitorkogu, mille juhatus ja järelevalvenõukogu teevad registritoiminguid ja kasutavad registris olevaid andmeid, lähtudes audiitortegevuse seaduses sätestatud pädevusest.

Registris olevate andmete muutumise korral on registri nimekirja kantud isik või teda esindama õigustatud isik kohustatud viivitamata esitama registri infosüsteemi vahendusel uued andmed.

Registrile andmete esitamiseks kohustatud isik vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

 

Registri asutas ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.